Bitozeves - CZ042.3507.4216.0337.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bitozeves

  Číslo obce PRVKUK 0337
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0337
  Kód obce 565997
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0337.01 Bitozeves 00492 4928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bitozeves leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 250 m n. m. Obcí protéká potok Chomutovka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V obci se nachází firma Faunus Vidovle, s.r.o.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 283 285 328 413 397 387
   přechodně bydlící 25 25 0 0 0 0
   celkem 308 310 328 413 397 387
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   283 285 288 351 358 367
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bitozeves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.7 z VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel.
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   238 240 243 296 286 276
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bitozeves má jednotnou kanalizační síť zakončenou ČOV Bitozeves. Potrubí je z PVC v profilech DN200 až DN300, výtlačné řady z oceli a PVC v profilech DN150 a DN160. Délka kanalizační sítě je 3,1 km. Součástí kanalizační sítě jsou dvě ČSOV.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 74 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 26 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická. Kapacita ČOV je 45 m3/den. ČOV je navržena na 300 EO, BSK5 18 kg/den. Pracuje na principu středně zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu.

   Sdružený objekt hrubého předčištění je tvořen jemnými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní vody poté natékají do aktivační nádrže tvořené oxidačním příkopem. K odsazení vyčištěné odpadní vody dochází ve vertikální dosazovací nádrži, vyčištěná voda je odváděna do Chomutovky. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu, odsazená kalová voda je čerpána zpět na přítok. Zahuštěný kal je ve většině případů odvážen ke zpracování na ČOV Louny, k dispozici jsou také kalová pole.


           

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

   Do roku 2030 se dostavba kanalizace nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 009/1/K Bitozeves PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 009/1 Bitozeves 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 009/2 Bitozeves 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bitozeves ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Bitozeves PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Bitozeves PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 26596/2011 Rodinný dům čp.40 včetně garáže a terasy na st.parc.č.49 v k.ú.Tatinná
  15. 7. 2011