Merboltice - CZ042.3502.4202.0034.01 - stav 2004

 1. Obec

  Merboltice

  Číslo obce PRVKUK 0034
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0034
  Kód obce 545791
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0034.01 Merboltice 09311 93114
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 325,00 – 450,00 m n.m. Jedná se o obec do 120 trvale žijících obyvatel s 25 rekreačními objekty a jedním ubytovacím zařízením (45 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a potoka, převládá bydlení individuální. Obcí protéká Merboltický potok, 4 místní potoky a jsou zde 3 vodní nádrže. Území náležející do povodí řeky Labe se nachází v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze nárůst v turistické oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 117 117 117 117 - - -
   přechodně bydlící 80 80 80 80 - - -
   celkem 197 197 197 197 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   60 67 80 95 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V současné době je část obce zásobována z místního vodovodu Merboltice (M-DC.075).
   Vodním zdrojem je pramenní jímka 0,5 l/s, ze které je voda svedena do VDJ 15 m3 (480,00 m n.m.) a odtud gravitací potrubím PE 2“ do obce. Na trase vodovodu je vybudována redukční šachta pro snížení tlaku v dolní části obce. Vodovod byl vybudován v akci „Z“ v roce 1975. Stávající zdroj stěží pokryje zvýšenou potřebu vody v rekreační sezóně.
   Kvalita vody je vyhovující. V současné době je vodou zásobováno 51% trvalých obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Vodovod vlastní a provozuje obec Merboltice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovodní řady nejsou v dobrém stavu a dochází často k poruchám, je nutná rekonstrukce celé vodovodní sítě včetně zdroje. Po detailním průzkumu stávajícího zařízení, posouzení stávajícího stavu a provedení potřebných rekonstrukcí je možné provést postupné rozšíření vodovodní sítě pro celou obec. Koncepce řešení nebyla zatím zpracována, lze předpokládat vybudování vodovodních řadů DN 60 až 80 dl. 2,5 km a rozšíření akumulace. Doporučená realizace po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh M-DC.075 M-DC.075 PRVK/2020
  Vodní zdroj Návrh M-DC.075 M-DC.075 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 075/1 VDJ.DC 075/1 15 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována soustavná splašková ani dešťová kanalizace. 50% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (28 km), 50% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 175,0 3 030,0 6 205,0

  Mapa