Horní Podluží - CZ042.3502.4215.0332.01 - stav 2004

 1. Obec

  Horní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0332
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0332
  Kód obce 562505
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0332.01 Horní Podluží 04380 43800
  CZ042.3502.4215.0332.03 Světlík 40786 407861
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Podluží se nachází severovýchodně od Děčína poblíž Varnsdorfu, v nadmořské výšce 410,00 – 482,00 m n.m. Obcí protéká potok Lužnička (Podlužský), Malý Stožecký potok a tři místní potoky. Na katastru obce se nachází Rybnišťský velký rybník části obce Ladečka, rybník Světlík, koupaliště a další čtyři rybníčky. Území obce náleží do povodí řeky Mandavy. Jedná se o obec – cca 700 trvale žijících obyvatel s 66 rekreačními objekty. Zástavba rozptýlená podél místních komunikací, bydlení převážně individuální. Obec se nachází v CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Obec náleží do povodí Mandavy.
   V obci je firma Lukram s.r.o. na výrobu textilu a elektrosoučástek (250 zaměstnanců). Obec připravuje průmyslovou plochu.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 702 733 786 840 - - -
   přechodně bydlící 260 269 284 300 - - -
   celkem 962 1 002 1 070 1 140 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   675 708 764 823 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Podluží je napojeno na skupinový vodovod Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002/12). Na propojovacím potrubí mezi VDJ Rozdělovací 800 m3 ( 480,50/476,50 m n. m.) a PK U VDJ Polní pro Varnsdorf je vybudovaná vodoměrná šachta, z které potrubím DN 100 je přiváděna voda do obce. Na vodovodní síť je napojeno 96% trvale bydlících obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou napojeni lokálně ze studní, jejichž vydatnost i kvalita vody je dobrá.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má vydané územní rozhodnutí pro výstavbu vodovodu v roce 2002 až 2003. Jedná se o rozšíření vodovodní sítě a částečnou rekonstrukci stávajících řadů DN 50 a DN 63 v dl. 1,2km. Celkový stav vodovodní sítě je dobrý.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní podluží Studánka 1c ZD.DC 071/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Studánka 1e ZD.DC 071/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Studánka 1a ZD.DC 071/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 84 90 227 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odkanalizování obce je převážně individuelní s odvedením splašků do septiků s odtokem do vodoteče (67% obyvatel), nebo do vsakování (22% obyvatel) V obci je vybudována lokální, splašková kanalizace (K-DC.057-S.C) DN 300 v délce cca 250 m, na kterou je napojeno 11% obyvatel. Kanalizace je svedena na ČOV. Odpad z ČOV je zaústěn do potoka.
   Vlastníkem kanalizace i ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Horní Podluží je lokální ČOV, která slouží pro likvidaci splaškových vod ze 3 bytových domů, napojeno cca 80 EO, pro Q24 5,2-13,5 m3/d. Jedná se o ČOV v kompaktním plastovém provedení od výrobce PROX T.E.C. s denitrifikací, nitrifikací, dosazovací nádrží a kalojemem typu PX90 s plastovým zakrytím. Mimo vlastní objekt je navržena samostatná dmychárna pro aeraci nitrifikace.
   ČOV v současné době prakticky nečistí. Bylo provedeno neúspěšné vyčerpání ČOV za účelem zjištění stavu zařízení, ale bohužel docházelo při snižování hladiny k deformacím obvodových stěn a k průsakům podzemní vody do nádrže.
   Technický stav je značně neuspokojivý. Na základě provozních zkušeností jsou pravděpodobně uvolněné přepážky mezi jednotlivými sekcemi, ČOV pravděpodobně není obetonovaná a je nedostatečně staticky zajištěná. V současné době lze konstatovat, že je využívaná jako septik s odvozem na ČOV Varnsdorf.
   Vodohospodářské rozhodnutí z 06/1997:
   Množství:    max. 4928 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   20
   -
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2007.

   V části obce je dešťová kanalizace v délce cca 500 m - DN 300. Ve vlastnictví obce Horní Podluží. Dešťové vody jsou odváděny částečně touto kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.Stávající dešťová kanalizace je v havarijním stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhled řeší realizaci splaškové gravitační kanalizace a novou ČOV. Kanalizační splašková síť je v rozsahu 8 700 bm řadů, 985 bm přípojek a ČOV s kapacitou 1 000 EO. Obec má zájem o výstavbu kanalizace, již několik let připravuje výše uvedenou akci. Byla zahájena projektová příprava.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 060/1/K ČOV H. PODLUŽÍ - SÍDLIŠTĚ. PRVK/2020
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa