Chřibská - CZ042.3502.4215.0333.02 - stav 2004

 1. Obec

  Chřibská

  Číslo obce PRVKUK 0333
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0333
  Kód obce 562530
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0333.02 Dolní Chřibská 05446 54461
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Část obce Chřibská – Dolní Chřibská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 315,00 – 340,00 m n.m. Obcí protéká Chřibská Kamenice, Doubický potok, dva místní potoky a nacházejí se zde tři rybníky. Jedná se o obec do 320 trvale žijících obyvatel se 110 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (305 lůžek). Zástavba je soustředěná podél místních komunikací a toků, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída, nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. V obci je firma na výrobu a prodej nití – AMANN – SPONIT a.s. (200 zaměstnanců). Předpokládá se, že do r. 2015 zůstane počet trvale bydlících obyvatel na stejné úrovni.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 319 319 319 319 - - -
   přechodně bydlící 318 318 318 318 - - -
   celkem 637 637 637 637 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   300 301 302 303 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část obce Chřibská – Dolní Chřibská je součástí místního vodovodu Chřibská (M-DC.035.1), který zásobuje část obce Chřibská, Horní Chřibská, Dolní Chřibská a přes redukční ventil je přiváděna voda i z části obce Krásné Pole. Vodovod má prameniště:
   Dolní Chřibská, které je svedeno do VDJ Dolní Chřibská,
   Kamenická, které je svedeno do VDJ Kamenická
   zdroj Syrovátkův pramen-přímo na rozvodné síti Chřibské
   zdroj Krásné Pole, který je sveden do VDJ Krásné Pole a přes redukci do Horní Chřibské
   přípojka z ÚV Chřibská do Horní Chřibské.
   Hlavním zdrojem pro část obce Dolní Chřibská je prameniště Dolní Chřibská, z kterého je voda svedena do VDJ Dolní Chřibská 2x 50 m3 (367,10/364,10 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. Dále je rozvodná síť propojena s vodovodem v Chřibské.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 94% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u zdroje Kamenická neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg, u zdroje Syrovátkův pramen v pH, Ca, Mg, Rn, u zdroje Dolní Chřibská pH, Mn, Ca, Mg, alfa a u zdroje Krásné Pole v parametrech pH, Mn, Ca, Mg, alfa. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastní zdroj vody (10 l/s) a dva věžové vodojemy 200 m3 má firma AMANN – SPONIT a.s., rekreační středisko ČD, rekreační středisko Elite Varnsdorf, rehabilitační středisko Na potokách a rekreační středisko Na staré pile.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť a ostatní zařízení jsou staré 80-90 let. Dochází k častým poruchám a velké ztrátovosti. Dle ÚPNSÚ se navrhuje postupně vyměnit všechny profily menší než DN 80 za min. DN 80. Navrhované rekonstrukce - cca 60% stávajících sítí. Novou bytovou zástavbu je možné napojit prodloužením ze stávajícího rozvodu. Řešení náhrady nekvalitních zdrojů je uvedeno v popisu části obce Chřibská.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 035/4 100 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Dolní Chřibská 1 ZD.DC 035/4 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolní Chřibské není vybudovaná soustavná kanalizační síť. 25% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 12 km, 65% do septiků s odtokem do vodoteče, 10% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

   Vlastní čistírnu odpadních vod má:

   • ČOV ARCO, na západním okraji obce je vybudovaná kanalizace pro závod ARKO se septikem pro 100EO, 15m3 /den.
   • ČOV AMANN – SPONIT, na hranicích části obce Chřibská a Dolní Chřibská má závod AMANN – SPONIT pro likvidaci průmyslových odpadních vod vybudovanou v areálu závodu ČOV s biofiltrem pro 3000EO. Průmyslové vody jsou čištěny neutralizací a biologicky. Sociální zařízení závodu má vybudovanou část kanalizace se septikem pro 120EO, 18m3/den.

   Dále mají vlastní ČOV rekreační střediska Na staré pile DČOV 1, rehabilitační středisko Na potokách DČOV 2 a Elite Varnsdorf DČOV 3.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve správě i majetku obce Chřibská. Kanalizace je stará ve špatném stavu a bez pasportizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této části obce je nutno řešit likvidaci odpadních vod na domovních ČOV. U firmy ARCO doplnit septik o další stupeň čištění. Na katastru obce je navrženo vybudování ČOV Chřibská (900 EO) a kanalizační sběrač DN 300 v délce 700 m pro čištění odpadních vod z obce Chřibsá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 061/6/P ČOV CHŘIBSKÁ - ARKO PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 061/2/P ČOV CHŘIBSKÁ - AMANN-SPONIT PRVK/2020
  ČOV Návrh COV nova Chřibská PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chřibská PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Chřibská ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 281,0 8 800,0 11 081,0

  Mapa