Jiřetín pod Jedlovou - CZ042.3502.4215.0334.01 - stav 2004

 1. Obec

  Jiřetín pod Jedlovou

  Číslo obce PRVKUK 0334
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0334
  Kód obce 562572
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0334.01 Jiřetín pod Jedlovou 06100 61000
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jiřetín pod Jedlovou leží jihozápadně od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 416,00 – 484,00 m n.m. Jedná se o obec do 560 trvale žijících obyvatel s 21 rekreačními objekty, 4 ubytovacími zařízeními (100 lůžek). Zástavba je soustředěná, městského charakteru, převládá bydlení individuální. Obec byla prohlášena za památkovou zónu. Na náměstí je vybudována požární nádrž a obec má koupaliště. Obcí protéká Lesenský potok a několik místních potůčků, který ústí do Lužničky. Území náleží do povodí Mandavy a část obce spadá do CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. V obci mají své sídlo firmy: HAAS + Rukov – výroba krbových kamen, Nádražní 260 (120 zaměstnanců), SAMAT – výroba plastových oken, Nádražní ul. (30 zaměstnanců), firma EUROGREEN. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 553 568 594 620 -
   přechodně bydlící 70 70 70 70 -
   celkem 623 638 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   553 568 594 620 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jiřetín pod Jedlovou je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC. 064). Hlavním zdrojem vody pro Jiřetín pod Jedlovou je štola a zářez U černého pramene, z kterého je voda svedena, společně s vodou z prameniště Jedlová, do sběrné jímky a odkud do VDJ Křížová hora 200 m3 (500,40/497,40 m n.m.) a dále zásobním potrubím DN 100 do H.T.P. spotřebiště. V Nádražní ul. je VDJ 50 m3 (432,90 m n.m.) D.T.P., který je v současné době mimo provoz. S jeho využitím se počítá po napojení obce na přivaděč Chřibská – Varnsdorf.
   Další zdroj vody na východní straně Křížové hory je mimo provoz a zdroj vody u Tolštýnské cesty, slouží pro zásobování vodou rekreačního střediska KOH-I-NOOR.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Jiřetín pod Jedlovou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Posílení stávajícího vodovodu obce napojením na přivaděč Chřibská -Varnsdorf. Pro tento účel bude rekonstruován VDJ 50 m3 v Nádražní ulici a doplněn o ČS, čímž bude utvořeno nové (nízké) tlakové pásmo. Tím budou odstraněny nepřiměřeně vysoké tlakové poměry na spodní straně obce směrem k Dolnímu Jiřetínu. Pro novou zástavbu bude položen nový řad DN 150 dl.0,4 km, napojený na stávající síť. Pro rodinné domky v jižní části obce, kde je dnes hydrostatický tlak na hranici přípustnosti, se navrhuje tuto oblast zásobovat vodou ze systému vyššího pásma pomocí ATS.
   U stávající vodovodní sítě bodu dokončeny rekonstrukce. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce vodovodní sítě a zbývá dokončit část Školní ul. – potrubí ocel v délce cca 2,0km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 064/2 VDJ.DC 064/2 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 064/1 VDJ.DC 064/1 200 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 066/3 VDJ.DC 066/3 10 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Tolštýn 1d ZD.064/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   498 513 588 614 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Jiřetín pod Jedlovou má vybudovány dva samostatné kanalizační systémy včetně ČOV. Stávající stará kanalizace byla prodloužena o nové stoky, kterými jsou splaškové i dešťové vody odváděny na dvě samostatné ČOV. Přítoky na obě ČOV jsou gravitační. Splašky z východní části obce jsou odváděny kanalizací (K-DC.041.1-J.C) na ČOV I (300 EO). Vyčištěné vody jsou zaústěny do místního potoka.
   Splašky z druhé části obce jsou odváděny kanalizací (K-DC.042.1-J.C) na ČOV II (300 EO). Vyčištěné vody jsou zaústěny do Lužničky. Obě ČOV jsou stejného typu: dešťový oddělovač, septik SM 11, zemní filtr CINIS.
   Na tyto kanalizace a ČOV je napojeno 90% obyvatel, 4% obyvatel odvádějí splaškové vody do septiků se vsakováním a 6% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Varnsdorf.
   Provozovna SAMAT Varnsdorf s.r.o. má vlastní ČOV TOPAS 20 (20 EO).
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV I a II je Obec Jiřetín pod Jedlovou.

   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 6041/96/235/2/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP, oddělení vodního hospodářství
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 29.1. 1997
   Platí od 29.1.1997 do

   ČOV I
   Limity:
   Q = 16 863 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   25
   -
   45
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient:: Bezejmenný potok

   ČOV II
   Limity:
   Q = 16 863 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   25,2
   -
   45
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient ČOV I: Bezejmenný potok
   Recipient ČOV II: Lužičky
   Způsob likvidace kalu : odvoz kalu z obou septiků na ČOV Varnsdorf

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný stav odkanalizování a čištění odpadních vod není vyhovující a lze ho brát jako dočasné řešení.
   Nová kanalizační síť včetně nové ČOV s kapacitou 1 000 EO je navržena jako jednotná s tím, že před zaústěním do nové ČOV bude umístěn dešťový oddělovač a vírový lapák písku. Stávající nevodotěsné stoky budou využity pro odvod dešťových a balastních vod do Podlužského potoka.
   Kanalizace řeší odkanalizování 157 nových EO (z toho průmysl 66,6 EO), stávajících 633 EO se na ni připojuje. Kanalizace zahrnuje 1 305 bm řadů, 50 bm přípojek oddělovače písku a vody a novou ČOV s kapacitou 1 000 EO.
   Průměrná hloubka kanalizace je 2,5 m.
   Firmou Ing. Hora byla zpracována dokumentace k územnímu řízení na výstavbu nové zakryté mechanicko-biologické ČOV pro 1000 EO firmy Environment Comerce. ČOV je umístěna v místech bývalého podniku Preciosa. Dále je navržena výstavba kanalizačních sběračů DN 300, 400 a 500 v délce cca 1,3 km.
   Cena v projektové dokumentaci je předběžně stanovena - ČOV na 8 mil. Kč a nové kanalizační sběrače v obci DN 300, 400, 500 jsou oceněny na 10,5 mil. Kč.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV ENVIROTECH ČOV JIŘETÍN NOVÁ PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 620,0 4 620,0

  Mapa