Chřibská - CZ042.3502.4215.0333.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chřibská

  Číslo obce PRVKUK 0333
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0333
  Kód obce 562530
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0333.04 Krásné Pole 05449 54496
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Část města Chřibská – Krásné Pole leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 375,00 – 450,00 m n.m. Obcí protékají dva místní potoky a nachází se zde Tomíškův rybník. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída a nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. V obci je firma RUBÍN-GLASS s.r.o. na výrobu hutního skla. Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 140 140 141 135 130 127
   přechodně bydlící 99 99 0 0 0 0
   celkem 239 239 141 135 130 127
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   140 140 141 65 85 102
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Krásné Pole je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu M-Chřibská (M-DC.035.4), který je součásti skupinového vodovodu SK Varnsdorf- Chřibská (DC.002). Pro část obce Krásné Pole je voda do VDJ Chřibská- Krásné Pole 150 m3 (461,40/457,60 m n.m.) přivedena z ÚV Chřibská a odtud potrubím DN 125 do spotřebiště. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel. Vodu z Krásného Pole lze přepouštět přes redukční ventil do Horní Chřibské. Kapacita zdroje je dostatečná, ale kvalita pitné vody zdroje Krásné Pole neodpovídala v roce 2018 dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. v parametrech pH, Mn, Ca, Mg, alfa. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. 

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém se do roku 2030 nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Chřibská - Krásné Pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1a Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/b Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1d Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1e Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/g Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1h Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1k Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1j Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1c Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/f Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1i Chřibská Krásné pole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/1l Chřibská Krásné pole PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Krásném Poli není vybudovaná soustavná kanalizační síť. 25% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 13 km, 65% do septiků s odtokem do vodoteče a 10% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Vlastní likvidaci odpadních vod má firma RUBÍN-GLASS – odpadní vody pouze splaškové, vypouštěny přes septik do vodoteče. Rekreační středisko U Jasanu – odpadní vody čerpány na lokální ČOV společnou i pro bývalé rekreační středisko ČKD.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve správě i majetku obce Chřibská. Dešťová kanalizace je stará ve špatném technickém stavu, bez pasportizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf. Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.
   Ve výhledu by bylo možné kanalizační síť Chřibské prodloužit i do části obce Krásné Pole, DN 300 v délce 0,7 km, s napojením cca 50 EO. Předpoklad výstavby, až po roce 2035.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf OŽP/1022/2008/SimIl provozní řád Amann
  4. 4. 2008
  Varnsdorf OŽP19/2007/SimIl MUVA 16/2008 Oprava Chřibské Kamenice
  7. 1. 2008
  Varnsdorf OŽP/24271-07/1191-2007/SimIl oprava Chřibské Kamenice u Mencla
  2. 10. 2007
  Varnsdorf OŽP/11258-07/78-2007/2007/SimIl Havarijní plán Amann
  30. 5. 2007