Rybniště - CZ042.3502.4215.0335.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rybniště

  Číslo obce PRVKUK 0335
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0335
  Kód obce 562793
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0335.02 Nová Chřibská 14403 144037
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rybniště – Nová Chřibská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 385,00 - 480,00 m n.m. Jedná se o rekreační obec do 100 trvale žijících obyvatel s 58 rekreačními objekty a jedním ubytovacím zařízením (20 lůžek). Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká jeden místní potok a je zde jeden rybník. Území náleží do povodí Labe a do CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 93 94 102 98 94 92
   přechodně bydlící 174 174 0 0 0 0
   celkem 267 268 102 98 94 92
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní, které nesplňují podmínky pro pitnou vodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem nedostatku kvalitní pitné vody v obci doporučuje se vybudovat nový vodovod. Vodovod bude napojen na rozvodnou síť v Rybništi. Místní vodovod Rybniště (M-DC.072). Předpokládaná doba výstavby v letech 2031 – 2033. Na výstavbu vodovodu je zpracovaná studie z roku 2001. Vypracoval: Ing. Hana Šumová, Česká Lípa, Jižní ul. 1816. Délka vodovodních řadů: PVC 90 – 1,6 km, PE 63 – 1,5 km.
   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navržena vodovodní síť v délce 3 045 bm, PE 62 – PE 90 a 70 přípojek PE 32 s celkovou délkou 580 bm. Hloubka vodovodu 1,3 – 1,8 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 50% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf, 46 % obyvatel vypouští splaškové vody přímo do vodoteče a 4% obyvatel odvádí splašky do domovní mikročistírny odpadních vod.
   V místě je jedna MČOV – 4 osoby a ČOV ČD Praha – DANF zemní filtr + kořenová ČOV (125 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren odpadních vod u nemovitostí, které v současné době vypouští splaškové vody přímo do vodoteče (cca13ks DČOV).

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV.DC 069/2/K PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf 22735/2005-1885/2005 Akumulace velký rybnišťský rybník (100-110-112)
  29. 9. 2005
  Varnsdorf 24030/2005-1885/2005 Manipulační řád velký Rybnišťský rybník (800-810)
  29. 9. 2005
  Varnsdorf MUVA 13157/2013 manipulační a provozní řád Velký rybník v Rybništi
  15. 5. 2013
  Varnsdorf OŽP/11201-07/78-2007/SimIl Havarijní plán
  30. 4. 2007