Chřibská - CZ042.3502.4215.0333.03 - stav 2004

 1. Obec

  Chřibská

  Číslo obce PRVKUK 0333
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0333
  Kód obce 562530
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0333.03 Horní Chřibská 05447 54470
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chřibská – Horní Chřibská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 375,00 – 415,00 m n.m. Obcí protéká Chřibská Kamenice a jeden místní potok. Nacházejí se zde tři rybníky a na katastru obce je přehrada Chřibská s vodárenským využitím včetně Úpravny vody Chřibská, která slouží pro zásobování města Varnsdorfu pitnou vodou. Jedná se o obec do 270 trvale žijících obyvatel se 60 rekreačními objekty a jedním ubytovacím zařízením (30 lůžek). Zástavba je soustředěná podél místních komunikací a toků, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída, nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. V obci jsou Sklárny Chřibská BLACK a spol., s.r.o. (75 zaměstnanců). Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 268 267 265 264 - - -
   přechodně bydlící 183 183 183 183 - - -
   celkem 451 450 448 447 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   123 151 196 251 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Chřibská je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Chřibská M-DC.035, hlavně z prameniště Krásné Pole. Přes redukční ventil (409,60 m n.m.) je voda přiváděna potrubím DN 125 ze zdroje a vodojemu 150 m3 Krásné Pole. Dalším zdrojem je havarijní propojení potrubím DN 50 se skupinovým vodovodu Varnsdorf - Chřibská (SK-002) – voda z ÚV Chřibská. Dále je Horní Chřibská propojena s částí obce Chřibská, která má vodu z prameniště Kamenická, která je svedena do VDJ Kamenická 100 m3 (387,80/384,80 m n. m) a odtud potrubím DN 100 do obce a dále je přímo na rozvodnou síť obce potrubím DN 150 napojen gravitační zdroj Syrovátkův pramen.
   Rozvod po obci DN 80 až DN 100. Z vodovodní sítě je zásobováno 46% obyvatel, zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u zdroje Kamenická neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH,Ca, Mg, u zdroje Syrovátkův pramen v pH,Ca,Mg,Rn, u zdroje Dolní Chřibská pH, Mn, Ca, Mg, alfa a u zdroje Krásné Pole v parametrech pH, Mn, Ca, Mg, alfa. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost ,a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť a ostatní zařízení jsou staré 80-90 let. Dochází k častým poruchám a velké ztrátovosti. Navrhuje se postupná rekonstrukce cca u 40% sítí. Novou bytovou zástavbu je možné napojit prodloužením ze stávajícího rozvodu. Nevyhovující kvalitu zdrojů bude nutné provozovatelem sledovat a v případě, že nebudou stačit lokální opatření u jednotlivých zdrojů, bude nutné posílit připojením na skupinový vodovod Varnsdorf-Chřibská. Připojení je možné výměnou stávajícího potrubí DN 50 z ÚV Chřibská do Horní Chřibské za potrubí DN 200 v délce cca 980 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1d ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1e ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Syrovátkův pramen PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KHV4a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KHV7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KHV6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KHV8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KP4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KHV7a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1c ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1f ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KHV4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská ÚV KHV5 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Horní Chřibské není vybudovaná soustavná kanalizační síť. 10% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 13 km, 75% do septiků s odtokem do vodoteče a 15% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Pro bytové domy pod sklárnou BLACK slouží lokální ČOV (44 EO) se zaústěním do potoka.
   Dále má Sklárna BLACK vlastní ČOV pro čištění odpadních vod z technologie a ČOV pro likvidaci splaškových vod ze sociálních zařízení, pro ubytovnu a kuchyň ČOV- 2x PX 40.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve správě i majetku obce Chřibská.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této části obce se v současné době předpokládá likvidace odpadních vod na domovních mikročistírnách.
   Ve výhledu, po roce 2015, by bylo možné navrhovanou kanalizaci v Chřibské prodloužit i do Horní Chřibské. Vybudování kanalizace DN 300 v délce cca 1,3 km pro připojení cca 75% obyvatel. U zbývajících cca 25% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 061/4/K ČOV CHŘIBSKÁ - BYTOVKY PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 061/3/P+K ČOV CHŘIBSKÁ - SKLÁRNY PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 890,0 5 890,0

  Mapa