Zubrnice - CZ042.3510.4214.0330.01 - stav 2007

 1. Obec

  Zubrnice

  Číslo obce PRVKUK 0330
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0330
  Kód obce 568384
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0330.01 Zubrnice 19372 193721
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zubrnice leží východně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na silniční a železniční spojnici mezi Úštěkem a Malým Březnem v nadmořské výšce 270 – 320 m n. m. Jedná se o obec se 160 trvale bydlícími obyvateli, 10 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením s 25 lůžky. Zástavba je soustředěná, po krajích rozptýlená. Obcí protéká Luční potok a Zubrnický potok, které náleží do povodí Labe. Labe je vzdáleno 4,5 km od obce. Pro požární účely slouží místní potok. Obec leží v CHKO České středohoří, je zde vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Zubrnice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 162 163 166 170 - - -
   přechodně bydlící 35 35 35 35 - - -
   celkem 197 198 201 205 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   162 163 166 170 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zubrnice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Zubrnice SK-UL.015 vodovodem SK-UL.015.1. Zdrojem vody je VDJ Zubrnice – 1 x 50 m3 (359,00 / 360,53 m n. m.) zásobovaný z prameniště Zubrnice a VDJ Týniště PK – 1 x 20 m3 (358,50 / 360,53 m n. m.) na rozvodné síti obce Týniště.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 015/1 VDJ.UL 015/1 Zubrnice 1x50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Zubrnice 1 ZD.UL 015/3 Zubrnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Zubrnice 3 ZD.UL 015/3 Zubrnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Zubrnice 2 ZD.UL 015/3 Zubrnice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zubrnice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem, od 45 % obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 10 % obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zpracovaný projekt na odkanalizování obce z roku 1989. Vzhledem k velikosti obce i s přihlédnutím na polohu obce v CHKO České Středohoří není investičně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek a intenzifikaci septiků na MČOV. U nové výstavby budou vybudovány MČOV. Připouští se i jiné alternativní řešení.

   V září 2005 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Zubrnice – ČOV a kanalizace“ firmou PROVOD – inženýrská společnost s r. o., Ústí nad Labem, Šárka Bereniová.

   Dokumentace řeší odvedení splaškových vod z obce Zubrnice a jejich čištění na ČOV situované v západní části obce Zubrnice. Jedná se o výstavbu kanalizačních gravitačních stok, kanalizačních výtlaků včetně čerpacích stanic odpadních vod a stavbu čistírny odpadních vod. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované kanalizační sítě na navrženou ČOV situovanou v obci Zubrnice. Stávající septiky budou v rámci této stavby vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány vhodným materiálem.

   Předpokládaný termín zahájení stavby je říjen 2006.
   Předpokládaný termín dokončení stavby je konec roku 2008.

   Kanalizační síť v obci Zubrnice bude tvořit kmenová stoka A z materiálu PP Ultra-rib 2 DN 250 a na něj budou navazovat ostatní stoky o profilech DN 250 z materiálu PP dle tabulky. Kmenová stoka A je navržena z téměř nejvyššího bodu obce do ČOV v nejnižší části obce Zubrnice v délce 1 015,0 m.
   Celková délka všech kanalizačních stok v obci Zubrnice je 2 846,0 m. Stoky budou sloužit jako splašková kanalizace. Na trase kanalizačních stok budou umístěny betonové šachty .   DÉLKY KANALIZAČNÍCH STOK   OBEC ZUBRNICE


   TYP OBJEKTU
   NÁZEV
    
    
    
    
   DÉLKA STOKA
   KANALIZACE
   STOKA
   PVC DN 250
   PVC DN 80 PN 10
   zpevněný terén
   nezpevněný terén
   CELKEM (m)
   stoka
   A
   1 012,0
   0,0
   958,5
   53,5
   1 012,0
   stoka
   A1
   539,0
   0,0
   539,0
   0,0
   539,0
   stoka
   A1-1
   69,5
   0,0
   69,5
   0,0
   69,5
   stoka
   A1-2
   40,5
   0,0
   2,0
   38,5
   40,5
   stoka
   A1-3
   28,0
   0,0
   0,0
   28,0
   28,0
   stoka
   A2
   253,5
   0,0
   253,5
   0,0
   253,5
   stoka
   A3
   246,5
   0,0
   133,5
   113,0
   246,5
   stoka
   A4
   201,5
   0,0
   201,5
   0,0
   201,5
   stoka
   A5
   107,0
   0,0
   107,0
   0,0
   107,0
   stoka
   B
   157,5
   0,0
   86,0
   71,5
   157,5
   stoka
   C
   28,0
   0,0
   1,5
   26,5
   28,0
   stoka
   D
   46,5
   0,0
   46,5
   0,0
   46,5
   stoka
   B1
   17,0
   0,0
   0,0
   17,0
   17,0
   stoka
   C1
   19,5
   0,0
   0,0
   19,5
   19,5
   stoka
   D1
   13,0
   0,0
   9,5
   3,5
   13,0
   výtlak
   V1
   0,0
   40,5
   14,0
   26,5
   40,5
   výtlak
   V3
   0,0
   26,5
   26,5
   0,0
   26,5
   čerpací stanice
   ČS1, ČS3
   3 ks
    
