Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jiřetín pod Jedlovou

  Číslo obce PRVKUK 0334
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0334
  Kód obce 562572
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0334.02 Jedlová 06099 60992
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiřetín pod Jedlovou – Jedlová leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 545,00 – 600,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Významným krajinným prvkem je rozhledna s restaurací na vrchu Jedlová. Na jižním okraji katastru obce Jedlová protékají tři bezejmenné potoky, které ústí do Chřibské Kamenice a jsou zde dva Jedlovské rybníky. Území náleží do povodí Labe a CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 4 4 4 4 4
   přechodně bydlící 15 15 122 125 127 130
   celkem 19 19 126 129 131 134
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 1 2 124 126 129
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jedlová je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Jedlová (M-DC.067). Voda ze dvou pramenních jímek – Q max = 6,7 l/s - je svedena do VDJ Jedlová 50 m3 a potrubím DN 100 do obce a do penzionu Zelený Jelen. Technický stav vodovodní sítě odpovídá jejímu stáří, cca 80 let.
   Restaurace na vrchu Jedlová je zásobovaná z místního vodojemu Rozhled čerpáním vody z nového VDJ 10 m3. Na území obce se nalézá též VDJ Tolštejn 15 m3. Nachází se zde prameny ZD.DC 066/1,2,3, zdroj vody pro Krásnou Lípu a pro skupinový vodovod SK Chřibská-Vansdorf.

   Majitelem a provozovatelem místního vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 066/1,2 JEDLOVÁ PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 066/1 ZD.DC 066/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 066/3 ZD.DC 066/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 066/2 ZD.DC 066/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/4 ZD.DC 064/4 Jiřetín PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/2 ZD.DC 064/2 Jiřetín PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 066/2 VDJ-TOLŠTEJN 15 15 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jedlové není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 75% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf. Na ČOV SETUZA je napojeno 25% obyvatel.
   Dvě ubytovací zařízení v obci jsou odkanalizovány na domovní ČOV:

   • Krejčí Josef, Rumburk – EKOL 6 + LT – OTC 2 (40 EO)
   • SETUZA –ČOV (napojena i část trvalých obyvatel).

   Provozovatelem ČOV je soukromá osoba paní Chvátalová. Vlastníkem je Setuza a.s. Ústí nad Labem, která rekreační objekt pronajímá.
   Kolaudační rozhodnutí spolu s rozhodnutím o vypouštění vydal MÚ Rumburk RŽP, platné povolení k vypouštění vydáno viz.: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html

   Recipient:: Bezejmenný potok

   Způsob likvidace kalu: odvoz kalu z obou septiků na ČOV Varnsdorf

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, trativodů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Jedlové se uvažuje nadále s čištěním odpadních vod individuálně. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 043/1/K ČOV JEDLOVÁ SETUZA PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf MUVA24961/2011 stavební povolení
  21. 9. 2011
  Varnsdorf MUVA 1034/2016 manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 2400/2008 akumulace + nádrže
  9. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA1034/2016SimIl manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 36042/2011 stavební povolení Malý Jedlovský rybník
  14. 12. 2015
  Varnsdorf MUVA 36134/2011SimIl akumulace povrchových vod
  19. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 29386/2015 manipulační a provozní řád Malý Jedlovský rybník
  4. 12. 2015
  Varnsdorf OŽP/2400/2008/SimIl ČOV Majer Tolštýn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 36042/2015 stavební povolení
  15. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 14210/2016 odstranění stavby VD
  26. 5. 2016
  Varnsdorf MUVA 3069/2008 nakládání + ČOV Tolštejn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 17707/2013 akumulační nádrž na Mezičkách
  8. 7. 2013
  Varnsdorf MUVA 407369/2019SimIl akumulace a rybník Jiřetín pod Jedlovou
  10. 9. 2019