Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jiřetín pod Jedlovou

  Číslo obce PRVKUK 0334
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0334
  Kód obce 562572
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0334.03 Lesné 06101 61018
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiřetín pod Jedlovou – Lesné leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 424,00 – 460,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél komunikace, bydlení individuální, hlavně rekreace. Obcí protéká Lesenský potok, dva místní potoky a na severním okraji obce je rybník. Území náleží do povodí Mandavy a leží v CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 6 6 8 8 8 8
   přechodně bydlící 30 30 200 200 200 200
   celkem 36 36 208 208 208 208
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   6 6 6 208 208 208
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Lesné je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC.065). Voda z pramenních jímek prameniště Lesné je svedena do VDJ Lesné 50 m3 (468,92 m n.m.) a potrubím DN 80 do obce. Rozvodné řady jsou staré převážně ocelové.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.
   Obcí vede vodovodní přivaděč DN 175 z prameniště Lesné (pod Šebrem) do Varnsdorfu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována investiční opatření.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lesné není vybudovaná kanalizační síť, 100% splaškových vod od trvale bydlících obyvatel je odváděno do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Varnsdorf.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá individuální likvidování splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s dočišťovacím stupněm. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Varnsdorf, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf MUVA24961/2011 stavební povolení
  21. 9. 2011
  Varnsdorf MUVA 1034/2016 manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 2400/2008 akumulace + nádrže
  9. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA1034/2016SimIl manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 36042/2011 stavební povolení Malý Jedlovský rybník
  14. 12. 2015
  Varnsdorf MUVA 36134/2011SimIl akumulace povrchových vod
  19. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 29386/2015 manipulační a provozní řád Malý Jedlovský rybník
  4. 12. 2015
  Varnsdorf OŽP/2400/2008/SimIl ČOV Majer Tolštýn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 36042/2015 stavební povolení
  15. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 14210/2016 odstranění stavby VD
  26. 5. 2016
  Varnsdorf MUVA 3069/2008 nakládání + ČOV Tolštejn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 17707/2013 akumulační nádrž na Mezičkách
  8. 7. 2013
  Varnsdorf MUVA 407369/2019SimIl akumulace a rybník Jiřetín pod Jedlovou
  10. 9. 2019