Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velké Chvojno

  Číslo obce PRVKUK 0329
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0329
  Kód obce 555223
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0329.04 Malé Chvojno 17885 178853
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Chvojno leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 400 - 430 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 110 111 133 103 108 113
   přechodně bydlící 0 0 18 21 21 21
   celkem 110 111 151 124 129 134
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 83 88 124 129 134
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Chvojno je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.5. V současné době se využívá pro zásobení obce Malé Chvojno pouze propojení s obcí Velké Chvojno. Zdrojem vody je VDJ Velké Chvojno – 1 x 130 m3 (457,00 / 460,00 m n. m.), do kterého se čerpá z VDJ Velké Chvojno AKU – 1 x 50 m3 (427,50 / 429,85 m n. m). Do VDJ Velké Chvojno AKU je svedena voda z prameniště Velké Chvojno a zároveň se čerpá z vrtu Velké Chvojno. Dalším zdrojem vody je VDJ Malé Chvojno – 1 x 30 m3 (491,56 / 493,56 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Malé Chvojno (v současné době nevyužíváno). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/12 CS.UL 023/12 Malé Chvojno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Chvojno nemá kanalizační systém, odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod a od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 540,0 540,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory