Velké Březno - CZ042.3510.4214.0328.01 - stav 2007

 1. Obec

  Velké Březno

  Číslo obce PRVKUK 0328
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0328
  Kód obce 568350
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0328.01 Velké Březno 17868 178683
  CZ042.3510.4214.0328.02 Valtířov 17672 176729
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obce Velké Březno a Valtířov leží východně od Ústí nad Labem u řeky Labe v nadmořské výšce 129 – 170 n. m. Jedná se o obce, kde žije do 1900 trvale bydlících obyvatel a je zde 64 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obce jsou zastavěny převážně rodinnými domy. Území náleží do povodí Labe a zasahuje do CHKO České středohoří. Počet trvale žijících obyvatel bude stoupat. Počet rekreantů bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní příležitosti. V obci je pivovar a Benar.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 865 2 011 2 255 2 500 - - -
   přechodně bydlící 140 144 152 160 - - -
   celkem 2 005 2 155 2 407 2 660 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 865 2 011 2 255 2 500 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obce Velké Březno a Valtířov jsou zásobovány z místního vodovodu Velké Březno MUL.041. Zdrojem vody jsou VDJ Velké Březno – 20 , VDJ Na Lému – 12 m, VDJ Vítov – 165  a VDJ Valtířov – 2 x 250 m3 (187,00 / 192,00 m n. m). Vodojemy jsou zásobovány z pramenišť Vítov (1 l/s), Kassavia (3 l/s – zdroj je v současné době odstaven z důvodů nedostatečné kvality) a Valtířov (vrtaná studna s kapacitou 6 l/s).
   Ve zdroji Kassavia se dle krajského hygienika objevuje nadlimitní výskyt triazinových pesticidů (atrazin a jeho metabolity) – proto je odstaven.
   Obec je možné zásobovat ze skupinového vodovodu Sebuzín z VDJ Farská starý. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Obec Velké Březno a majetek provozuje fa. Choura Velké Březno.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Není nutné řešit zlepšení kvality vody ve vodovodu, neboť kapacita zbývajících zdrojů je dostatečná.

   VDJ Valtířov vykazuje kolísavé zvýšené množství dusičnanů, tudíž je jeho využití do jisté míry omezeno. Prameniště Kassavia (3 l/s) – zdroj je v současné době odstaven z důvodů výskytu vysokých koncentrací atrazinu. Vodojem Velké Březno – 20 m není a nebude provozován.
   Obec je možné zásobovat (nákupem vody) ze skupinového vodovodu Sebuzín z VDJ Farská starý. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Velké Březno.

   Obec počítá s napojením vodního zdroje HV2 Leština (vydatnost 5,0 l/s) do systému zásobování vody Velké Březno – Valtířov. Toto řešení umožní zásobování kvalitní vodou v dostatečném množství pro obce Leština, Malé Březno, Velké Březno, Valtířov.
   Jedná se o vodovod DN 80 délky 4,5 km.

   Doplnění žádosti o změnu PRVKÚK – 5.3.2007.

   Vodovod
   Záměr propojit vodní zdroj Leština do systému zásobování vodou obce Velké Březno zůstává v platnosti,. Situace s vodními zdroji je problematická, protože vodní zdroj Valtířov vykazuje dlouhodobě překročení obsahu dusičnanů ve vodě a dnes lze jednoznačně konstatovat, že se jedná o starou ekologickou zátěž. Z tohoto důvodu se uvažuje o jeho odstavení pro využití k dodávce pitné vody.

