Chřibská - CZ042.3502.4215.0333.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chřibská

  Číslo obce PRVKUK 0333
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0333
  Kód obce 562530
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0333.01 Chřibská 05448 54488
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chřibská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 345,00 – 405,00 m n.m. a tvoří společnou zástavbu s Dolní a Horní Chřibskou. Obcí protéká Chřibská Kamenice, dva místní potoky a nachází se zde koupaliště s předehřívací nádrží a několik nevýznamných rybníků. Jedná se o obec s cca 700 trvale žijícími obyvateli s 63 rekreačními objekty a jedním ubytovacím zařízením (60 lůžek). Zástavba je soustředěná podél místních komunikací a toků, bydlení v  rodinných a panelových  domech, v obci je sklářský a textilní průmysl. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 702 704 709 714 - - -
   přechodně bydlící 189 189 189 189 - - -
   celkem 891 893 898 903 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   702 704 709 714 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v obci Chřibská je provozován jako místní vodovod Chřibská (M-DC.035.2), který zásobuje část obce Chřibská, Horní Chřibská, Dolní Chřibská a přes redukční ventil je přiváděna voda i z části obce Krásné Pole. Vodovod má tři prameniště svedená do vodojemů, jeden pramen s napojením přímo do sítě a pro malou část obce je potrubím DN 50 přiváděna voda i z ÚV Chřibská, která je součástí skupinového vodovodu Varnsdorf-Chřibská.
   Jsou to prameniště Kamenická, které je svedeno do VDJ Kamenická 100 m3 (387,80/384,80 m n. m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. Přímo na rozvodnou síť Chřibské je potrubím DN 150 napojen gravitační zdroj Syrovátkův pramen. Vodovod je propojen s vodovodem v Horní Chřibské, kam je voda přiváděna přes redukční ventil ze zdroje a vodojemu 150 m3 Krásné Pole. Dalším zdrojem v Horní Chřibské je havarijní propojení potrubím DN 50 se skupinovým vodovodem Varnsdorf – Chřibská, voda z ÚV Chřibská. Dále je obec propojena s vodovodem v Dolní Chřibské, kde je prameniště Dolní Chřibská s VDJ Dolní Chřibská 2x 50 m3 (367,10/364,10 m n.m.).
   Celá vodovodní síť je gravitační. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u zdroje Kamenická neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg, u zdroje Syrovátkův pramen v pH, Ca, Mg, Rn, u zdroje Dolní Chřibská pH, Mn, Ca, Mg, alfa a u zdroje Krásné Pole v parametrech pH, Mn, Ca, Mg, alfa. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnos, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastní vodovod má firma fa. Vodička.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť a ostatní zařízení jsou staré 80-90 let a jejich stav odpovídá jejich stáří. Dochází k častým poruchám a velké ztrátovosti. Vodovodní řady vyžadují postupné rekonstrukce minimálně 40% sítí. Novou bytovou zástavbu je možné napojit prodloužením ze stávajícího rozvodu. Nevyhovující kvalitu zdrojů bude nutné provozovatelem sledovat a v případě, že nebudou stačit lokální opatření u jednotlivých zdrojů, nahradit nevyhovující ZD připojením na skupinový vodovod Varnsdorf-Chřibská. Připojení místního vodovodu Chřibská je možné výměnou stávajícího potrubí DN 50 z ÚV Chřibská do Horní Chřibské za potrubí DN 200 v délce cca 980 m. Přes rozvodnou síť Horní Chřibské je možné i gravitační napojení Chřibské a Dolní Chřibské.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 035/2 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Kamenická ZD.DC 035/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 604 608 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Část odpadních vod v Chřibské je odváděna jednotnou kanalizací (K-DC.061-J.N) s částečným předčištěním (septik). Kanalizace je v celé délce gravitační, jedná se o tři lokální větve zakončené samostatnými výustními objekty do recipientu Chřibská Kamenice. Kanalizace je stará a ve špatném technickém stavu. Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé obce (48%), škola, školní jídelna a drobné provozovny nevýrobního charakteru. 32% splaškových vod je odváděna do septiků s odtokem do povrchových vod, 20% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Tři samostatné kanalizační větve jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V obci je jedna ČOV – EC.D.50 (50 EO), kterou provozuje a vlastní obec Chřibská.
   Vlastní DČOV má rekreační objekt firmy ČD s.o. Praha – DČB 10 (70 EO) a firmy Lesy ČR s.p. Děčín – BIOREKO 1,5 (10 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., částečně dešťovou kanalizací ve správě i majetku obce Chřibská a ze zbývající části území pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný stav odkanalizování obce je nevyhovující a technický stav kanalizace špatný, proto se navrhuje řešení, které zajistí odkanalizování pro velkou část trvale obydlených objektů (soustředěná zástavba) a všechny nově navržené plochy pro obytnou zástavbu (85%obyvatel). Výstavba splaškové kanalizace DN 300 v délce 3,2 km s odvedením splašků na ČOV 900 EO s umístěním na katastrální hranici s Dolní Chřibskou a možností napojení i kanalizace z Horní Chřibské a Krásného Pole. Po vybudování této kanalizace budou zrušeny tři stávající výusti do recipientu. Pro okrajovou, rozptýlenou zástavbu budou i v budoucnu splaškové vody likvidovány individuelně (15% obyvatel).

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 061/1/K ČOV CHŘIBSKÁ NÁMĚSTÍ PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 190,0 1 190,0

  Mapa