Dolní Podluží - CZ042.3502.4215.0331.01 - stav 2013

 1. Obec

  Dolní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0331
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0331
  Kód obce 562432
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0331.01 Dolní Podluží 02997 29971
  CZ042.3502.4215.0331.03 Světliny 2.díl 40762 407623
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Podluží leží ve Varnsdorfském výběžku na hranici se SRN, jižně od Varnsdorfu. Obcí protéká potok Lužnička, Lesenský potok a jeden místní potok. Na katastru obce se nachází 6 vodních nádrží, koupaliště a ve východní části obce je kaliště. Jedná se o obec okolo 1200 trvale žijících obyvatel se 130 rekreačními objekty, v nadmořské výšce 346,00 – 502,00 m n.m., zástavba rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální.
   V obci je firma na zpracování hlemýžďů – HELIX s.r.o., Dolní Podluží 235 (65 zaměstnanců), TOS a.s. Varnsdorf, Říční 1774 – výroba vodorovných vyvrtávaček (600 zaměstnanců).
   Obec se nachází v CHKO Lužické hory a v CHOPAV Severočeská křída. Území náleží do povodí řeky Mandavy. Předpokládá se stagnace počtu obyvatel do r. 2015.
   Informace o obci jsou převzaty z okresního PRVKUC, popis nebyl aktualizován, protože obec nepředala potřebné podklady.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 111 1 111 1 111 1 111 - - -
   přechodně bydlící 400 400 400 400 - - -
   celkem 1 511 1 511 1 511 1 511 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 104 1 104 1 104 1 104 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Podluží je zásobována z místního vodovodu Dolní Podluží (M-DC.071.1). Voda do obce je přiváděna ze 2 pramenišť: Prameniště Tolštejn (nad osadou Lesné) přes sběrnou jímku potrubím DN 125 přímo do obce a z prameniště Studánka přes VDJ V lukách 2x 75 m3 (437,90/433,90) potrubím DN 100 do rozvodné sítě DN 80-100 v obci.
   Na vodovod je napojeno 99% obyvatel.
   Vodovod je v majetku obce Dolní Podluží a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice.
   Přes obec prochází vodovodní přivaděč Chřibská – Varnsdorf DN 250, na který je napojena firma HELIX a přivaděč průmyslové vody pro Velvetu Varnsdorf.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu, pouze je třeba vyměnit úsek v dolní části obce v délce 800 m a v dalších částech obce v délce 700 m. V případě potřeby náhrady za místní zdroje je možné napojení na přivaděč Chřibská – Varnsdorf.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné S5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné S3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné S4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 2 ZD.DC 002/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P17 ZD.DC 002/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P18 ZD.DC 002/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 11 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné S2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 1 ZD.DC 002/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P13 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné S1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P11 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné 7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Varnsdorf Lesné P4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Studánka 1b ZD.DC 071/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Studánka 1g ZD.DC 071/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Podluží Studánka 1d ZD.DC 071/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   511 511 511 722 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Podluží nemá soustavnou kanalizační síť, ale téměř polovina (26%) obyvatel je odkanalizována třemi samostatnými kanalizačními systémy včetně ČOV.

   1. Dolní Podluží ČOV I – ve střední části obce za školou. Na tuto kanalizaci jsou napojeni obyvatelé včetně vybavenosti a služeb (obecní úřad, pošta, kadeřnictví, základní škola, školní jídelna přes lapák tuků a rodinný domek č.p. 347 se zubní ordinací). V této části obce je oddílná splašková kanalizace (K-DC.057-S.C) s mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s provzdušňováním biodisky – ČOV DČB - 16. Kanalizace je gravitační, část odpadních vod od školy je přečerpávána přechodem přes Lužničku, přítok do ČOV je gravitační. Vyčištěné vody jsou zaústěny do potoka Lužnička.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 2672/96/235/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno: 17.6. 1996

   Limity:
   Q = 5 840 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   -
   -
   55
   -
   40

   40
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry :
   EO 100
   Q = 0,20 l/s = 6 307 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 338 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 35 mg/l
   Skutečné parametry :
   EO 88
   Q = 0,22 l/s = 6 810 m3/rok

   Přítok:
   CHSK = 471 mg/l
   BSK5 = 275 mg/l
   NL = 173 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 58 mg/l
   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 16 mg/l

   Způsob stabilizace kalu : dlouhodobá aktivace
   Produkce stabilizovaného kalu: 130 m3/rok .
   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf

   1. Dolní Podluží ČOV II – v západní části obce. Na tuto kanalizaci (K-DC.058-S.C) je napojeno obyvatelstvo včetně vybavenosti a služeb (nádraží ČD, restaurace přes lapák tuků, kino, vinárna přes lapák tuků. Samostatná větev kanalizace vede od bývalého ústavu sociální péče, kde jsou v současnosti obecní byty. Kanalizace je oddílná splašková s mechanicko-biologickou ČOV PX 120 s jemnobublinnou aerací. Kanalizace je gravitační, přítok do ČOV je čerpán přes ČS. Vyčištěné vody jsou zaústěny do potoka Lužnička.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 800/97/235/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 4.3. 1997
   Platí od 3/1997 do 12/2007
   Limity:
   120 EO
   Q = 6 570 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   40
   -
   25
   -
   30

   40
   -
   -
   -
   -
   6-9

   Projektované parametry :

   EO 120
   Q = 0,20 l/s = 6 307 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 530 mg/l    

