Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.02 - stav 2004

 1. Obec

  Jiřetín pod Jedlovou

  Číslo obce PRVKUK 0334
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0334
  Kód obce 562572
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0334.02 Jedlová 06099 60992
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiřetín pod Jedlovou – Jedlová leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 545,00 – 600,00 m n.m. Jedná se o obec se 4 trvale žijícími obyvateli s 5 rekreačními objekty, 6 ubytovacími zařízeními (120 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Významným krajinným prvkem je rozhledna s restaurací na vrchu Jedlová. Na jižním okraji katastru obce Jedlová protékají tři bezejmenné potoky, které ústí do Chřibské Kamenice a jsou zde dva Jedlovské rybníky. Území náleží do povodí Labe a CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 4 4 4 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 19 19 19 19 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 1 2 3 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jedlová je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Jedlová (M-DC.067). Voda ze dvou pramenních jímek – Qmax = 6,7 l/s - je svedena do VDJ Jedlová 50 m3 a potrubím DN 100 do obce a do penzionu Zelený Jelen. Z vodovodní sítě je zásobováno 25% obyvatel, to je celkem 1 obyvatel a 40 rekreantů. Technický stav vodovodní sítě odpovídá jejímu stáří, cca 80let.
   Restaurace na vrchu Jedlová je zásobovaná z místního vodojemu Rozhled čerpáním vody z nového VDJ 10 m3.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má zájem na celkové rekonstrukci vodovodu včetně prameniště. Stávající vodovodní řady z ocele DN 60 až 80 v délce cca 1,0 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 066/1,2 CS.DC 066/1,2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 066/1 ZD.DC 066/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 066/2 ZD.DC 066/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 066/2 ZD.DC 066/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 067/1 VDJ.DC 067/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 066/2 VDJ.DC 066/2 15 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1e ZD.DC 066/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1d ZD.DC 066/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1g ZD.DC 066/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1f ZD.DC 066/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 1 1 1 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jedlové není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 75% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf. Na ČOV SETUZA je napojeno 25% obyvatel.
   Dvě ubytovací zařízení v obci jsou odkanalizovány na domovní ČOV:

   • Krejčí Josef, Rumburk – EKOL 6 + LT – OTC 2 (40 EO)
   • SETUZA –ČOV (napojena i část trvalých obyvatel).

   Provozovatelem ČOV je soukromá osoba paní Chvátalová. Vlastníkem je Setuza a.s. Ústí nad Labem, která rekreační objekt pronajímá.
   Kolaudační rozhodnutí spolu s rozhodnutím o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 4759/95/235/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno: 26.10. 1995
   Limity:
   Q = 15 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   EL
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   40
   -
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   5

   Recipient:: Bezejmenný potok
   Jedná se o typ VHS I/k
   Způsob likvidace kalu: odvoz kalu z obou septiků na ČOV Varnsdorf

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, trativodů a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Jedlové se uvažuje nadále s čištěním odpadních vod individuálně. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 043/1/K ČOV JEDLOVÁ SETUZA PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa