Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velké Chvojno

  Číslo obce PRVKUK 0329
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0329
  Kód obce 555223
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0329.02 Arnultovice 08838 88382
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Arnultovice leží severně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 430 - 475 m n. m.  Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 56 58 68 65 62 61
   přechodně bydlící 14 14 15 17 17 17
   celkem 70 72 83 82 79 78
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 26 38 82 79 78
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Arnultovice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.7. Zdrojem vody je VDJ Arnultovice – 2 x 100 m3 (496,70 / 500,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Majitelem vodárenského zařízení v obci je obec Velké Chvojno a přívodního řadu je bývalé TONASO Neštěmice a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/6 VDJ.UL 023/6 Arnultovice 200 2x100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/5 VDJ.UL 023/5 Radešín 200 2x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Arnultovice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 76 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 23 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice a 1 % obyvatel má domovní mikročistírny se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory