Velké Březno - CZ042.3510.4214.0328.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velké Březno

  Číslo obce PRVKUK 0328
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0328
  Kód obce 568350
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0328.01 Velké Březno 17868 178683
  CZ042.3510.4214.0328.02 Valtířov 17672 176729
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obce Velké Březno a Valtířov leží východně od Ústí nad Labem u řeky Labe v nadmořské výšce 129 – 170 n. m. Zástavba je soustředěná, obce jsou zastavěny převážně rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří, PHO - Valtířov vodní zdroj, do II. pásma PHO spadá část RD. Počet trvale žijících obyvatel bude stoupat - předpokládaná výstavba 80 RD. Počet rekreantů bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní příležitosti. V obci se nachází pivovar Velké Březno.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 865 2 011 2 210 2 164 2 085 2 029
   přechodně bydlící 140 144 0 0 0 0
   celkem 2 005 2 155 2 210 2 164 2 085 2 029
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 865 2 011 2 255 2 164 2 085 2 029
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obce Velké Březno a Valtířov jsou zásobovány z místního vodovodu Velké Březno M-UL.041. Zdrojem vody jsou VDJ Velké Březno – 20 m3(163,00 / 160,00 m n. m) , VDJ Na Lému – 1 x 12 m3(191,38 m n. m), VDJ Vítov – 2 x 82,5 m3 (198,00 / 195,00 m n. m)  a VDJ Valtířov – 2 x 250 m3 (187,50 / 193,00 m n. m). Vodojemy jsou zásobovány z pramenišť Vítov (1 l/s), Valtířov (vrtaná studna s kapacitou 6 l/s) a Kasavia (3 l/s – odstaven z důvodů nedostatečné kvality). Obec je možné zásobovat ze skupinového vodovodu Sebuzín z VDJ Farská starý. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Velké Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 041/1 CS.UL 041/1 Valtířov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 041/2 VDJ.UL 041/2 Valtířov 500 2x250 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/3 ZD.UL 041/3 Valtířov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/13 CS.UL 031/13 Olešnice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 041/4 CS.UL 041/4 Velké Březno - Kasavia PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 041/2 CS.UL 041/2 Vítov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 041/1 VDJ.UL 041/1 Na Lému 12 1x12 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 041/3 VDJ.UL 041/3 Vítov 165 2x82,5 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 041/4 VDJ.UL 041/4 Velké Březno 20 1x20 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/4 ZD.UL 041/4 Na Lénu PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/2 ZD.UL 041/2 Kasavia - odstaveno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 865 2 011 2 255 2 164 2 085 2 029
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má splaškovou kanalizaci K-UL.016.1-S.C ukončenou ČOV Velké Březno.

   Splašková kanalizace PVC DN 300 byla vybudována v letech 1993 – 1997. Původní kanalizace z cementových trub DN 300 až DN 600 byla ponechána jako dešťová. Stoková síť se dělí na 5 kmenových stok označených A, B, C, D, E. Na stokové síti je vybudováno celkem 8 přečerpávacích stanic odpadních vod. Stoková síť je nedůsledně oddílná, je zaústěna do ČSOV TIVOLI, která je osazena hrubým předčištěním a přečerpává odpadní vodu samostatným výtlakem na ČOV Velké Březno.

   Z Valtířova kolonky je odpadní voda čerpána samostatnou ČSOV 2 a zaústěna je do čerpací stanice v areálu ČOV vedle aktivačních nádrží. Celková délka stok je 13,5 km.

   Na kanalizaci a ČOV Velké Březno je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Na ČOV je napojena i část Vítova a Valtířova.

   Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Velké Březno.

   ČOV je mechanicko-biologická. Kapacita ČOV je 383 m3/den. ČOV je navržena na 19000 EO, BSK5 1140 kg/den. Předčištěné vody jsou z ČSOV Tivoli čerpány do vyrovnávacích nádrží, které eliminují nerovnoměrnost nátoku vod z pivovaru. Vlastní čistící proces probíhá v aktivačních nádržích, odsazení kalu pak v dosazovacích a zahušťovacích nádržích. ČOV má vlastní kalové hospodářství zakončené sítopásovým lisem. ČOV pracuje na principu nízko zatěžované aktivace, aktivační nádrže jsou celé provzdušňovány, navrženy jsou selektory s oddělenou regenerací kalu. Do aktivačních nádrží je dávkován síran železitý pro srážení fosforu. Výsledný kal je odvážen na kompostárnu, vyčištěná voda odtéká do Homolského potoka.

   V místní části Valtířov je splašková kanalizace K-UL.016.2-S.C z počátku 90. let s napojením na ČOV Valtířov.

   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu MČOV VHS III/k. ČOV je kapacitně zcela vytížena.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV Valtířov je obec Velké Březno.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na intenzifikaci ČOV Velké Březno a změnu ČOV Valtířov na čerpací stanici s novým výtlakem, který přivede odpadní vody na ČOV Velké Březno. Intenzifikace ČOV se předpokládá do roku 2030. ČOV Velké Březno bude zabezpečovat čištění splaškových odpadních vod produkovaných v obci Velké Březno, přilehlém spádovém území Valtířov a v pivovaru Velké Březno.

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.UL 016/2/K ČOV VALTÍŘOV - Pískovna PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV U Loděnice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kolonka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV V.BŘEZNO TIVOLI PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Škvárák PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Děčínská 140 PRVK\2021
  ČOV Stav COV.UL 016/1/K ČOV VELKÉ BŘEZNO PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Hraničářská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Policie PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV 8 Velké Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV 7 Velké Březno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Děčínská 65 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Velké Březno PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Valtířov PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.UL 016/1/K ČOV Velké Březno - intenzifikace PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 178 307,0 178 307,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory