Horní Podluží - CZ042.3502.4215.0332.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0332
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0332
  Kód obce 562505
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0332.04 Žofín 40787 407879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Horní Podluží - Žofín se nachází severovýchodně od Děčína poblíž Varnsdorfu, v nadmořské výšce 424,00 – 432,00 m n. m. Zástavba navazuje na jihu na Horní Podluží – je prakticky jeho součástí a na severu na rekreační osadu Světlík s rybníkem Světlík. Obcí protéká jeden místní potok. Jedná se o obec do 40 trvale žijících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místních komunikací, bydlení převážně individuální. Předpokládá se, že počet trvale bydlících obyvatel zůstane do r. 2030 na stejné úrovni.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 37 36 28 27 25 25
   přechodně bydlící 12 12 0 0 0 0
   celkem 49 48 28 27 25 25
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 27 25 25
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   místní část Horní Podluží- Žofín je zásoben z vodovodního systému obce Horní Podluží.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Horní Podluží- Žofín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 14 13 13
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žofín má vybudovanou splaškovou kanalizační síť s odtokem do sítě obce Horní Podluží a dále na ČOV Horní Podluží. 50% obyvatel odvádění odpadní vody do septiků s přepadem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační síť místní části Horní Podluží- Žofín se nebude v budoucnu měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 636,0 0,0 4 636,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf MUVA 35566/2018SimIl stavební povolení nádrže a nakládání Horní Podluží
  20. 8. 2018
  Varnsdorf 21789/2004 maniupulační řád
  30. 8. 2004
  Varnsdorf OŽP/1122-07/2503-2006/SimIl shcávlení havarijního plánu Lužnička
  17. 1. 2006
  Varnsdorf MUVA 125088/2019 dodatek maniupulačního řádu Světlík
  8. 4. 2019