Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.13 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.13 Olešnice 15981 159816
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Ústí nad Labem – Olešnice leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 185 - 230 m n. m. Území obce se nachází v CHKO České středohoří. Jedná se o místní část obce do 80 trvale bydlících obyvatel, bez rekreačních objektů. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Olešnický potok. Území náleží do povodí Labe. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy, soustředěnými podél silnice. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 78 78 78 78 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 78 78 78 78 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 45 53 63 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Olešnice je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SKUL.031.9. Zdrojem vody je VDJ Olešnice – 1 x 50 m3 (248,00 / 250,50 m n. m.), do kterého se voda čerpá z přívodního řadu DN 150 VDJ Farská starý – VDJ Valtířov. Na vodovod je napojeno 51 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/18 VDJ.UL 031/18 Olešnice 1x50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Olešnice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Olešnice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 415,0 1 415,0

  Mapa