Dolní Podluží - CZ042.3502.4215.0331.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Podluží

  Číslo obce PRVKUK 0331
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4215.0331
  Kód obce 562432
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  744 (4215)
  Varnsdorf

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4215.0331.01 Dolní Podluží 02997 29971
  CZ042.3502.4215.0331.03 Světliny 2.díl 40762 407623
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Podluží leží ve Varnsdorfském výběžku na hranici se SRN, jižně od Varnsdorfu. Po obec spadá také část místní části Hraniční Buk (4 domy). Obcí protéká potok Lužnička, Lesenský potok a potok Milířka. Na katastru obce se nachází 6 vodních nádrží a požární nádrž. Jedná se o obec v nadmořské výšce 346,00 – 502,00 m n.m., zástavba rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální.

   V obci je firma na zpracování hlemýžďů – HELIX s.r.o., Dolní Podluží 235,Rubex a Pérovna Zimmermann, s.r.o., č.p.505, Dolní Podluží.
   Část obce se nachází v CHKO Lužické hory a v CHOPAV Severočeská křída. Území náleží do povodí řeky Mandavy. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 111 1 111 1 115 1 159 1 153 1 149
   přechodně bydlící 400 400 151 177 177 177
   celkem 1 511 1 511 1 266 1 336 1 330 1 326
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 104 1 104 1 104 1 094 1 110 1 126
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Podluží je zásobována z místního vodovodu Dolní Podluží (M-DC.071.1). Voda do obce je přiváděna z prameniště Tolštýn (nad osadou Lesné) přes sběrnou jímku potrubím DN 125 přímo do obce. Na vodovod je napojena většina obyvatel.

   Vodovod je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice.
   Přes obec prochází vodovodní přivaděč Chřibská – Varnsdorf DN 250, na který je napojena firma HELIX a přivaděč průmyslové vody pro Velvetu Varnsdorf.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Dolní Podluží předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V případě potřeby náhrady za místní zdroje je možné napojení na přivaděč Chřibská – Varnsdorf, kde je navržena rekonstrukce přívodního řadu VDJ Varnsdorf-PK 1 v délce 2,924 km na katastru Dolní Podluží. Dále je navržena náhrada vodního zdroje Tolštýn. Navržen je nový propoj z materiálu HDPE De 110 v délce 65 m a realizace redukční šachty.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC011015 - " Dolní Podluží- náhrada vodního zdroje Tolštýn" je navržen nový propoj z HDPE DN/OD 110 v délce 69,00m, rekonstrukce řadu HDPE DN/OD 110 v délce 65m a realizace redukční šachty. Realizace není do roku 2030 uvažována.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Dolní Podluží - V lukách VDJ V lukách- odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/6 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/1a Dolní Podluží Tolštýn PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/1b Dolní Podluží Tolštýn PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/6 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/9 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/5 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/3 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/4 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/1 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/2 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/17 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/18 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/3 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/9 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/11 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/10 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/2 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/10 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav D. Podluží Studánka 1c- ods D. Podluží Studánka 1c- odstav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav D. Podluží Studánka 1b- ods D. Podluží Studánka 1b- odstav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav D. Podluží Studánka 1e- ods D. Podluží Studánka 1e- odstav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav D. Podluží Studánka 1f- ods D. Podluží Studánka 1f- odstav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/2 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav D. Podluží Studánka 1g- ods D. Podluží Studánka 1g- odstav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/1c Dolní Podluží Tolštýn PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav D. Podluží Studánka 1a- ods D. Podluží Studánka 1a- odstav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav D. Podluží Studánka 1d- ods D. Podluží Studánka 1d- odstav PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/8 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/1 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/13 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/12 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/4 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/5 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/3 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 004/1 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/11 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/7 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 003/4 Varnsdorf Lesné PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 064/1d Dolní Podluží Tolštýn PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   511 511 511 185 186 1 149
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Podluží  je odkanalizována třemi samostatnými kanalizačními systémy napojenými na místní ČOV. na kanalizační systém je napojeno cca 16% obyvatel.

   1. Dolní Podluží ČOV I – ve střední části obce za školou. Na tuto kanalizaci jsou napojeni obyvatelé včetně vybavenosti a služeb (obecní úřad, pošta, kadeřnictví, základní škola, školní jídelna přes lapák tuků a rodinný domek č.p. 347 se zubní ordinací). V této části obce je oddílná splašková kanalizace (K-DC.057-S.C) s mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s provzdušňováním biodisky – ČOV DČB - 16. Kanalizace je gravitační, část odpadních vod od školy je přečerpávána přechodem přes Lužničku, přítok do ČOV je gravitační. Vyčištěné vody jsou zaústěny do potoka Lužnička.

               Projektované parametry:  EO100   Qroč. = 5840 m3/rok- povolené      

               Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf

               Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s.  a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   1. Dolní Podluží ČOV II – v západní části obce. Na tuto kanalizaci (K-DC.058-S.C) je napojeno obyvatelstvo včetně vybavenosti a služeb (nádraží ČD, restaurace přes lapák tuků, kino, vinárna přes lapák tuků. Samostatná větev kanalizace vede od bývalého ústavu sociální péče, kde jsou v současnosti obecní byty. Kanalizace je oddílná splašková s mechanicko-biologickou ČOV PX 120 s jemnobublinnou aerací. Kanalizace je gravitační, přítok do ČOV je čerpán přes ČS. Vyčištěné vody jsou zaústěny do potoka Lužnička.

