Varnsdorf - CZ042.3502.4215.0336.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Varnsdorf

  Číslo obce PRVKUK 0336
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0336
  Kód obce 562882
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0336.01 Varnsdorf 40782 407828
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Varnsdorf leží v sevřené oblasti východní části Šluknovského výběžku, ze tří stran ohraničené státní hranicí se SRN, v nadmořských výškách 314,00 – 524,00 m n.m. Zástavba městského typu a sídlištní výstavba je ve středu města soustředěná, po okrajích je převážně zástavba rodinnými domy rozptýlená. Středem města protéká řeka Mandava, do níž se vlévají dva místní potoky. Na severozápadní hranici se SRN protéká Zlatý potok a západně jeden místní potok. Řeka Mandava a Zlatý potok jsou významným vodním tokem. Na východní straně Varnsdorfu se nachází náhon s rybníkem Kočka. Na území města jsou další rybníky Vlacha, U Billy, Gerbus, Jáma, vojenský rybník a Varnsdorfský velký rybník RIO, který je využíván pro rekreaci. Na hranici s Dolním Podlužím se nachází kaliště. Území náleží do povodí Mandavy. Město patří mezi významné části Euroregionu Nisa.
   Ve městě má své sídlo řada drobných i velkých firem:
   VELVETA a.s., Palackého 2760 – textilní výroba 
   TOS a.s., Říční 1774 – strojní výroba 
   KWL s.r.o., Nymburská 1321 – autokabely
   ELITE a.s., Východní 1733 – textilní výroba
   ABX s.r.o., Kostelní 1455 – krbová kamna
   VITANA a.s., Petra Bezruče 1561 – potraviny 
   SP METAL CZ s.r.o., Hašlerova 2247 – výroba plastů 
   ReTOS s.r.o., Žitavská 913 – strojní výroba 
   JL – MADET s.r.o., Říční 1774 – strojní výroba
   FROTANA s.r.o., Karlínská 1543/A – textilní výroba 
   BARKOV s.r.o., Národní 519 – kovo, elektro
   HORÁK – KOVO – ELEKTRO s.r.o., Žilinská 1404
   Předpokládá se mírný rozvoj obce, výstavba nových RD po okrajích a modernizace stávajícího bytového fondu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 15 808 15 780 15 541 14 921 14 379 13 992
   přechodně bydlící 120 120 210 221 221 221
   celkem 15 928 15 900 15 751 15 142 14 600 14 213
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   15 808 15 780 15 734 15 142 14 600 14 213
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Varnsdorf je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.1).
   Vodní zdroje vodovodu jsou rozmístěny v blízkosti města, ale i v území Lužických hor, využívají podzemní i povrchovou vodu. Voda do Varnsdorfu je přiváděna z pěti zdrojových oblastí, z nichž každá má svůj vlastní vodojem. Vodojemy s hladinou na kótě 388,8 m n.m. (VDJ Varnsdorf- Štursova 350 m3, Varnsdorf- Pěnkavčí vrch 1050 m3, Varnsdorf- Polní– Nový a Varnsdorf- Polní- Starý 3000 m3, Varnsdorf- Studánka- Nový a Varnsdorf- Studánka- Starý 1500 m3) jsou navzájem propojeny vodovodní sítí a tvoří jedno (nízké) tlakové pásmo, které zásobuje převážnou část města. V nedávné době bylo vybudováno v prostoru Špičák horní tlakové pásmo, které zásobuje výše položenou zástavbu čerpáním vody z VDJ Varnsdorf- Štursova.

   Zdroje a vodojemy:

   • Zdroj Špičák se 2 štolami (jedna je mimo provoz) se nachází na severním okraji města. V ČS je provzdušňovací kaskáda a filtr na odstranění železa a manganu. Ze štoly teče voda přes kaskádu do akumulace (100 m3). Odtud je čerpána přes tlakový filtr do akumulace (388,80/385,30 m n.m.). Z VDJ Varnsdorf- Štursova je voda vedena gravitačním potrubím DN 150 do Varnsdorfu nebo je čerpána potrubím DN 80 do spotřebiště HTP- Špičák.
   • Zdroj Varnsdorf- Studánka se nachází západně od katastru obce a přivádí vodu do Varnsdorf- VDJ Studánka - starý 2x 250 m3 (388,80/386,30 m n. m.), který je spojen s vodojemem Varnsdorf- Studánka –Nový do kterého je přiváděna voda z prameniště nová Huť a z těchto vodojemů je potrubím DN 400 voda odváděna do spotřebiště.
   • Ze zdroje Nová Huť je voda vedena přes odkyselovací stanici do směšovacího VDJ 400 m3 (546,20/542,20 m n.m.), odtud potrubím DN 250 do rozdělovací komory Studánka a přes přerušovací komoru (430,50 m n. m.) potrubím DN 250 a 200 do VDJ Varnsdorf- Studánka – nový 2x 500 m3 (388,80/386,30 m n.m.). Část vody z rozdělovací komory vede do Rumburku.
   • Z ÚV Chřibská je voda čerpána potrubím DN 250 do VDJ Krásná Lípa, po trase se nachází odbočka do rozdělovacího VDJ 800 m3 (480,50/476,50 m n.m.), dále teče gravitací potrubím DN 250 přes přerušovací komoru (437,10 m n.m.) do VDJ Varnsdorf- Polní – starý 1000 m3 a VDJ Polní – nový 2x 1000 m3 (388,80/383,80 m n.m.) a potrubím DN 400 do spotřebiště.
   • Zdroj Lesné (pod Šebrem) – voda z pramenních jímek, zářezů a štol je svedena do sběrné jímky a potrubím DN 175 přivedena do VDJ Varnsdorf- Pěnkavčí vrch 2x 525 m3 (388,80/385,30 m n.m.), který je umístěný v jihovýchodním okraji obce a odtud teče potrubím DN 250 do Varnsdorfu.

