Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jiřetín pod Jedlovou

  Číslo obce PRVKUK 0334
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0334
  Kód obce 562572
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0334.01 Jiřetín pod Jedlovou 06100 61000
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jiřetín pod Jedlovou leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 416,00 – 484,00 m n.m. Zástavba je soustředěná, městského charakteru, převládá bydlení individuální. Obec byla prohlášena za památkovou zónu. Na náměstí je vybudována požární nádrž a obec má koupaliště. Obcí protéká Lesenský potok a několik místních potůčků, který ústí do Lužničky. Území náleží do povodí Mandavy a část obce spadá do CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. V obci mají své sídlo firmy: HAAS + Rukov s.r.o. – výroba krbových kamen, Nádražní 260, SAMAT – výroba plastových oken, Nádražní ul. 255, firma EUROGREEN CZ, firma KOVO Kraus. Nepředpokládá se masivní rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 553 568 608 643 640 638
   přechodně bydlící 70 70 219 230 230 230
   celkem 623 638 827 873 870 868
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   553 568 594 865 865 865
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jiřetín pod Jedlovou je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC. 064). Hlavním zdrojem vody pro Jiřetín pod Jedlovou je štola a zářez U černého pramene, z kterého je voda svedena, společně s vodou z prameniště Jedlová, přívodním ředem DN 100, délky 1 km do sběrné jímky a odkud do VDJ Křížová hora 200 m3 (500,40/497,40 m n.m.) a dále zásobním potrubím DN 100 do H.T.P. spotřebiště. V Nádražní ul. je VDJ 50 m3 (432,90 m n.m.) D.T.P. Pro tento účel byl rekonstruován a doplněn o ČS, čímž bylo utvořeno nové (nízké) tlakové pásmo. Tím  byly odstraněny nepřiměřeně vysoké tlakové poměry na spodní straně obce směrem k Dolnímu Jiřetínu. Vybudoval se nový zdroj vody. Další zdroj vody na východní straně Křížové hory je mimo provoz a zdroj vody u Tolštýnské cesty, slouží pro zásobování vodou rekreačního střediska KOH-I-NOOR. Pro novou zástavbu byl položen nový řad DN 150 dl.0,4 km, napojený na stávající síť. Stávající vodovodní síť obce tvoří vodovodní řady do DN 100 v délce 19,7 km, které sestávají z 9,3 km z materiálu kovového a 10,34 km z materiálu PE/PVC. Obec má požární nádrž. V suchých letních měsících byl zaznamenán pokles vody v soukromých i veřejných zdrojích, nutnost dovozu pitné vody.

   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Posílení stávajícího vodovodu obce napojením na přivaděč Chřibská -Varnsdorf, záměr po roce 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Jiřetín- Tolštýnská ČS Jiřetín- Tolštýnská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/1 ZD.DC 064/1 Jiřetín PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/3 ZD.DC 064/3 Jiřetín PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 064/2 VDJ-JIŘETÍN.P.J-N.P. 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 064/1 VDJ-KŘÍŽ.HORA 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   498 513 588 823 822 816
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Jiřetín pod Jedlovou má vybudovanou novou ČOV (r.2010), do které jsou svedeny oba dva samostatné kanalizační systémy, stávající ČOV byly zrušeny. Stávající stará kanalizace byla prodloužena o nové stoky, kterými jsou splaškové i dešťové vody odváděny na novou ČOV. Přítoky na ČOV jsou gravitační. Splašky z východní části obce jsou odváděny kanalizací (K-DC.041.1-J.C) a splaškové vody z druhé části obce jsou odváděny kanalizací (K-DC.042.1-J.C) na ČOV. Vyčištěné vody jsou zaústěny do pravostranného bezejmenného přítoku Lužničky. ČOV má kapacitu 1000 EO, je to biologická aktivace s mikrosíťovým filtrem (ENVIROTECH 1000). 

   Stávající kanalizační stoky jsou z materiálu PVC DN 400 (rok 2010) délky 0,6 km, DN 300 (rok 2010) délky 2,550 km, DN 200 (rok 2000-2018) délky 2,500 km. Z materiálu kamenina DN 300 jsou některé stoky značného stáří (rok 1920-2000), jsou délky 2,100 km. Betonové stoky, taktéž (rok 1920-2000) jsou DN 300 délky 1,400 km a DN 200 délky 1,175 km.

   Na tuto obecní kanalizaci a ČOV je napojeno 94% obyvatel, 3% obyvatel odvádějí splaškové vody do septiků se vsakováním a 3% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Varnsdorf.
   Provozovna SAMAT s.r.o. Varnsdorf má vlastní ČOV TOPAS 20 (20 EO), 

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Jiřetín pod Jedlovou, ČOV byla vybudována v r. 2010.

   Rozhodnutí o vypouštění vydal MÚ Varnsdorf RŽP, oddělení vodního hospodářství, viz.: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html

   Kapacita 1000 EO

   rnnožství čištěných vod: 250 m3 /den

   BSK5 40 kg/den

   Recipient ČOV Lužnička
   Způsob likvidace kalu: odvoz kalu z ČOV na ČOV Varnsdorf.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný stav odkanalizování a čištění odpadních vod je vyhovující. 70% kanalizace je stáří 10 - 100 let, bude prováděna běžná údržba, případně rekonstrukce.  

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 041/1/K ČOV JIŘETÍN NOVÁ PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 212,0 1 212,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf MUVA24961/2011 stavební povolení
  21. 9. 2011
  Varnsdorf MUVA 1034/2016 manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 2400/2008 akumulace + nádrže
  9. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA1034/2016SimIl manipulační a provozní řád Velký Jedlovský rybník
  13. 1. 2016
  Varnsdorf MUVA 36042/2011 stavební povolení Malý Jedlovský rybník
  14. 12. 2015
  Varnsdorf MUVA 36134/2011SimIl akumulace povrchových vod
  19. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 29386/2015 manipulační a provozní řád Malý Jedlovský rybník
  4. 12. 2015
  Varnsdorf OŽP/2400/2008/SimIl ČOV Majer Tolštýn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 36042/2015 stavební povolení
  15. 12. 2011
  Varnsdorf MUVA 14210/2016 odstranění stavby VD
  26. 5. 2016
  Varnsdorf MUVA 3069/2008 nakládání + ČOV Tolštejn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf MUVA 17707/2013 akumulační nádrž na Mezičkách
  8. 7. 2013
  Varnsdorf MUVA 407369/2019SimIl akumulace a rybník Jiřetín pod Jedlovou
  10. 9. 2019