Malšovice - CZ042.3502.4202.0032.06 - stav 2004

 1. Obec

  Malšovice

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0032
  Kód obce 562718
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0032.06 Nová Bohyně 09135 91359
  CZ042.3502.4202.0032.07 Stará Bohyně 09136 91367
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malšovice – Stará Bohyně, Nová Bohyně leží jihozápadně od Děčína, v nadmořských výškách 244,00 – 340,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel a 9 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy ve Staré Bohyni je poměrně soustředěná podél komunikace a Račího potoka, do kterého ústí jeden místní potok. V Nové Bohyni je pouze pět usedlostí a jeden místní potok. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.
   Do roku 2015 se předpokládá mírný vzrůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 58 64 74 85 - - -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 - - -
   celkem 74 80 90 101 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   55 61 70 81 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Stará Bohyně, Nová Bohyně jsou zásobeny z místního vodovodu Bohyně (M-DC.049) ze dvou vlastních zdrojů. Voda z prameniště ve Staré Bohyni vede potrubím rPE 2“do VDJ cca 10 m3 a dále potrubím DN 6/4“do obce Stará Bohyně, kde zásobuje všechny trvale bydlící obyvatele. Voda z prameniště v Nové Bohyni vede do akumulační nádrže a rozvodným potrubím zásobuje dva trvale bydlící obyvatele, jednu chalupu a jednu zemědělskou usedlost. Celé zařízení v Nové Bohyni je z předválečné doby bez pasportu. Kvalita ani množství vody z místních zdrojů není zcela známo, vodovod není systematicky provozován.
   Na vodovod ve Staré Bohyni je napojeno 95% obyvatel.
   Vodovod je v majetku a provozu obce Malšovice. Obec předpokládá ve výhledu předání Severočeské vodárenské společnosti, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby. Rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí v odhadované délce cca 540 m. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje v Nové Bohyni včetně hydrologického posouzení vydatnosti vodního zdroje a vyhodnocení kvality vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 049/2 ZD.DC 049/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 049/2 VDJ.DC 049/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 049/1 ZD.DC 049/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 049/1 VDJ.DC 049/1 10 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Staré Bohyni, Nové Bohyni není vybudovaná kanalizační síť. 90% obyvatel má nečištěné odpadní vody odváděny přímo do vodoteče a 10% obyvatel má septiky s přepadem do vsaku.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních potoků a prostřednictvím Račího potoka do Labe.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém bude nahrazen systémem domovních čistíren. Případně bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 660,0 660,0

  Mapa