   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Pouze u zdroje Varnsdorf-Lesné neodpovídala kvalita pitné vody v roce 2002 platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

   Na ÚV Chřibská proběhla v roce 2017 rekonstrukce technologického zařízení a bylo realizováno dávkování polymeru. 

   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (HTP Špičák je v současné době v majetku obce).

   Ve Varnsdorfu jsou i průmyslové vodovody. Největší průmyslový vodovod má Velveta, která využívá několik zdrojů vody (pro klimatizaci, kotelny a plavení škváry). Jeden ze zdrojů je v Horním Podluží ve Velkém rybníku, ze kterého vede voda gravitačně do úpravny a dále je čerpána přes VDJ nad nádražím do závodu. Tato voda je využívána jako užitková. Pitnou vodu podnik získává ze dvou studní. V centru města je odebírána voda z Mandavy, která je upravována a využívána podnikem Elite. Elite využívá také vlastní studny ve svém areálu. TOS využívá vodu z Lužničky pro svůj užitkový vodovod. Voda je upravována ve vlastní úpravně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na téměř celý rozsah zástavby, v běžném provozu. Pouze je třeba dobudovat vodovodní řady pro novou zástavbu a částečné rekonstrukce se zkapacitněním stávajícího potrubí. V současná době se připravuje:

   • v lokalitě ul. Štursova vodovodní řady DN 100-810m
   • v lokalitě ul. Svatopluka Čecha vodovodní řady DN 80-810m, DN100-1100m, DN150-600m
   • v prostoru Špičáku dokončit vodovodní síť H.T.P. vybudováním VDJ 2x 30m3 s přívodním řadem DN 80-205m.
   • v lokalitě Hrádek vodovodní řady 90 až 110 v dl. 2,050 km, ČS 2 l/s s výtlačným řadem DN 63 v délce 0,638 km, VDJ 80 m3 a rekonstrukce stávajících řadů DN 50 až 110 v délce 1,04 km.

   Rekonstrukci vyžaduje také ÚV Nová Huť. Do ÚV jsou svedeny jímané vody z rozsáhlého převážně zalesněného území, SV od směšovacího VDJ Kytlice jedná se o soustavu pramenních jímek, sběrných jímek a štol s označením jednotlivých pramenišť Jedlová, Pěnkavčí Vrch, Světlá, Kytlice, Svor, Lesné. Na ÚV Nová Huť byla provedena již částečná rekonstrukce a další rekonstrukce se připravuje. Je nutné provést rekonstrukce stavebního objektu včetně rozvodů elektroinstalací a instalovat novou technologii pro potřebnou úpravu pitné vody – filtrace, zásobní a reakční nádrže, dávkování chemikálii atd…

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ŠPIČÁK PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Studánka PRVK\2021
  Úpravna vody Stav Varnsdorf - Špičák PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Varnsdorf PK Studánka PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Varnsdorf - Studánka nový 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 002/4 Varnsdorf - Polní starý 350 350 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Varnsdorf PK1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 002/2 Varnsdorf - Štursova 350 350 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Varnsdorf - Pěnkavčí vrch PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 002/18 Varnsdorf PK3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 002/5 Varnsdorf - Studánka starý 1000 1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Varnsdorf - Polní nový PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Špičák PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Studánka PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Studánka PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Špičák PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Studánka PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   15 208 15 182 15 137 14 992 14 457 14 073
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Na území Varnsdorfu je rozsáhlá síť jednotné kanalizace rozdělená na dvě části.
   První a podstatnou část tvoří jednotná kanalizace pro Varnsdorf-Rumburk s odtokem na ČOV Varnsdorf (K-DC.015.1-J.C) s napojením 96% obyvatel.
   Druhou část tvoří jednotná kanalizace z kanalizačních větví s vlastními výustními objekty, zaústěnými do vodotečí. V dnešní době používán již pouze výustí objekt Varnsdorf- Duchcovská p. 1342/2.

