Rybniště - CZ042.3502.4215.0335.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rybniště

  Číslo obce PRVKUK 0335
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0335
  Kód obce 562793
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0335.01 Rybniště 14404 144045
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rybniště leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 470,00 - 494,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká pět místních potoků, severně od obce se nachází Rybnišťský Velký rybník, kterým protéká Lužnička a v západní části obce se nachází Školní rybník. Území náleží do povodí Mandavy a CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Vlastní firmy zde mají: Unilef – pila Rybniště, Dřevovýroba Merežko a Uniles – dřevozprac. průmysl, Dosu, s.r.o., stavební a obchodní činnost, ČD – železnice.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 616 615 617 592 570 555
   přechodně bydlící 222 222 0 0 0 0
   celkem 838 837 617 592 570 555
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   616 615 615 553 553 553
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rybniště je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Rybniště (M-DC.072). Voda z pramenní jímky Rybniště- Nad Pilou je svedena do VDJ Rybniště- Za Pilou 2x 75 m3 (490,20/487,70 m n.m.) a dále potrubím DN 150 do spotřebiště. Obec je provozována ve dvou tlakových pásmech. Dolní tlakové pásmo je zásobováno pod tlakem VDJ Rybniště- Za Pilou a malá část obce v horním tlakovém pásmu je od roku 2002 zásobována pomocí osazení posilovací stanice. Původní zdroj pro horní tlakové pásmo ,,Nad Hangárem" byl pro špatnou kvalitu vody odpojen. Ve středu obce je vrt, ze kterého je možno čerpat vodu přímo do sítě dolního tlakového pásma, ale i tento zdroj je dnes mimo provoz.
   Východním okrajem obce prochází přivaděč DN 125 z Jedlové do Krásné Lípy v souběhu s místním vodovodem. V tomto místě je provedeno propojení místního vodovodu a přivaděče, které je využíváno při nedostatku vody v místní síti. V souběhu s přivaděčem Jedlová je veden výtlačný řad DN 500 z ÚV Chřibská do Rumburku.
   Rozvodné potrubí v obci je z profilů 20-110, převážně litinové a plastové. 

   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Jiřetín pod Jedlovou- Rozhled předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Nevyhovující kvalita pitné vody v horním tlakovém pásmu byla v současné době vyřešena vybudováním AT stanice pro horní tlakové pásmo - náhrada za zdroj U hangáru. Posílení zdroje Nad pilou je možné zvýšením odběru z propojení s přivaděčem Krásná Lípa. ÚP navrhuje, rozšíření stávající akumulace VDJ Za pilou 150 m3 o dalších 100 m3. Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo rozšíření rozvodných řadů i do sousední části obce Nová Chřibská.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Široký vrch 3 Široký vrch 3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Široký vrch 2 Široký vrch 2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Široký vrch 1 Široký vrch 1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Široký vrch 6 Široký vrch 6 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Široký vrch 5 Široký vrch 5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Široký vrch 4 Široký vrch 4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Rybniště - Hangár PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Rybniště - U trati PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Chřibská - rozdělovací PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Rybniště - Za pilou VDJ Rybniště - Za pilou 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 072/1 Rybniště Nad pilou PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 072/3 Rybniště Nad pilou PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 072/2 Rybniště Nad pilou PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 072/4 Rybniště Nad pilou PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ Rybniště-Za pilou-posíl VDJ Rybniště-Za pilou-posílení 100 o 100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 42 41 38
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. Převážná část obyvatel (93 %) likviduje odpadní vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 14 km.
   Pro obytný dům "hangár" na p.p.č. 2335 v k.ú. Rybniště byla v roce 1998 uvedena do provozu domovní čistírna odpadních vod. Jedná se o MB monoblokovou ČOV vestavěnou do prostoru bývalého septiku, nad ČOV je zřízen zděný objekt se sedlovou střechou, ČOV 90 EO - PX 90.
   Vlastní MČOV má také Církev Bratrská, Praha – septik SM-7 + PF + LT 2 (20 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a částečné kanalizace do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod, pomocí domovních čistíren odpadních vod.

   V roce 2020 byla zpracována studie, uvažující odkanalizování celé obce s výstavbou centrální ČOV o kapacitě 890 EO. S realizací návrhu se do roku 2030 nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Rybniště PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 069/1/K ČOV Rybniště PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Rybniště ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  15 456,0 0,0 15 456,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf 22735/2005-1885/2005 Akumulace velký rybnišťský rybník (100-110-112)
  29. 9. 2005
  Varnsdorf 24030/2005-1885/2005 Manipulační řád velký Rybnišťský rybník (800-810)
  29. 9. 2005
  Varnsdorf MUVA 13157/2013 manipulační a provozní řád Velký rybník v Rybništi
  15. 5. 2013
  Varnsdorf OŽP/11201-07/78-2007/SimIl Havarijní plán
  30. 4. 2007