Horní Podluží - CZ042.3502.4215.0332.02 - stav 2004

 1. Obec

  Horní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0332
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0332
  Kód obce 562505
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0332.02 Ladečka 40785 407852
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Horní Podluží - Ladečka se nachází severovýchodně od Děčína poblíž Varnsdorfu, v nadmořské výšce 438,00 – 445,00 m n. m. Obcí protéká potok Lužnička a jeden místní potok. Území obce náleží do povodí řeky Mandavy. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel se 10 rekreačními objekty. Zástavba navazuje na východní část zástavby Horního Podluží je v blízkosti Rybnišťního Velkého rybníka, rozptýlená podél místních komunikací, bydlení převážně individuální. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 19 19 19 19 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 49 49 49 49 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec není napojena na vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Objekty jsou zásobovány z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou – domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajíjích veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Ladečka nemá vybudovanou kanalizační síť. 100% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf (12 km).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a příkopů do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním čištěním odpadních vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s dočišťovacím stupněm.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 635,0 635,0

  Mapa