   Skutečné parametry :
   EO 21
   Q = 0,11 l/s = 3 330 m3/rok

   Přítok:
   CHSK = 192 mg/l
   BSK5 = 128 mg/l
   NL = 87 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 33 mg/l
   BSK5 = 12 mg/l
   NL = 11 mg/l

   Způsob stabilizace kalu : dlouhodobá aktivace
   Produkce stabilizovaného kalu: 143 m3/rok .
   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf

   1. Dolní Podluží ČOV III – ve střední části obce u Hladíků. Na tuto kanalizaci (K-DC.059-S.C) je napojeno obyvatelstvo včetně vybavenosti a služeb (mateřská škola a 16 rodinných domků). Kanalizace je oddílná splašková s mechanicko-biologickou ČOV PX 90 s jemnobublinnou aerací. Kanalizace je gravitační, přítok do ČOV je čerpán. Vyčištěné vody jsou zaústěny do potoka Lužnička.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 6806/96/235/Jak, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 8.1. 1997
   Platí od 1/1997 do 12/2006
   Limity:
   Q = 3 8320 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   -
   -
   20
   -
   25

   -
   -
   -
   -
   -
   6-9

   Projektované parametry :
   EO 90
   Q = 0,20 l/s = 6 307 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 406 mg/l
   Skutečné parametry :
   EO 37
   Q = 0,15 l/s = 4 640 m3/rok

   Přítok:
   CHSK = 253 mg/l
   BSK5 = 168 mg/l
   NL = 365 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 36 mg/l
   BSK5 = 9 mg/l
   NL = 11 mg/l

   Způsob stabilizace kalu : dlouhodobá aktivace
   Produkce stabilizovaného kalu: 78 m3/rok .
   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf

   Ve zbývající části obce jsou splašky likvidovány v bezodtokových jímkách (34% obyvatel) s vyvážením na ČOV Varnsdorf, nebo v septicích s přepadem do vodoteče (30%) a do vsaků (10%).
   V obci je vybudovaná stará dešťová kanalizace, která odvádí 60% dešťových vod do potoka Lužnička, zbylé dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2005 výstavba nové ČOV IV. PX 90 EO, kanalizační sběrač DN 300 dl. 670 m, DN 200 v délce 340 m a PVC DN 160 v délce 45 m (přepad).
   Další ČOV V. pro 120 EO a kanalizace DN 300 dl. 800 m bude vybudována do roku 2015. Za tento časový horizont je z ekonomických důvodů odsunuta výstavba centrální ČOV Dolní Podluží pro 1500 EO s kanalizačním sběračem DN 300, dl. 5,5 km.

   Finální likvidace odpadních vod z východní části obce bude na dostatečně kapacitní ČOV Varnsdorf. Výstavba bude rozdělena do dvou etap.
   V I. etapě bude realizována splašková kanalizace na levém břehu Lužničky. Celkem se uvažuje s výstavbou gravitačního sběrače DN 250 v délce 2 395,5 m. Do kanalizačního systému bude napojen i závod TOS Varnsdorf, který má v současné době vlastní ČOV. Gravitační část bude zakončena novou čerpací stanicí ČSOV 1, odtud budou odpadní vody čerpány výtlakem DN 80 v délce 1 345 m do stávající ČSOV Pěnkavčí vrch (součást kanalizačního systému Varnsdorf). V rámci I. etapy se uvažuje s napojením 540 EO: z toho 200 EO (napojované nemovitosti), 240 EO (závod TOS), 100 EO (nemovitosti, které jsou v současné době svedeny na ČOV TOSu). ČSOV 1 je navržena jako podzemní objekt a bude vybavena dvěma čerpadly o výkonu Q = 2,6 l/s, z nichž jedno bude rezervní.
   V rámci II. etapy bude realizována kanalizace na pravém břehu Lužničky. Celkem se uvažuje s výstavbou gravitačního sběrače DN 250 v délce 1 401 m. Gravitační část kanalizace bude zakončena novou čerpací stanicí ČSOV 2, odkud budou odpadní vody přečerpávány do šachty na kanalizaci realizovanou v rámci I. etapy a následně svedeny společně do ČSOV 1. Odtud budou odpadní vody přečerpány do kanalizačního systému Varnsdorf. V rámci II. etapy se uvažuje s napojením 200 EO. ČSOV 2 je navržena jako podzemní objekt a bude vybavena dvěma čerpadly o výkonu Q = 2,0 l/s , z nichž jedno bude rezervní.

   Po napojení II. etapy bude nutná výměna čerpadel ČSOV 1 za čerpadla o výkonu Q = 3,5 l/s. Realizace II. etapy vyžaduje výměnu čerpadel za čerpadla o výkonu Q = 4,7 l/s a dostavbu akumulační jímky o objemu V = 6,3 m3 u ČSOV Pěnkavčí vrch. Další ČOV V. a kanalizace DN 300 dlouhá 800 m bude vybudována do roku 2015. S výstavbou centrální ČOV pro celou obec se neuvažuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh Dolni Podluzi nova 1 PRVK/2020
  ČOV Návrh Dolni Podluzi nova 2 PRVK/2020
  ČOV Stav Dolní Podluží 3 PRVK/2020
  ČOV Stav Dolní Podluží 1 PRVK/2020
  ČOV Stav Dolní Podluží 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Dolní Podluží 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Dolní Podluží 1 ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Dolní Podluží 3 ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Dolní Podluží 2 ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 29 300,0 29 300,0

  Mapa