    
    
   3 ks
   čistírna odp. vod
   ČOV
   1 ks
    
    
    
   1 ks
   celkem
    
   2 779,0
   67,0
   2 448,5
   397,5
   2 846,0

   Do čerpací stanice ČS 1 budou odvedeny splašky ze stoky B. Z této čerpací stanice bude veden výtlak V1 přes mostek, který bude napojen do gravitační stoky A1.
   Čerpací stanice ČS 1
   Čerpací stanice ČS 1 je umístěna v jižní části obce Zubrnice a jsou do ní svedeny odpadní vody ze stoky B. Jedná se o železobetonovou prefabrikovanou jímku předpokládaného průměru 2,0 m, která bude vybavena dvěmi čerpadly. (předpokládané Q=3,5 l/s, H = 6,5 m – viz tab. č.1). Bezpečnostní přepad (stoka B1) u čerpací stanice bude zaústěn do Lučního potoka.

   Čerpací stanice ČS 3
   Do čerpací stanice ČS 3 jsou do ní svedeny odpadní vody ze stoky D. Jedná se o železobetonovou prefabrikovanou jímku předpokládaného průměru 2,0 m, která bude vybavena dvěmi čerpadly (předpokládané Q=3,5 l/s, H = 6,4 m – viz tab. č.3). Bezpečnostní přepad (stoka D1) u čerpací stanice bude zaústěn do Lučního potoka.

   Stavební řešení ČOV
   ČOV je členěna na tyto stavební objekty:

   • Provozní objekt s aktivací

       - Propojovací potrubí
       - Zpevněné plochy, oplocení a terénní úpravy
       - Přípojka vodovodu
       - Přípojka elektro

   Provozní objekt s aktivací
   Provozní objekt a objekt aktivace jsou stavebně odlišně řešené, vzájemně propojené objekty.
   Provozní objekt je jednopodlažní, nepodsklepená, zděná budova s půdorysnými rozměry 8,2 x 5,0m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou tvořenou dřevěnou konstrukcí střechy a betonovou střešní krytinou. Štíty střecha budou dřevěné. Objekt bude založen pravděpodobně na betonových základových pasech pod nosnými stěnami a částečně na železobetonové nádrži aktivace. Založení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace po provedení geologického průzkumu. Zdivo je navrženo z betonových tvárnic. Okna budou plastová.
   V objektu jsou místnosti:- hrubé předčištění

   • dmychárna
   • denní místnost se sociálním zázemím

   Objekt aktivace navazuje na provozní objekt. Jedná se o železobetonovou monolitickou nádrž s vnějšími půdorysnými rozměry 10,95 x 4,6m, rozdělenou do tří sekcí (vyrovnávací nádrž, reaktor SBR a kalojem). Prostor nad nádržemi bude zakryt sedlovou střechou s betonovou střešní krytinou. Volný štít střechy bude dřevěný.
   Propojovací potrubí
   Tento stavební objekt zahrnuje nátok do ČOV,a odtok do vodoteče přes měrný objekt a výpustní objekt. Výpustní objekt bude proveden do Lučního potoka. V místě výpusti budou břehy a dno potoka vyloženy lomovým kamenem.
   Zpevněné plochy, oplocení a terénní úpravy
   Tento stavební objekt zahrnuje manipulační plochy kolem ČOV, oplocení areálu ČOV a zpevnění stávající cesty vedle navržené ČOV.
   Manipulační plochy budou z betonové dlažby a stávající cesta bude opatřena s asfaltovým povrchem.
   Přípojka vodovodu
   Přípojka vodovou do areálu ČOV bude vedena ze stávajícího rozvodu vody ukončeném před parcelou s k.č. 564. Nová vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou v areálu ČOV.
   Přípojka elektro
   Přípojka elektro bude dořešena po vydání stanoviska SČE v samostatné příloze.

   Strojně technologické řešení
   ČOV je členěn na tyto provozní soubory

   • Hrubé předčištění

       - Biologická linka
       - Kalojem
       - Měření a regulace
   Hrubé předčištění
   Tento provozní soubor zahrnuje osazení strojních česlí a ručních česlí do obtoku a dále montáž a vystrojení vertikálního lapáku písku.
   Biologická linka
   Jedná se o vystrojení vyrovnávací nádrže aeračním systémem a čerpadlem pro přepouštění do reaktoru SBR. V reaktoru SBR bude instalováno ponorné míchadlo, jemnobublinný aerační systém, čerpadlo pro vypouštění vyčištěné vody a čerpadlo přebytečného kalu. Potřebné množství vzduchu bude zajištěno dvojicí dmychadel umístěných v dmychárně. Dmychadla budou opatřeny protihlukovými kryty.
   Kalové hospodářství
   Jedná se o osazení hrubobublinného aeračního systému do kalojemu.
   Měření a regulace
   Soubor zahrnuje kabelové rozvody po areálu pro snímání provozních a poruchových stavů provozních souborů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Zubrnice PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Zubrnice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Zubrnice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7,0 2 852,0 2 859,0

  Mapa