Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.04 - stav 2004

 1. Obec

  Jiřetín pod Jedlovou

  Číslo obce PRVKUK 0334
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0334
  Kód obce 562572
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0334.04 Rozhled 06102 61026
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiřetín pod Jedlovou – Rozhled leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 468,00 – 610,00 m n.m. Jedná se o obec se 7 trvale žijícími obyvateli, se 44 rekreačními objekty, 5 ubytovacími zařízeními (140 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální, hlavně rekreace. Západním okrajem obce protéká místní (Bílý) potok a na území obce jsou dva rybníky. Území náleží do povodí Mandavy a leží v CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída.
   Součástí obce Rozhled je i část pod hradem Tolštejn. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 7 7 7 7 - - -
   přechodně bydlící 130 130 130 130 - - -
   celkem 137 137 137 137 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   7 7 7 7 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Rozhled je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC.066). Voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Rozhled 50 m3 (590,28 m n.m.) a potrubím DN 80 do obce – nízké pásmo. Vodovod vysokého pásma má prameniště pod Jedlovou, odkud je voda čerpána (ČS 1) do VDJ Jedlová10 m3 a gravitačně svedena do VDJ Tolštejn 15 m3 (659,05/657,50 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do spotřebiště- vysoké tlakové pásmo (Tolštejn). U VDJ Jedlová 10 m3 je ČS 2 pro rozhlednu Jedlová. Rozvodná síť je stará převážně z ocelového potrubí a částečně z litiny. Vodovod zásobuje 100% obyvatel.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce vodovodních řadů, jehož součástí je i propojení tlakových pásem. Stávající technický stav vodovodu odpovídá jeho stáří, cca 80 let .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 065/1 ZD.DC 065/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 067/1 ZD.DC 067/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 066/1 VDJ.DC 066/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 065/1 VDJ.DC 065/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P16 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Tolštýn 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Tolštýn 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 13 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P14 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Tolštýn 1c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P15 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 12 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rozhled není vybudovaná kanalizační síť. 100% splaškových vod od trvale bydlících obyvatel je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na pole.
   V obci jsou dvě DČOV, které slouží u rekreačních objektů, vlastní a provozují je:
   Málek Josef a Marat L. – septik – zemní filtr CINIS + LT (40 EO)
   RS TDV Mělník s.p. – DČV 16/2 + lapol (160 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá individuální likvidování splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s dočišťovacím stupněm. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Varnsdorf, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 408,0 0,0 1 408,0

  Mapa