           Projektované parametry:  EO120  Qmax= 0,20 l/s  Qroč. = 12 000 m3/rok- povolené   

           Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf

           Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s.  a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   1. Dolní Podluží ČOV III – ve střední části obce u Hladíků. Na tuto kanalizaci (K-DC.059-S.C) je napojeno obyvatelstvo včetně vybavenosti a služeb (mateřská škola a 16 rodinných domků). Kanalizace je oddílná splašková s mechanicko-biologickou ČOV PX 90 s jemnobublinnou aerací. Kanalizace je gravitační, přítok do ČOV je čerpán. Vyčištěné vody jsou zaústěny do potoka Lužnička.

               Projektované parametry:  EO120  Qroč. = 12 780 m3/rok     Qroč. = 4 500 m3/rok- povolené  

               Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf

               Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s.  a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ve zbývající části obce jsou splašky likvidovány v bezodtokových jímkách (34% obyvatel) s vyvážením na ČOV Varnsdorf, nebo v septicích s přepadem do vodoteče (30%) a do vsaků (10%).
   V obci je vybudovaná stará dešťová kanalizace, která odvádí 60% dešťových vod do potoka Lužnička, zbylé dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která navrhuje následující systém odkanalizována obce Dolní Podluží.

   S ohledem na konfiguraci terénu se uvažuje s realizací kompletní nové kombinované gravitační a tlakové kanalizační sítě pro splaškové vody s napojením na stávající kanalizační systém Varnsdorf.

   Stávající lokální ČOV pak budou zrušeny, stávající úseky kanalizačních řadů v rámci výše uvedeného kanalizačního systému mohou být po provedení kamerových zkoušek a zkoušek těsnosti začleněny do budovaného kompletního systému nebo budou nahrazeny novými stokami, příp. budou odvádět pouze dešťové odpadní vody.

   Do stávajícího kanalizačního systému města Varnsdorf budou novým systémem svedeny pouze splaškové odpadní vody bez balastních a dešťových vod.

   Kanalizační systém ( gravitační, výtlačný ) splaškových odpadních vod vychází z konfigurace terénu zájmového území. Směr proudění je dán polohou této obce Dolní Podluží včetně navazujících místních částí Světliny 2.díl a Kateřina. Páteřní stoky v obcích budou vedeny podél státních a místních komunikací. Z hlediska geomorfologického a hydrologického jsou podmínky pro kanalizaci v obci Dolní Podluží výhodné. Území má přirozený sklon pro odtok povrchové i splaškové odpadní vody gravitační kanalizací. Lokální nepříznivé spádové podmínky budou řešeny svedením splaškových odpadních vod gravitační kanalizací do čerpacích stanic s následným přečerpáním do výše položených úseků kanalizace. Toto řešení bude nutné rovněž v případech křížení vodoteče Lužnička, který protéká téměř celým středem intravilánu obce Dolní Podluží. Výtlačné potrubí splašků bude uloženo v souběhu s gravitačním potrubím.

   Velikost čerpacích jímek a výkon čerpadel je závislý na čerpaném množství, hydraulických ztrátách a rozdílu nivelety terénu. Rovněž výškové uspořádání obou obcí umožní bezproblémové propojení obou obcí.

   Dimenze gravitačního a tlakového kanalizačního systému budou navrženy dle předpokládaného přepravovaného množství splaškových odpadních vod, orientačního výpočtu spádu potrubí, hydraulických ztrát a minimální rychlosti proudění ve výtlačném potrubí ( v min. = 0,7 m/ s ). Obcí Dolní Podluží bude procházet páteřní stoka DN 300, do které budou postupně napojovány stoky z přilehlých oblastí v profilu DN 250.

   Základní technické parametry stavby :

   • realizace gravitačních kanalizačních stok dimenze DN 250, DN 300
   • realizace tlakové kanalizace PEHD 90, PEHD 110
   • realizace čarpacích stanic vč. technologie ( úseky tlakové kanalizace )
   • realizace NN kabelových přípojek k čerpacím jímkám, čerpacím stanicím

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 059/1/K ČOV Dolní Podluží 3 PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 057/1/K ČOV Dolní Podluží 1 PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 058/1/K ČOV Dolní Podluží 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 057/1 ČS Dolní Podluží 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Dolní Podluží 1 ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Dolní Podluží 3 ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Dolní Podluží 2 ČOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS D2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 059/1 CSOV.DC 059/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS D1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS D4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS D3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS D5 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  28 978,0 93 125,0 122 103,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Varnsdorf OŽP/2400/2008/SimIl ČOV Majer Tolštýn
  10. 6. 2008
  Varnsdorf OŽP/25454-06/470-2006/SimIl kanalizační řad Dolní Podluží III
  31. 8. 2006