Dolní Podluží - CZ042.3502.4215.0331.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0331
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0331
  Kód obce 562432
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0331.02 Kateřina 40761 407615
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dolní Podluží – Kateřina leží jihozápadně od Varnsdorfu v nadmořské výšce 406,00 – 422,00 m n. m. Obcí protéká potok Lužnička. Jedná se o obec s rozptýlenou zástavbou podél místních komunikací, převládá bydlení individuální. Obec se nachází  v CHOPAV Severočeská křída. Území náleží do povodí řeky Mandavy.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 90 90 91 80 77 75
   přechodně bydlící 20 20 11 12 10 10
   celkem 110 110 102 92 87 85
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   62 64 68 82 79 77
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kateřina je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Dolní Podluží (M-DC.071/2) napojení na rozvodné řady v obci. Rozvodná síť je z potrubí různých materiálů v profilech 40-150 mm. 
   Vodovod je v majetku obce SVS a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V místní části není uvažován další výstavba vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 40
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kateřina nemá vybudovaný kanalizační systém. 50% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Varnsdorf – vzdálenost 5 km, 25% má septiky s přepadem do vodoteče a 25% má domovní mikročistírny s přepadem zaústěným do vsakování.

   Část dešťových vod je svedena dešťovou kanalizací (40%) a část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků. Kanalizace je převážně stará a ve špatném technickém stavu a často se propadává.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je návrh na vybudování kanalizace DN 250 v délce 476 m s napojením na výhledový kanalizační systém obce Dolní Podluží. Obyvatelé, kteří nebudou napojeni, budou likvidovat své splaškové vody pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 090,0 9 090,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf OŽP/2400/2008/SimIl ČOV Majer Tolštýn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf OŽP/25454-06/470-2006/SimIl kanalizační řad Dolní Podluží III
  31. 8. 2006