Chřibská - CZ042.3502.4215.0333.04 - stav 2004

 1. Obec

  Chřibská

  Číslo obce PRVKUK 0333
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0333
  Kód obce 562530
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0333.04 Krásné Pole 05449 54496
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Část obce Chřibská – Krásné Pole leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 375,00 – 450,00 m n.m. Obcí protékají dva místní potoky a nachází se zde Tomíškův rybník. Jedná se o obec se 140 trvale žijícími obyvateli se 33 rekreačními objekty a se 124 lůžky v ubytovacích zařízeních. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. V obci je firma RUBÍN-GLASS s.r.o. na výrobu hutního skla (40 zaměstnanců). Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 140 140 141 142 - - -
   přechodně bydlící 99 99 99 99 - - -
   celkem 239 239 240 241 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   140 140 141 142 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Krásné Pole je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu M-Chřibská (M-DC.035.4). Pro část obce Krásné Pole je voda z prameniště Krásné Pole svedena do VDJ Krásné Pole 150 m3 (461,40/457,60 m n.m.) a odtud potrubím DN 125 do spotřebiště. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Vodu z Krásného Pole lze přepouštět přes redukční ventil do Horní Chřibské. Kapacita zdroje je dostatečná, ale kvalita pitné vody zdroje Krásné Pole neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Mn, Ca, Mg, alfa. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť a ostatní zařízení jsou staré 80-90 let. Dochází k častým poruchám a velké ztrátovosti (cca 30% rekonstrukcí). Novou bytovou zástavbu je možné napojit prodloužením ze stávajícího rozvodu. Vzhledem nevyhovující kvalitě vodního zdroje je provozovatelem zvažována možnost pro zařazení do odkyselovacího programu. V krajním případě by musela být voda do VDJ Krásné Pole čerpána z Horní Chřibské, do které by měla být výhledově dodávána voda z ÚV Chřibská.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Krásném Poli není vybudovaná soustavná kanalizační síť. 25% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 13 km, 65% do septiků s odtokem do vodoteče a 10% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Vlastní likvidaci odpadních vod má firma RUBÍN-GLASS – odpadní vody pouze splaškové, vypouštěny přes septik do vodoteče. Rekreační středisko U Jasanu – odpadní vody čerpány na lokální ČOV společnou i pro bývalé rekreační středisko ČKD.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve správě i majetku obce Chřibská. Dešťová kanalizace je stará ve špatném technickém stavu, bez pasportizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Ve výhledu by bylo možné kanalizační síť Chřibské prodloužit i do části obce Krásné Pole, DN 300 v délce 0,7 km, s napojením cca 50 EO. Předpoklad výstavby, až po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 344,0 1 344,0

  Mapa