Zubrnice - CZ042.3510.4214.0330.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Zubrnice

  Číslo obce PRVKUK 0330
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0330
  Kód obce 568384
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0330.02 Týniště 19371 193712
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Týniště leží východně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na silniční a železniční spojnici mezi Úštěkem a Malým Březnem v nadmořské výšce 380 – 430 m n. m. Zástavba je soustředěná. Obcí protéká bezejmenný potok. 0,5 km od obce protéká Luční potok, který náleží do povodí Labe. V obci je požární nádrž. Obec leží v CHKO České středohoří, je zde vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Týniště vrt a Týniště prameniště. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 45 46 50 48 46 45
   přechodně bydlící 24 24 6 6 6 6
   celkem 69 70 56 54 52 51
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 22 30 54 52 51
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Týniště je zásobována vodou z místního vodovodu Zubrnice M-UL.015. Zdrojem vody je VDJ Týniště nový – 1 x 50 m3 (380,00 / 382,10 m n. m.), do kterého se čerpá z vrtu Týniště a VDJ Týniště horní – 8 m3 (376,00 / 377,51 m n. m.) zásobovaného z prameniště Týniště. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Týniště předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 015/3 VDJ.UL 015/3 Týniště - horní 8 1x8 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 015/4 VDJ.UL 015/4 Týniště - nový 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 015/2 VDJ.UL 015/2 Týniště PK 20 1x20 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Týniště prameniště horní ZD.UL 015/1 Týniště prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Týniště prameniště horní ZD.UL 015/1 Týniště prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Týniště HV6 ZD.UL 015/2 Týniště vrt PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 015/1 CS.UL 015/1 Týniště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 015/2 CS.UL 015/2 Zubrnice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Týniště nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem, od 40 % obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 20 % obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 116,0 0,0 3 116,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory