Bitozeves - CZ042.3507.4216.0337.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bitozeves

  Číslo obce PRVKUK 0337
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0337
  Kód obce 565997
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0337.01 Bitozeves 00492 4928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bitozeves leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a s 12 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Chomutovka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 283 285 288 292 - - -
   přechodně bydlící 25 25 25 25 - - -
   celkem 308 310 313 317 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   283 285 288 292 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bitozeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.7 z VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   238 240 243 245 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bitozeves má jednotnou kanalizační síť K- LN.009-J.C zakončenou ČOV Bitozeves, na které jsou čištěny odpadní vody od 84 % trvale bydlících obyvatel, od 16 % jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod, na kterou je v současné době napojeno cca 52 EO. Kanalizace v obci je řešena jako jednotná, odpadní vody jsou na ČOV přiváděny potrubím PVC DN 300.
   Čistírna odpadních vod pracuje na principu středně zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách.
   Téměř všechny odpadní vody, mimo stoky „G“, jsou na ČOV čerpány pomocí ČSOV 2. Voda natéká do sdruženého objektu hrubého předčištění, který je tvořen jemnými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní vody poté natékají do aktivační nádrže tvořené oxidačním příkopem. Provzdušňování je zajištěno Kessenerovým válcem. K odsazení vyčištěné odpadní vody dochází ve vertikální dosazovací nádrži, vody pak odchází přes měrný Parschallův žlab do Chomutovky. Aktivovaný kal je čerpán zpět do aktivační nádrže, přebytečný kal je čerpán do kalojemu, odsazená kalová voda je čerpána zpět na přítok. Zahuštěný kal je ve většině případů odvážen ke zpracování na ČOV Žatec, k dispozici jsou také kalová pole.

   Výkonové parametry rok 2002:                    
   Skutečný přítok: 6 950 m3/r = 0,22 l/s
   Skutečný počet napojených EO: 52
   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 163,0 mg/l = 1,13 t/rok
   CHSK = 352,0 mg/l = 2,45 t/rok
   NL = 178,0 mg/l = 1,24 t/rok
   N-NH4 = 19,7 mg/l = 0,14 t/rok
   Pc = 3,4 mg/l = 0,02 t/rok

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

   v kvalitě:
   BSK5 = 30,0 mg/l    
   CHSK = 90,0 mg/l            
   NL = 30,0 mg/l                    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme zrušit bezodtokové jímky a přepojit objekty na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Bitozeves PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Bitozeves 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Bitozeves 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust průmyslová zóna Triangle PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bitozeves ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bitozeves PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bitozeves PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa