Velké Chvojno - CZ042.3510.4214.0329.01 - stav 2009

 1. Obec

  Velké Chvojno

  Číslo obce PRVKUK 0329
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0329
  Kód obce 555223
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0329.01 Velké Chvojno 17886 178861
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velké Chvojno leží nedaleko od Ústí nad Labem severním směrem na úpatí Krušných hor na silniční a železniční spojnici mezi Teplicemi a Děčínem v nadmořské výšce 390 – 440 m n. m. Jedná se o obec se 320 trvale bydlícími obyvateli, 32 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná. Ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Klíšský potok, který náleží do povodí Labe. V obci se nachází požární nádrž a využitelný je i místní rybník. Obec leží v CHKO České středohoří, vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Velké Chvojno vrt a Velké Chvojno prameniště. Do budoucna lze předpokládat velmi mírný nárůst počtu stávajících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 322 322 323 325 -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 -
   celkem 422 422 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   322 322 323 325 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velké Chvojno je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.4. Zdrojem vody je VDJ Velké Chvojno – 1 x 130 m3 (457,00 / 460,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 200 z AK Tisá. Do VDJ Velké Chvojno AKU – 1 x 50 m3 (427,50 / 429,85 m n. m) je dále svedena voda z prameniště Velké Chvojno a zároveň se čerpá z vrtu Velké Chvojno. Z VDJ Velké Chvojno AKU se čerpá do VDJ Velké Chvojno – 1 x 130 m3 (457,00 / 460,00 m n. m.) Rozvodné sítě obcí Velké a Malé Chvojno jsou propojeny. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/7 CS.UL 023/7 Velké Chvojno - nová PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/13 VDJ.UL 023/13 Velké Chvojno 1x130m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno prameniště b ZD.UL 023/7 Velké Chvojno prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno V1 ZD.UL 023/8 Velké Chvojno vrt PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno prameniště a ZD.UL 023/7 Velké Chvojno prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Chvojno 1 ZD.UL 023/7 Velké Chvojno prameniště PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/30 VDJ.UL 023/30 VDJ Velké Chvojno akumulace 1x50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velké Chvojno nemá kanalizační systém, odpadní vody od 97 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním, od 2 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem a 1 % obyvatel má domovní mikročistírny se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

   V obci Velké Chvojno se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 300 v délce 2226 m, odtok z ČOV DN 250 v délce 438 m a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 500 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Velké Chvojno PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Velké Chvojno PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 909,0 909,0

  Mapa