Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.06 - stav 2004

 1. Obec

  Velké Chvojno

  Číslo obce PRVKUK 0329
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0329
  Kód obce 555223
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0329.06 Žďár 19516 195162
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žďár leží severním směrem od Ústí nad Labem na úpatí Krušných hor na silniční a železniční spojnici mezi Teplicemi a Děčínem v nadmořské výšce 390 – 410 m n. m. Jedná se o obec se 40 trvale bydlícími obyvateli, bez rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná. Obcí protéká Klíšský potok, který náleží do povodí Labe. V obci se nenachází požární nádrž. Obec leží v CHKO České středohoří. Do budoucna se nepředpokládá změna počtu stávajících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 39 38 38 38 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 39 38 38 38 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   28 28 29 31 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žďár je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.6. Zdrojem vody je VDJ Žďár u Velkého Chvojna – 2 x 100 m3 (426,20 / 428,70 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Na vodovod je napojeno 72 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/22 VDJ.UL 023/22 Žďár u Velkého Chvojna 2x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žďár nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 612,0 612,0

  Mapa