Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.02 - stav 2004

 1. Obec

  Velké Chvojno

  Číslo obce PRVKUK 0329
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0329
  Kód obce 555223
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0329.02 Arnultovice 08838 88382
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Arnultovice leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 430 - 475 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 60 trvale bydlících obyvatel a jsou zde čtyři rekreační objekty. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 56 58 61 65 - - -
   přechodně bydlící 14 14 14 14 - - -
   celkem 70 72 75 79 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 26 38 53 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Arnultovice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.7. Zdrojem vody je VDJ Arnultovice – 2 x 100 m3 (496,70 / 500,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Na vodovod je napojeno 36 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení v obci je obec Velké Chvojno a přívodního řadu je bývalé TONASO Neštěmice a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/6 VDJ.UL 023/6 Arnultovice 2x100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/5 VDJ.UL 023/5 Radešín 2x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Arnultovice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 76 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 23 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole a 1 % obyvatel má domovní mikročistírny se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 905,0 905,0

  Mapa