Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velké Chvojno

  Číslo obce PRVKUK 0329
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0329
  Kód obce 555223
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0329.01 Velké Chvojno 17886 178861
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velké Chvojno leží nedaleko od Ústí nad Labem severním směrem na úpatí Krušných hor na silniční a železniční spojnici mezi Teplicemi a Děčínem v nadmořské výšce 390 – 440 m n. m. Zástavba je soustředěná. Ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Klíšský potok, který náleží do povodí Labe. V obci se nachází požární nádrž a využitelný je i místní rybník. Obec leží v CHKO České středohoří, vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Velké Chvojno vrt a Velké Chvojno prameniště. Do budoucna lze předpokládat velmi mírný nárůst počtu stávajících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 322 322 389 379 379 380
   přechodně bydlící 100 100 0 0 0 0
   celkem 422 422 389 379 379 380
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   322 322 323 345 353 361
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velké Chvojno je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.4. Zdrojem vody je VDJ Velké Chvojno – 1 x 130 m3 (457,00 / 460,00 m n. m.), do kterého se čerpá z VDJ Velké Chvojno AKU – 1 x 50 m3 (427,50 / 429,85 m n. m). Do VDJ Velké Chvojno AKU je svedena voda z prameniště Velké Chvojno a zároveň se čerpá z vrtu Velké Chvojno. Rozvodné sítě obcí Velké a Malé Chvojno jsou propojeny. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Velké Chvojno předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/7 CS.UL 023/7 Velké Chvojno - nová PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/13 VDJ.UL 023/13 Velké Chvojno 130 1x130 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno prameniště b ZD.UL 023/7 Velké Chvojno prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno V1 ZD.UL 023/8 Velké Chvojno vrt PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno prameniště a ZD.UL 023/7 Velké Chvojno prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno 1 ZD.UL 023/7 Velké Chvojno prameniště PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/30 VDJ.UL 023/30 VDJ Velké Chvojno akumulace 50 1x50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 379 379 380
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována splašková gravitační kanalizace, která je zakončená ČOV Velké Chvojno. Splašková kanalizace je řešena z potrubí PP DN 250-300/SN10 v celkové délce 2,4 km.

   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Provozovatelem kanalizace a ČOV je DN servis a majitelem je obec Velké Chvojno.

   Jedná se o dvoulinkovou mechanicko-biologickou ČOV typu CFR-SD 75. Kapacita ČOV je 80 m3/den. ČOV je navržena na 500 EO, BSK5 30 kg/den. ČOV je tvořena hrubým a jemným mechanickým předčištěním surových odpadních vod, biologickou linkou čištění, kalovou koncovkou a měrným objektem. Součástí ČOV je i svozová jímka pro navážení odpadních vod ze žump a kalová jímka pro akumulaci přebytečných kalů. Částečně zahuštěný a stabilizovaný kal se dále odváží pomocí fekálního vozu ke zpracování na ČOV Ústí nad Labem. Odtok z ČOV do Klíšského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je z roku 2014 a je dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 
  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Velké Chvojno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Velké Chvojno PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 182,0 0,0 6 182,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory