Markvartice - CZ042.3502.4202.0033.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Markvartice

  Číslo obce PRVKUK 0033
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0033
  Kód obce 545678
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0033.01 Markvartice 09178 91782
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Markvartice se nachází východně od Děčína, v nadmořské výšce 245,00 – 262,00 m n. m. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Obcí protéká potok Bystrá a šest místních potoků a je zde jeden rybník a koupaliště. Obec se nachází v CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V obci má sídlo firma HAMA – HOLZ a.s. – dřevovýroba.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 626 626 657 631 608 592
   přechodně bydlící 4 4 46 53 53 53
   celkem 630 630 703 684 661 645
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   609 610 612 684 661 645
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Markvartice jsou zásobovány skupinovým vodovodem Veselé – Markvartice (SK-DC.004.2).
   Do spotřebiště je voda přiváděna ze tří zdrojů, dva místní zdroje a přivaděč z obce Veselé. Obec je hlavně zásobena ze dvou pramenních jímek Markvartice za trafostanicí, odkud je voda svedena do VDJ 50 m3 - Markvartice- Nad OÚ (295,53/293,24) a dále potrubím LT 60 do obce. Voda z VDJ 50 m3 – horní pásmo (299,40 m n.m. – hřeb) vede z obce Veselé a přes vodoměrnou předávací šachtu do Markvartic (kupovaná voda). Na území obce se nachází další prameniště s VDJ 15 m3 U Steklého, které je v současné době mimo provoz. Vodovodní síť je většinou z LT 40, 60 mm, cca 30 % sítě je nové z PE 90 mm. Z tohoto vodovodního systému je zásobeno 80% obyvatel.

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Pro část obce u nádraží je voda dodávána do sítě ze soukromého zdroje přes věžový vodojem 200 m3 ve vlastnictví OSVČ (p. Jakeš).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, v běžném provozu. S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Markvartice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V případě nutnosti je možné v silně zvodnělém podloží v prostoru svahu směrem na Veselíčko snadno nalézt další zdroj pitné vody. Dále je možné kromě stávajícího propojení vodovodu Markvartice –Veselé uvažovat i o propojení vodovodů Markvartice-Horní Habartice.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC038005- "Markvartice, Za trafostanicí - náhrada zdroje" je navržena náhrada zdroje z úpravny vody Kerhartice výtlačným řadem, bude vybudována též ATS. Výstavba je navržena v letech 2022-2025.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ-ZEVOS VDJ-ZEVOS 200 200 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Markvartice - Nad OU VDJ Markvartice - Nad OU PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Markvartice za trafostanicĂ ZD Markvartice za trafostanicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Markvartice za trafostanicĂ ZD Markvartice za trafostanicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Markvartice za trafostanicĂ ZD Markvartice za trafostanicí PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   90 90 90 98 94 90
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Markvarticích je vybudována jednotná kanalizační síť (K-DC.066-J.C) zakončená ČOV ZEVOS a.s. (DC 25 A – 140 EO). Na tuto kanalizaci je napojeno 14% obyvatel. V obci je částečně vybudována dešťová kanalizace DN 300 v délce 284 m, která je zaústěna do jednotné kanalizační stoky a zbylé dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo jsou vsakovány do terénu

   13% obyvatel využívá bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice, 10% obyvatel využívá domovní mikročistírny s přepadem do vodoteče a zbylých 63% využívají septiky s přepadem do vodoteče.

   Provozovatelem i vlastníkem ČOV je ZEVOS a.s. Dešťová kanalizace v majetku a správě obce Markvartice.


   Q = 7 660 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient:: Bystrá
   Jedná se o typovou DC 25 A, její stavba byla dokončena do 31.12.2003

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Při výstavbě sportovně-kulturního areálu bude vybudováno 300 m kanalizace DN 300 a MČOV 100 EO. Počítá se s napojením obyvatel z nejbližšího okolí.
   Po roce 2030 je uvažováno s vybudováním kanalizační sítě DN 300 v délce cca 5,4 km a ČOV 700 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 066/1/P+K ČOV MARKVARTICE - ZEVOS PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  26 408,0 0,0 26 408,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory