Bitozeves - CZ042.3507.4216.0337.03 - stav 2004

 1. Obec

  Bitozeves

  Číslo obce PRVKUK 0337
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0337
  Kód obce 565997
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0337.03 Tatinná 10238 102385
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tatinná leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 240 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a se 17 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Chomutovka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 20 19 17 16 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 20 19 17 16 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 15 15 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tatinná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OPSKLN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.6 z rozvodné sítě obce Nehasice, která je zásobována z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 75 % trvale bydlících obyvatel, 25 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna navrhujeme postupnou rekonstrukci azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Tatinná není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Tatinná není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Žatec Triangle biologická PRVK/2020
  ČOV Stav Žatec Triangle technologická PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Žatec Triangle PZ jihovýchod PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust průmyslová zóna Triangle PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust průmyslová zóna Triangle PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 438,0 438,0

  Mapa