Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.04 - stav 2004

 1. Obec

  Velké Chvojno

  Číslo obce PRVKUK 0329
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0329
  Kód obce 555223
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0329.04 Malé Chvojno 17885 178853
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malé Chvojno leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 400 - 430 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 110 trvale bydlících obyvatel a není zde žádný rekreační objekt. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 110 111 114 117 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 110 111 114 117 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 83 88 95 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Chvojno je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.5. Zdrojem vody je přívodní řad z PK Tisá, ze kterého je voda vedena přes vod. rozvod obce Velké Chvojno do vlastní obce Malé Chvojno. Dalším zdrojem vody je VDJ Malé Chvojno – 1 x 30 m3 (491,56 / 493,56 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Malé Chvojno. Z VDJ Malé Chvojno je dotován přívodní řad DN 100 z VDJ Libouchec horní PK. V současné době se využívá pro zásobení obce Malé Chvojno pouze propojení s obcí Velké Chvojno.
   Na vodovod je napojeno 73 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/12 CS.UL 023/12 Malé Chvojno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malé Chvojno nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 095,0 1 095,0

  Mapa