Varnsdorf - CZ042.3502.4215.0336.02 - stav 2004

 1. Obec

  Varnsdorf

  Číslo obce PRVKUK 0336
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0336
  Kód obce 562882
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0336.02 Studánka 15818 158186
  CZ042.3502.4215.0336.03 Světliny 1.díl 40783 407836
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Varnsdorf – Studánka a Světliny 1. díl leží ve východní části Šluknovského výběžku, na hranici se SRN, západně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 500,00 – 530,00 m n.m. Jedná se o rekreační obec do 240 trvale žijících obyvatel se 128 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je rozptýlená podél místních komunikací a část podél Zlatého potoka. Protéká zde kromě Zlatého potoka, který je významným vodním tokem i místní vodoteč. Území náleží do povodí Mandavy.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 232 243 263 283 - - -
   přechodně bydlící 380 380 380 380 - - -
   celkem 612 623 643 663 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovodní síť, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle schválené Studie zásobování Šluknovska pitnou vodou se předpokládá zásobování Studánky z vodovodu pro veřejnou potřebu s napojením na stávající vodojem v Krásné Lípě - Vrcholový nový. S ohledem na výškové poměry je třeba vodu na Studánku čerpat. Je navržen vodojem 150 m3 (542,00 m n.m.) na západním okraji obce, výtlak DN 100 dl. 2,5 km a rozvody po obci DN 100 dl. 3,5 km.
   Vzhledem k rozptýlenosti zástavby a nízkému počtu trvale bydlících obyvatel je z hlediska návratnosti investice zatím nereálná. Výstavba nejdříve po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Studánka 1f ZD.DC 071/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 70% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Varnsdorf a 30 % obyvatel má septiky s odtokem do vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   V návrhu územně – plánovací dokumentace je řešena pro část obce splašková kanalizace DN 300 v dl. 2,0 km s likvidací odpadních vod v lokální ČOV pro 150 EO. ČOV je navržena na východním okraji obce při silnici do Varnsdorfu, s vyústěním vyčištěných odpadních vod do Zlatého potoka. Vzhledem k rozptýlenosti zástavby, nízkému počtu trvale bydlících obyvatel a vzhledem předpokladu zásobování pitnou vodou do roku 2016 z domovních studní se realizace tohoto návrhu zatím nadoporučuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  15 960,0 10 489,0 26 449,0

  Mapa