Zubrnice - CZ042.3510.4214.0330.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Zubrnice

  Číslo obce PRVKUK 0330
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0330
  Kód obce 568384
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0330.01 Zubrnice 19372 193721
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zubrnice leží východně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na silniční a železniční spojnici mezi Úštěkem a Malým Březnem v nadmořské výšce 270 – 320 m n. m. Zástavba je soustředěná, po krajích rozptýlená. Obcí protéká Luční potok a Zubrnický potok, které náleží do povodí Labe. Labe je vzdáleno 4,5 km od obce. Pro požární účely slouží místní potok. Obec leží v CHKO České středohoří, je zde vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Zubrnice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 162 163 178 171 164 160
   přechodně bydlící 35 35 14 16 16 16
   celkem 197 198 192 187 180 176
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   162 163 166 187 180 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zubrnice je zásobována vodou z místního vodovodu Zubrnice M-UL.015. Zdrojem vody je VDJ Zubrnice – 2 x 35 m3 (359,00 / 360,53 m n. m.) zásobovaný z prameniště Zubrnice.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Zubrnice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 015/1 VDJ.UL 015/1 Zubrnice 70 2x35 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Zubrnice 1 ZD.UL 015/3 Zubrnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Zubrnice 3 ZD.UL 015/3 Zubrnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Zubrnice 2 ZD.UL 015/3 Zubrnice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 187 180 176
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zubrnice má kanalizační systém a ČOV Zubrnice.

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod. Z tohoto důvodu nebyl proveden popis a zákres stávající kanalizační sítě a ČOV. Zákres kanalizace ve webové aplikaci je převzatý z projektové dokumentace z roku 2005.

   Potrubí splaškové kanalizace je z materiálu PP Ultra-rib 2 DN 250. Celková délka všech kanalizačních stok v obci Zubrnice je 2 846,0 m. Součástí kanalizační sítě jsou dvě ČSOV.

   Předpokládáme, že na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV Zubrnice je obec Zubrnice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Zubrnice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Zubrnice PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Zubrnice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Zubrnice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 100,0 0,0 5 100,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory