Varnsdorf - CZ042.3502.4215.0336.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Varnsdorf

  Číslo obce PRVKUK 0336
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0336
  Kód obce 562882
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0336.02 Studánka 15818 158186
  CZ042.3502.4215.0336.03 Světliny 1.díl 40783 407836
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Varnsdorf – Studánka a Světliny 1. díl leží ve východní části Šluknovského výběžku, na hranici se SRN, západně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 500,00 – 530,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky je rozptýlená podél místních komunikací a část podél Zlatého potoka. Protéká zde kromě Zlatého potoka, který je významným vodním tokem i místní vodoteč. Území náleží do povodí Mandavy.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 232 243 188 181 174 170
   přechodně bydlící 380 380 0 0 0 0
   celkem 612 623 188 181 174 170
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 153 161
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovodní síť, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle schválené Studie zásobování Šluknovska pitnou vodou se předpokládá zásobování Studánky z vodovodu pro veřejnou potřebu s napojením na stávající vodojem v Krásné Lípě - Vrcholový nový. S ohledem na výškové poměry je třeba vodu na Studánku čerpat. Je navržen vodojem 150 m3 (542,00 m n.m.) na západním okraji obce, výtlak DN 100 dl. 2,5 km a rozvody po obci DN 100 dl. 3,5 km.
   Vzhledem k rozptýlenosti zástavby a nízkému počtu trvale bydlících obyvatel je z hlediska návratnosti investice zatím nereálná. Výstavba nejdříve po roce 2035.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 70% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Varnsdorf a 30 % obyvatel má septiky s odtokem do vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   V návrhu územně – plánovací dokumentace je řešena pro část obce splašková kanalizace DN 300 v dl. 2,0 km s likvidací odpadních vod v lokální ČOV pro 150 EO. ČOV je navržena na východním okraji obce při silnici do Varnsdorfu, s vyústěním vyčištěných odpadních vod do Zlatého potoka. Tato realizace se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 092,0 0,0 1 092,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf 8174/2005 - 754/2005 Nakládání Valcha (100-110-112)
  21. 3. 2005
  Varnsdorf 10487/2005-743/2005 Manipulák rybník Kočka (800-810)
  18. 4. 2005
  Varnsdorf OŽP/19541-07/78-2007/simIl havarijní plán Kovošrot
  22. 8. 2007
  Varnsdorf MUVA 34530/2017SimIl nakládání s vodami Gerhus III Dlouhý
  8. 2. 2018
  Varnsdorf 8188/2005-743/2005 Valcha man.řád (800-810)
  21. 3. 2005
  Varnsdorf OŽP/3102-07/78-2007/SimIl Schválení hav. plánu Sběrné suroviny
  12. 2. 2007
  Varnsdorf OŽP/17822-06/1360-2006/SimIl Valcha zasypání (200-205)
  13. 6. 2006
  Varnsdorf OŽP/18185-06/1312/2006/SImIl Kvetoň akumulace (100-110-112)
  14. 6. 2006
  Varnsdorf OŽP/1453/2008/SimIl Severochema hav. plán
  1. 4. 2008
  Varnsdorf MUVA 33154/2018 manipulačnířád rybník Gerhus II
  15. 8. 2018
  Varnsdorf OŽP/2667-07/2535-05/SimIl Provozní řád ČOV VELVETA
  28. 2. 2007
  Varnsdorf 20525/2005-1706/2005 Schválení hav. plánu ČSPHM (800-810)
  12. 8. 2005
  Varnsdorf OŽP/13291-07/78-2007/SimIl havarijní plán Autoklub Cvikov
  4. 6. 2007
  Varnsdorf MUVA 35058/2011 manipulační a provozní řád Kočka
  1. 12. 2011
  Varnsdorf 9027/2005-743/2005 nakládání Kočka (100-110-112)
  18. 4. 2005
  Varnsdorf OŽP/12877-07/78-2007/SimIl havarijní plán Benzina STudánka
  4. 6. 2007
  Varnsdorf OŽP/11224/07/78-2007/SimIl hav.plán Kovošrot
  2. 5. 2007
  Varnsdorf MUVA 2710/2009 manipulační řád jez Varnsdorf
  1. 6. 2009
  Varnsdorf OZP/110817/2020 manipulace jez Varnsdorf
  25. 9. 2019
  Varnsdorf MUVA 1097/2015 manipulační řád
  26. 1. 2015
  Varnsdorf 4350/2005-570/2005 VITANA manip. a provoz. řád ČOV (800-810)
  28. 2. 2005
  Varnsdorf 9028/2005-743/2005 Nakládání GERHUS (100-110-112)
  18. 4. 2005
  Varnsdorf OŽP/74/2008/SimIl Schválení kanalizačního řádu výpustě
  27. 2. 2008
  Varnsdorf 20686/2005-528/2005 Vondrák havarijní plán (800-810)
  17. 8. 2005
  Varnsdorf OŽP/17795-06/1312-2006/SimIl Květoň (400-410-412)
  14. 6. 2006
  Varnsdorf MUVA 30840/2018 nakládání Gerhus I
  15. 8. 2018
  Varnsdorf MUVA 33020/2018SimIl manipulační řád rybník Gerhus I
  15. 8. 2018
  Varnsdorf MUVA 21730/2013 nádrž Kořínek Studánka
  19. 8. 2013
  Varnsdorf MUVA22372/2013 povolení k akumulaci vod
  19. 8. 2013