Horní Podluží - CZ042.3502.4215.0332.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0332
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0332
  Kód obce 562505
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0332.01 Horní Podluží 04380 43800
  CZ042.3502.4215.0332.03 Světlík 40786 407861
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Podluží se nachází severovýchodně od Děčína poblíž Varnsdorfu, v nadmořské výšce 410,00 – 482,00 m n.m. Obcí protéká potok Lužnička (Podlužský), Malý Stožecký potok a tři místní potoky. Na katastru obce se nachází Rybnišťský velký rybník části obce Ladečka, rybník Světlík, koupaliště a další čtyři rybníčky. Území obce náleží do povodí řeky Mandavy. Zástavba rozptýlená podél místních komunikací, bydlení převážně individuální. Obec se nachází v CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Obec náleží do povodí Mandavy.
   V obci je firma Lukram s.r.o. na výrobu textilu a elektrosoučástek. Obec připravuje průmyslovou plochu.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 702 733 723 739 855 938
   přechodně bydlící 260 269 147 172 188 200
   celkem 962 1 002 870 911 1 043 1 138
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   675 708 764 739 871 966
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Podluží je napojeno na skupinový vodovod Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002/12). Na propojovacím potrubí mezi VDJ Chřibská- Rozdělovací 800 m3 ( 480,50/476,50 m n. m.) a PK u VDJ Varnsdorf- Polní starý a Varnsdorf- Polní nový pro Varnsdorf je vybudovaná vodoměrná šachta, z které potrubím DN 100 je přiváděna voda do obce. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou napojeni lokálně ze studní, jejichž vydatnost i kvalita vody je dobrá.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je uvažováno s rekonstrukcí stávající čerpací stanice Světlík.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Rekonstrukce ČS Světlík- rekonstrukce ČS Světlík- rekonstrukce PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Světlík ČS Světlík PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 84 90 562 652 698
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Podluží je vybudována oddílná splašková kanalizace ukončena místní ČOV Horní Podluží (850 EO). Na kanalizaci je napojeno cca 75 % obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí splaškové vody do septiku s odtokem do vodoteče.

   Čistírna je realizována jako mechanicko- biologická. Odpadní voda je po mechanickém předčištění čerpána do dvou identických linek s dentrifikací a nitrifikací a dosazovací nádrže, kde dochází k postupnému odstranění organického znečištění a nutrientů (dusík, fosfor). Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do toku Lužnička.

   Parametry ČOV:

   • Kapacita ČOV    850 EO
   • Q24p=                  16,7 m3/den
   • Qd=                     150 m3/den
   • CHSK                  102 kg/den
   • BSK5                    51 kg/den
   • NL                        46,8 kg/den

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Horní Podluží.

   V části obce je dešťová kanalizace DN 300. Ve vlastnictví obce Horní Podluží. Dešťové vody jsou odváděny částečně touto kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se uvažuje s dostavbou kanalizační sítě v dalších částí obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 060/1/K ČOV H. PODLUŽÍ - SÍDLIŠTĚ. PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Horní Podluží PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  480,0 9 635,0 10 115,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf MUVA 35566/2018SimIl stavební povolení nádrže a nakládání Horní Podluží
  20. 8. 2018
  Varnsdorf 21789/2004 maniupulační řád
  30. 8. 2004
  Varnsdorf OŽP/1122-07/2503-2006/SimIl shcávlení havarijního plánu Lužnička
  17. 1. 2006
  Varnsdorf MUVA 125088/2019 dodatek maniupulačního řádu Světlík
  8. 4. 2019