Horní Podluží - CZ042.3502.4215.0332.04 - stav 2004

 1. Obec

  Horní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0332
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0332
  Kód obce 562505
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0332.04 Žofín 40787 407879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Horní Podluží - Žofín se nachází severovýchodně od Děčína poblíž Varnsdorfu, v nadmořské výšce 424,00 – 432,00 m n. m. Zástavba navazuje na jihu na Horní Podluží – je prakticky jeho součástí a na severu na rekreační osadu Světlík s rybníkem Světlík. Obcí protéká jeden místní potok. Jedná se o obec do 40 trvale žijících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místních komunikací, bydlení převážně individuální. Předpokládá se, že počet trvale bydlících obyvatel zůstane do r. 2015 na stejné úrovni.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 37 36 35 35 - - -
   přechodně bydlící 12 12 13 15 - - -
   celkem 49 48 48 50 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou – domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žofín nemá vybudovanou kanalizační síť. 50% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf (12 km) a 50% do septiků s přepadem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci i nadále uvažuje s individuálním čištěním odpadních vod. . Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, domovních čistíren odpadních vod, nebo septiků s dočišťovacím stupněm.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 440,0 440,0

  Mapa