   Čistírna odpadních vod pro 95 000 EO.

   Provozovatelem kanalizací i ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, vlastníkem je SVS a. s. Teplice.

   Zbývající obyvatelé odvádí splaškové vody do septiků (0,8% obyvatel) a domovních mikročistíren (0,2% obyvatel) se zaústěním přepadů do vodoteče.
   Ve Varnsdorfu je sedm malých domovních ČOV (2 –10 EO), firma ELITE má čistírnu typu Elektroflotační ČOV (3000 EO).
   Průmyslové odpadní vody, které mají charakter komunálních odpadních vod jsou zaústěny do veřejné kanalizace. Průmyslové odpadní vody z výroby, převážně z textilního průmyslu jsou v jednotlivých závodech chemicky upraveny a vypouštěny do kanalizace nebo vodotečí.
   Dešťové vody jsou z převážné části města odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Mandavy a zbývající část (asi 15%), odvádí dešťová kanalizace z trub DN 200 – 300 do recipientů. Tato kanalizace je ve správě obce Varnsdorf.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizaci je třeba

   • rozšířit na celou zástavbu města
   • rekonstruovat uliční stoky, vzhledem stáří a špatnému technickému stavu zde dochází k častému vnikaní balastních vod do kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 015/2/P ČOV VARNSDORF - ELITE PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV.DC 015/1/K ČOV.DC 015/1/K PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Varnsdorf - Duchcovská p1342/2 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 220,0 6 540,0 9 760,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf 8174/2005 - 754/2005 Nakládání Valcha (100-110-112)
  21. 3. 2005
  Varnsdorf 10487/2005-743/2005 Manipulák rybník Kočka (800-810)
  18. 4. 2005
  Varnsdorf OŽP/19541-07/78-2007/simIl havarijní plán Kovošrot
  22. 8. 2007
  Varnsdorf MUVA 34530/2017SimIl nakládání s vodami Gerhus III Dlouhý
  8. 2. 2018
  Varnsdorf 8188/2005-743/2005 Valcha man.řád (800-810)
  21. 3. 2005
  Varnsdorf OŽP/3102-07/78-2007/SimIl Schválení hav. plánu Sběrné suroviny
  12. 2. 2007
  Varnsdorf OŽP/17822-06/1360-2006/SimIl Valcha zasypání (200-205)
  13. 6. 2006
  Varnsdorf OŽP/18185-06/1312/2006/SImIl Kvetoň akumulace (100-110-112)
  14. 6. 2006
  Varnsdorf OŽP/1453/2008/SimIl Severochema hav. plán
  1. 4. 2008
  Varnsdorf MUVA 33154/2018 manipulačnířád rybník Gerhus II
  15. 8. 2018
  Varnsdorf OŽP/2667-07/2535-05/SimIl Provozní řád ČOV VELVETA
  28. 2. 2007
  Varnsdorf 20525/2005-1706/2005 Schválení hav. plánu ČSPHM (800-810)
  12. 8. 2005
  Varnsdorf OŽP/13291-07/78-2007/SimIl havarijní plán Autoklub Cvikov
  4. 6. 2007
  Varnsdorf MUVA 35058/2011 manipulační a provozní řád Kočka
  1. 12. 2011
  Varnsdorf 9027/2005-743/2005 nakládání Kočka (100-110-112)
  18. 4. 2005
  Varnsdorf OŽP/12877-07/78-2007/SimIl havarijní plán Benzina STudánka
  4. 6. 2007
  Varnsdorf OŽP/11224/07/78-2007/SimIl hav.plán Kovošrot
  2. 5. 2007
  Varnsdorf MUVA 2710/2009 manipulační řád jez Varnsdorf
  1. 6. 2009
  Varnsdorf OZP/110817/2020 manipulace jez Varnsdorf
  25. 9. 2019
  Varnsdorf MUVA 1097/2015 manipulační řád
  26. 1. 2015
  Varnsdorf 4350/2005-570/2005 VITANA manip. a provoz. řád ČOV (800-810)
  28. 2. 2005
  Varnsdorf 9028/2005-743/2005 Nakládání GERHUS (100-110-112)
  18. 4. 2005
  Varnsdorf OŽP/74/2008/SimIl Schválení kanalizačního řádu výpustě
  27. 2. 2008
  Varnsdorf 20686/2005-528/2005 Vondrák havarijní plán (800-810)
  17. 8. 2005
  Varnsdorf OŽP/17795-06/1312-2006/SimIl Květoň (400-410-412)
  14. 6. 2006
  Varnsdorf MUVA 30840/2018 nakládání Gerhus I
  15. 8. 2018
  Varnsdorf MUVA 33020/2018SimIl manipulační řád rybník Gerhus I
  15. 8. 2018
  Varnsdorf MUVA 21730/2013 nádrž Kořínek Studánka
  19. 8. 2013
  Varnsdorf MUVA22372/2013 povolení k akumulaci vod
  19. 8. 2013