Zubrnice - CZ042.3510.4214.0330.02 - stav 2004

 1. Obec

  Zubrnice

  Číslo obce PRVKUK 0330
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0330
  Kód obce 568384
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0330.02 Týniště 19371 193712
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Týniště leží východně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na silniční a železniční spojnici mezi Úštěkem a Malým Březnem v nadmořské výšce 380 – 430 m n. m. Jedná se o obec s 50 trvale bydlícími obyvateli a 8 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná. Obcí protéká bezejmenný potok. 0,5 km od obce protéká Luční potok, který náleží do povodí Labe. V obci je požární nádrž. Obec leží v CHKO České středohoří, je zde vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Týniště vrt a Týniště prameniště. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 45 46 48 50 -
   přechodně bydlící 24 24 24 25 -
   celkem 69 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   18 22 30 41 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Týniště je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Zubrnice SK-UL.015 vodovodem SK-UL.01.2. Zdrojem vody je VDJ Týniště nový – 1 x 50 m3 (380,00 / 382,10 m n. m.), do kterého se čerpá z vrtu Týniště a VDJ Týniště horní – 8 m3 (376,00 / 377,51 m n. m.) zásobovaného z prameniště Týniště. Na vodovod je napojeno 40 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 015/3 VDJ.UL 015/3 Týniště - horní 1x8m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 015/4 VDJ.UL 015/4 Týniště - nový 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 015/2 VDJ.UL 015/2 Týniště PK 1x20m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Týniště prameniště horní ZD.UL 015/1 Týniště prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Týniště prameniště horní ZD.UL 015/1 Týniště prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Týniště HV6 ZD.UL 015/2 Týniště vrt PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 015/1 CS.UL 015/1 Týniště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 015/2 CS.UL 015/2 Zubrnice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Týniště nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem, od 40 % obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 20 % obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na MČOV. U nové výstavby budou vybudovány MČOV. Připouští se alternativní řešení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Zubrnice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 297,0 297,0

  Mapa