Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jiřetín pod Jedlovou

  Číslo obce PRVKUK 0334
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0334
  Kód obce 562572
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0334.04 Rozhled 06102 61026
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiřetín pod Jedlovou – Rozhled leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 468,00 – 610,00 m n.m. Jedná se o obec se 20 trvale žijícími obyvateli, se 45 rekreačními objekty, 9 ubytovacími zařízeními (140 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální, hlavně rekreace. Západním okrajem obce protéká místní (Bílý) potok a na území obce jsou dva rybníky. Území náleží do povodí Mandavy a leží v CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída.
   Součástí obce Rozhled je i část pod hradem Tolštejn. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 7 7 8 19 19 19
   přechodně bydlící 130 130 250 250 250 250
   celkem 137 137 258 269 269 269
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   7 7 7 269 269 269
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Rozhled je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC.066). Voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Rozhled 50 m3 (590,28 m n.m.) a potrubím DN 80 do obce – nízké pásmo. Vodovod vysokého pásma má prameniště pod Jedlovou, odkud je voda čerpána (ČS 1) do VDJ Jedlová10 m3 a gravitačně svedena do VDJ Tolštejn 15 m3 (659,05/657,50 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do spotřebiště- vysoké tlakové pásmo (Tolštejn). U VDJ Jedlová 10 m3 je ČS 2 pro rozhlednu Jedlová. Rozvodná síť je stará převážně z ocelového potrubí a částečně z litiny. Vodovod zásobuje 100% obyvatel. V období sucha byla pitná voda dovážena do vodojemu.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou 90%, Jiný provozovatel fi. Relka s.r.o. - Krejčí Jakub, restaurace Jedlová, 10% zásobených obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Jiřetín pod Jedlovou- Rozhled předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 065/1 ZD.DC 065/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 067/1 ZD.DC 067/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 066/1 VDJ-ROZHLED 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 065/1 VDJ-LESNÉ 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/16 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/13 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/14 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/15 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/12 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rozhled není vybudovaná kanalizační síť. 50% splaškových vod od trvale bydlících obyvatel je čištěno v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod. 50% obyvatel má bezodtoké jímky s odvozem na ČOV Varnsdorf do vzdálenosti 12 km.
   V obci jsou dvě DČOV, které slouží u rekreačních objektů, vlastní a provozují je:
   Málek Josef a Marat L. – septik – zemní filtr CINIS + LT (40 EO)
   RS TDV Mělník s.p. – DČV 16/2 + lapol (160 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá individuální likvidování splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s dočišťovacím stupněm. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Varnsdorf.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 400,0 0,0 4 400,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf MUVA24961/2011 stavební povolení
  21. 9. 2011
  Varnsdorf MUVA 1034/2016 manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 2400/2008 akumulace + nádrže
  9. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA1034/2016SimIl manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 36042/2011 stavební povolení Malý Jedlovský rybník
  14. 12. 2015
  Varnsdorf MUVA 36134/2011SimIl akumulace povrchových vod
  19. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 29386/2015 manipulační a provozní řád Malý Jedlovský rybník
  4. 12. 2015
  Varnsdorf OŽP/2400/2008/SimIl ČOV Majer Tolštýn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 36042/2015 stavební povolení
  15. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 14210/2016 odstranění stavby VD
  26. 5. 2016
  Varnsdorf MUVA 3069/2008 nakládání + ČOV Tolštejn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 17707/2013 akumulační nádrž na Mezičkách
  8. 7. 2013
  Varnsdorf MUVA 407369/2019SimIl akumulace a rybník Jiřetín pod Jedlovou
  10. 9. 2019