   Vodovodní přiváděcí řad PE Ø 110 mm délky 4,9 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 041/1 CS.UL 041/1 Valtířov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 041/2 VDJ.UL 041/2 Valtířov 2x250m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/3 ZD.UL 041/3 Valtířov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/13 CS.UL 031/13 Olešnice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 041/4 CS.UL 041/4 Velké Březno - Kasavia PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 041/2 CS.UL 041/2 Vítov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 041/1 VDJ.UL 041/1 Na Lému 1x12m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 041/3 VDJ.UL 041/3 Vítov 2x82,5m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 041/4 VDJ.UL 041/4 Velké Březno 1x20 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/1 ZD.UL 041/1 Vítov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/4 ZD.UL 041/4 Na Lénu PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 041/2 ZD.UL 041/2 Kasavia - odstaveno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 865 2 011 2 255 2 500 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má splaškovou kanalizaci K-UL.016.1-S.C ukončenou ČOV Velké Březno, která likviduje odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Splašková kanalizace PVC DN 300 byla vybudována v letech 1991 – 1993. Původní kanalizace z cementových trub DN 300 až DN 600 byla ponechána jako dešťová. V letech 1998 –2000 byla vybudována čerpací stanice na kanalizaci „Kolonie“ Valtířov s výtlakem do ČOV Velké Březno.
   Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Velké Březno.
   Vlastníkem ČOV je Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. Provozovatelem je firma Choura Petr, správa vodovodů a kanalizací.
   Platné povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno dne 17.4.1997 pod č.j.: RŽP 970/235/J-220/96-Zr.
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   45
   90
   10
   20
   12
   35
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Jedná se o biologickou ČOV s mechanickým předčištěním. Kal se skladuje v kalojemu, odvodňuje a vyváží na kompostárnu. Recipientem je Labe.
   Projektované parametry:
   Počet EO = 4 900
   Q = 1 179 m3/d

   Výkonové parametry:
   Počet EO = 1/3 1562 + 2/3 pivovarské vody
   Qroční = 450 000 m3/r
   Qdenní =1250 m3/d
   Q = 14,47 l/s

   Přítok:
   BSK5 prům. = 1110 mg/l
   BSK5 = 322,1 t/rok
   CHSK prům. = 1725 mg/l
   CHSK = 500,6 t/rok
   NL prům. = 385 mg/l
   NL = 111,7 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 8,2 mg/l
   BSK5 = 2,4 t/rok
   CHSK prům. = 22,6 mg/l
   CHSK = 6,6 t/rok
   NL prům. = 10,7 mg/l
   NL = 3,1 t/rok

   V místní části Valtířov je splašková kanalizace K-UL.016.2-S.C z počátku 90. let s napojením na ČOV Valtířov.
   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu MČOV VHS III/k. ČOV je kapacitně zcela vytížena.

   Stávající ČOV je ve vlastnictví obce Velké Březno, ale k vlastnickému právu se vede soudní spor se Sdružením vlastníků ČOV. Provoz zajišťuje sdružení vlastníků prostřednictvím firmy Choura. Povolení k provozování má Obec Velké Březno.

   Dále byly upřesněny projektované parametry ČOV:

   Výkonové parametry:
   Počet EO = 15074
   Qroční = 369 550 m3/r
   Qdenní = 1226 m3/d (1/3 obec + 2/3 pivovar)
   Q prům. = 25,83 l/s

   Přítok:
   BSK5    prům. = 814 mg/l    
   BSK5max. =952 mg/l    
   CHSK prům. = 1725 mg/l    
   CHSK = 500,6     t/rok    
   NL prům. = 622 mg/l    
   NL max. = 733 mg/l    

   Provozovatelem v k.ú. Valtířov a Velké Březno je Obec Velké Březno a v k.ú. Malé Březno a Leština je provozovatelem firma Choura.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav kanalizace je vyhovující i pro výhled do roku 2015.

   Na základě studie "Čištění odpadních vod obce Velké Březno" byla vybrána alternativa č. 1 -rekonstrukce stávající ČOV, tj. společné čištění pro pivovar a obec. Tato varianta společného čištění je optimální, neboť odpadní vody po smísení obsahují dostatek živin, které by bylo nutné dodávat do pivovarských vod v případě jejich oddělení.
   V roce 2006 se na základě vyhodnocení ukázal zvýšený počet ekvivalentních obyvatel a zárověň nutnost intenzifikace na 20 000 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV VALTÍŘOV - Pískovna PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV U Loděnice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Kolonka PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Policie PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Valtířov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV V.BŘEZNO TIVOLI PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Škvárák PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Děčínská 140 PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV VELKÉ BŘEZNO PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Hraničářská PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV 8 Velké Březno PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV 7 Velké Březno PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Děčínská 65 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Velké Březno PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa