Markvartice - CZ042.3502.4202.0033.01 - stav 2004

 1. Obec

  Markvartice

  Číslo obce PRVKUK 0033
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0033
  Kód obce 545678
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0033.01 Markvartice 09178 91782
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Markvartice se nachází východně od Děčína, v nadmořské výšce 245,00 – 262,00 m n. m. Území obce náleží do povodí řeky Labe. Jedná se o obec do 630 trvale žijících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Obcí protéká potok Bystrá a šest místních potoků a je zde jeden rybník a koupaliště. Obec se nachází v CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V obci má sídlo firma HAMA – HOLZ a.s. – dřevovýroba (25 zaměstnanců).
   V roce 2003 bude realizována výstavba sportovně kulturního areálu s ubytovací kapacitou 45 lůžek, výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 626 626 626 626 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 630 630 630 630 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   609 610 612 613 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Markvartice jsou zásobovány skupinovým vodovodem Veselé – Markvartice (SK-DC.004.2).
   Do spotřebiště je voda přiváděna ze tří zdrojů, dva místní zdroje a přivaděč z obce Veselé. Obec je hlavně zásobena ze dvou pramenních jímek, odkud je voda svedena do VDJ 50 m3 - Nad OÚ (295,53/293,24) a dále potrubím LT 60 do obce. Voda z VDJ 50 m3 – horní pásmo (299,40 m n.m. – hřeb) vede z obce Veselé a přes vodoměrnou předávací šachtu do Markvartic (kupovaná voda). Na území obce se nachází další prameniště s VDJ 15 m3 U Steklého, které je v současné době mimo provoz. Vodovodní síť je většinou z LT 40, 60 mm, cca 30 % sítě je nové z PE 90 mm. Z tohoto vodovodního systému je zásobeno 80% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Pro část obce u nádraží je voda dodávána do sítě z věžového vodojemu 200 m3 firmy ZEVOS a.s. Markvartice (M-DC.074)– 17% obyvatel.
   Tento vodovod je v majetku fy ZEVOS, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, v běžném provozu. V dalších letech je nutné rekonstruovat cca 25% vodovodní sítě. V případě nutnosti je možné v silně zvodnělém podloží v prostoru svahu směrem na Veselíčko snadno nalézt další zdroj pitné vody. Dále je možné kromě stávajícího propojení vodovodu Markvartice –Veselé uvažovat i o propojení vodovodů Markvartice-Horní Habartice. Posílení vodního zdroje je navrženo po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/4 ZD.DC 004/4-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/4 ZD.DC 004/4-mimo provoz PRVK/2020
  Vodojem Návrh 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 004/4 VDJ.DC 004/4-mimo provoz 15 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 074/1 VDJ.DC 074/1 200 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Markvartice za trafostanicí 1 ZD.DC 004/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Markvartice za trafostanicí 1 ZD.DC 004/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Markvartice za trafostanicí 1 ZD.DC 004/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   90 90 90 89 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Markvarticích je vybudována jednotná kanalizační síť (K-DC.066-J.C) zakončená ČOV ZEVOS a.s. (DC 25 A – 140 EO). Na tuto kanalizaci je napojeno 14% obyvatel. Dále je v obci vybudována dešťová kanalizace DN 300 v délce 284 m se zaústěním do jednotné kanalizační stoky.
   Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (6 km) – napojeno 13% obyvatel, do dvou domovních mikročistíren s přepadem do vodoteče je napojeno 10% obyvatel a do septiků s přepadem do vodoteče – 63% obyvatel.
   Část dešťových vod je odváděna pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo jsou vsakovány do terénu, část je odváděna dešťovou kanalizací podél silnice I. tř. – ve správě SÚS Děčín (91%). Tato kanalizace je z dvacátých let minulého století.Provozovatelem i vlastníkem ČOV je ZEVOS a.s.
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: OŽP/47913/03/5271/03/Jak, vydal MÚ Děčín RŽP,
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 10.6. 2003
   Platí od 21.1.1994 do 31.12. 2004

   Limity:
   Q = 7 660 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   60
   -
   55
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platí od 1.1.2005
   Limity:
   Q = 7 660 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient:: Bystrá
   Jedná se o typovou DC 25 A, její stavba byla dokončena do 31.12.2003.

   Dešťová kanalizace v majetku a správě obce Markvartice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Při výstavbě sportovně-kulturního areálu bude vybudováno 300 m kanalizace DN 300 a MČOV 100 EO. Počítá se s napojením obyvatel z nejbližšího okolí.
   Po roce 2015 je uvažováno s vybudováním kanalizační sítě DN 300 v délce cca 5,4 km a ČOV 700 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 066/1/P+K ČOV MARKVARTICE - ZEVOS PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 33 195,0 33 195,0

  Mapa