Chřibská - CZ042.3502.4215.0333.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chřibská

  Číslo obce PRVKUK 0333
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0333
  Kód obce 562530
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0333.01 Chřibská 05448 54488
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Chřibská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 345,00 – 405,00 m n.m. a tvoří společnou zástavbu s Dolní a Horní Chřibskou. Městem protéká Chřibská Kamenice, dva místní potoky a nachází se zde koupaliště s předehřívací nádrží a několik nevýznamných rybníků. Jedná se o obec s cca 700 trvale žijícími obyvateli s 380 rekreačními objekty a jedním ubytovacím zařízením (60 lůžek). Zástavba je soustředěná podél místních komunikací a toků, bydlení v  rodinných a panelových  domech, a ve městě je textilní průmysl Amann s.r.o. výroba nití, Dolní Chřibská 170. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný rozvoj města.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 702 704 715 1 278 1 188 1 125
   přechodně bydlící 189 189 1 425 1 500 1 616 1 700
   celkem 891 893 2 140 2 778 2 804 2 825
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   702 704 709 993 1 052 1 102
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod ve městě Chřibská je provozován jako místní vodovod Chřibská (M-DC.035.2), který zásobuje část města Chřibská, Horní Chřibská, Dolní Chřibská a přes redukční ventil je přiváděna voda i z části obce Krásné Pole. Vodovod má tři prameniště svedená do vodojemů, jeden pramen s napojením přímo do sítě a pro malou část obce je potrubím DN 50 přiváděna voda i z ÚV Chřibská, která je součástí skupinového vodovodu Varnsdorf-Chřibská.

   Jsou to prameniště Chřibská- Kamenická, které je svedeno do VDJ Chřibská- Kamenická 150 m3 (387,80/384,80 m n. m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. Vodovod je propojen s vodovodem v Horní Chřibské, kam je voda přiváděna přes redukční ventil ze zdroje a vodojemu 150 m3 Chřibská- Krásné Pole. Dalším zdrojem v Horní Chřibské je havarijní propojení potrubím DN 50 se skupinovým vodovodem Varnsdorf – Chřibská, voda z ÚV Chřibská. Dále je obec propojena s vodovodem v Dolní Chřibské, kde je prameniště Chřibská- Dolní Chřibská s VDJ Chřibská- dolní 150 m3 (367,10/364,10 m n.m.).
   Celá vodovodní síť je gravitační. Na vodovod je napojena většina obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastní vodovod má firma fa. Vodička.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém města se nebude do roku 2030 měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 002/7 Chřibská - Kamenická PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 035/2 Chřibská PK4 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 035/3 Chřibská Kamenická PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 604 613 571 957
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla vybudována oddílná kanalizační síť  (K-DC.061-J.N) s odvedením splaškových vod na místní ČOV Chřibská. Kanalizace je DN 300, v délce 1,019 km. Po vybudování kanalizace byly zrušeny tři stávající výusti do recipientu, kterým je Chříbská Kamenice. 20% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastní DČOV má rekreační objekt firmy ČD s.o. Praha – DČB 10 (70 EO) a firmy Lesy ČR s.p. Děčín – BIOREKO 1,5 (10 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., částečně dešťovou kanalizací ve správě i majetku obce Chřibská a ze zbývající části území pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   kanalizační systém města se do roku 2030 nebude měnit, pro rozptýlenou zástavbu budou i v budoucnu splaškové vody likvidovány individuelně (15% obyvatel).

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 560,0 8 560,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf OŽP/1022/2008/SimIl provozní řád Amann
  4. 4. 2008
  Varnsdorf OŽP19/2007/SimIl MUVA 16/2008 Oprava Chřibské Kamenice
  7. 1. 2008
  Varnsdorf OŽP/24271-07/1191-2007/SimIl oprava Chřibské Kamenice u Mencla
  2. 10. 2007
  Varnsdorf OŽP/11258-07/78-2007/2007/SimIl Havarijní plán Amann
  30. 5. 2007