Chřibská - CZ042.3502.4215.0333.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chřibská

  Číslo obce PRVKUK 0333
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0333
  Kód obce 562530
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0333.02 Dolní Chřibská 05446 54461
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Část města Chřibská – Dolní Chřibská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 315,00 – 340,00 m n.m. Městem protéká Chřibská Kamenice, Doubický potok, dva místní potoky a nacházejí se zde tři rybníky. Jedná se o obec do 335 trvale žijících obyvatel se 110 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (305 lůžek). Zástavba je soustředěná podél místních komunikací a toků, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída, nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. V obci je firma na výrobu a prodej nití – AMANN – SPONIT a.s. Předpokládá se, že do r. 2030 zůstane počet trvale bydlících obyvatel na stejné úrovni.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 319 319 311 299 287 280
   přechodně bydlící 318 318 26 30 30 30
   celkem 637 637 337 329 317 310
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   300 301 302 165 228 281
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část města Chřibská – Dolní Chřibská je součástí místního vodovodu Chřibská (M-DC.035.1), který zásobuje část obce Chřibská, Horní Chřibská, Dolní Chřibská a přes redukční ventil je přiváděna voda i z části obce Krásné Pole. Vodovod má prameniště:

   • Dolní Chřibská, které je svedeno do VDJ Dolní Chřibská,
   • Chřibská- Kamenická, které je svedeno do VDJ Kamenická
   • zdroj Chřibská- Krásné Pole, které je sveden do VDJ Chřibská- Krásné Pole a přes redukci do Horní Chřibské
   • přípojka z ÚV Chřibská do Horní Chřibské.

   Hlavním zdrojem pro část obce Dolní Chřibská je prameniště Dolní Chřibská, z kterého je voda svedena do VDJ Dolní Chřibská 2x 50 m3 (367,10/364,10 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. Dále je rozvodná síť propojena s vodovodem v Chřibské.

   Kapacita zdrojů je vyhovující. V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje..

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastní zdroj vody (10 l/s) a dva věžové vodojemy 200 m3 má firma AMANN – SPONIT a.s., rekreační středisko ČD, rekreační středisko Elite Varnsdorf, rehabilitační středisko Na potokách a rekreační středisko Na staré pile.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Dolní Chřibská předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 035/4 Chřibská - dolní 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4a Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4e Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4d Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4i Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4g Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4k Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4f Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4b Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4j Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4c Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/4h Chřibská Dolní Chřibská PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 151 146 224
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolní Chřibské je částečné vybudovaná kanalizační síť, napojeno cca 15% obyvatel. 25% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 12 km, 50% do septiků s odtokem do vodoteče, 10% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

   V Dolní Chřibské je roztroušená zástavba, vlastní čistírnu odpadních vod má:

   • ČOV ARCO, na západním okraji obce je vybudovaná kanalizace pro závod ARKO se septikem pro 100EO, Q=15m3 /den.
   • ČOV AMANN – SPONIT, na hranicích části obce Chřibská a Dolní Chřibská má závod AMANN – SPONIT pro likvidaci průmyslových odpadních vod vybudovanou v areálu závodu ČOV s biofiltrem pro 3000EO, Q=18m3 /den. . Průmyslové vody jsou čištěny neutralizací a biologicky. Sociální zařízení závodu má vybudovanou část kanalizace se septikem pro 120EO, 18m3/den.

   V roce 2019 byla uvedena do provozu jedna linka nové ČOV Chřibská. Jedná se o mechanicko- biologickou ČOV.

   Dále mají vlastní ČOV rekreační střediska Na staré pile DČOV 1, rehabilitační středisko Na potokách DČOV 2 a Elite Varnsdorf DČOV 3.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve správě i majetku obce Chřibská. Kanalizace je stará ve špatném stavu a bez pasportizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této části města je nutno řešit likvidaci odpadních vod na domovních ČOV. U firmy ARCO doplnit septik o další stupeň čištění. Na katastru obce je navrženo vybudování ČOV Chřibská (900 EO), v roce 2019 byla již postavena jedna linka s kapacitou 450 EO. Dále je uvažována s výstavbou kanalizačního sběrače DN 300 v délce 700 m pro čištění odpadních vod z obce Chřibská. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 061/2/P ČOV CHŘIBSKÁ - AMANN-SPONIT PRVK\2021
  ČOV Návrh COV nova ČOV Chřibská- druhá linka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Chřibská ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV Chřibská ČOV Chřibská PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  16 100,0 11 808,0 27 908,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf OŽP/1022/2008/SimIl provozní řád Amann
  4. 4. 2008
  Varnsdorf OŽP19/2007/SimIl MUVA 16/2008 Oprava Chřibské Kamenice
  7. 1. 2008
  Varnsdorf OŽP/24271-07/1191-2007/SimIl oprava Chřibské Kamenice u Mencla
  2. 10. 2007
  Varnsdorf OŽP/11258-07/78-2007/2007/SimIl Havarijní plán Amann
  30. 5. 2007