Merboltice - CZ042.3502.4202.0034.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Merboltice

  Číslo obce PRVKUK 0034
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0034
  Kód obce 545791
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0034.01 Merboltice 09311 93114
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 325,00 – 450,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a potoka, převládá bydlení individuální. Obcí protéká Merboltický potok, 4 místní potoky a jsou zde 3 vodní nádrže. Území náležející do povodí řeky Labe se nachází v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze nárůst v turistické oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 117 117 169 192 206 216
   přechodně bydlící 80 80 228 240 240 240
   celkem 197 197 397 432 446 456
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   60 67 80 90 159 224
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V současné době je část obce zásobována z místního vodovodu Merboltice (M-DC.075).
   Vodním zdrojem je pramenní jímka 0,5 l/s, ze které je voda svedena do VDJ 15 m3 (480,00 m n.m.) a odtud gravitací potrubím PE 2“ do obce. Na trase vodovodu je vybudována redukční šachta pro snížení tlaku v dolní části obce. Vodovod byl vybudován v akci „Z“ v roce 1975. Stávající zdroj stěží pokryje zvýšenou potřebu vody v rekreační sezóně.
   Kvalita vody je vyhovující. V současné době je vodou zásobováno asi třetina trvalých obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. V některých domech k trvalému bydlení je situace s poklesem vody ve studních velmi vážná. Změnou bude výstavba nového zdroje, vodojemu a vodovodních řadů.
   Vodovod vlastní a provozuje obec Merboltice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovodní řady nejsou v dobrém stavu a dochází často k poruchám, je nutná rekonstrukce celé vodovodní sítě včetně zdroje. Po detailním průzkumu stávajícího zařízení, posouzení stávajícího stavu a provedení potřebných rekonstrukcí je nutno provést postupné rozšíření vodovodní sítě pro celou obec.

   Obec má zájem o zkapacitnění stávajícího vodojemu o vodojem druhý s objemem 22 m3 včetně jímacích studní a hydrogeologických zářezů, dále má zájem o vybudování nového zdroje pro dolní část obce Merboltice včetně vodojemu s objemem 2x 25 m3 s tím související rozvodné řady DN 60 až 80 dl. 2,5 km. Realizace je předpokládaná do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh VDJ Merboltice VDJ Merboltice PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD.DC 075/1 ZD.DC 075/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 075/1 VDJ-MERBOLTICE 15 15 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 075/2 ZD.DC 075/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD.DC 075/3 ZD.DC 075/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ merboltice- nový VDJ merboltice- nový PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována soustavná splašková ani dešťová kanalizace. 50% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (28 km), 50% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren, alternativně budováním tříkomorových septiků s dočišťovacím stupněm. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 116,0 0,0 3 116,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/56151/2016 "Retenční nádrž Merboltice" na pozemcích p.p.č. 527, 528, 52
  1. 6. 2016