Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.12 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.12 Kojetice 09068 90689
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Ústí nad Labem – Kojetice leží západně od části Ústí nad Labem - Střekova v nadmořské výšce 320 - 340 m n. m. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Kojetický potok. Území náleží do povodí Labe, spadá do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Kojetice. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 105 105 105 128 123 120
   přechodně bydlící 0 0 5 5 5 5
   celkem 105 105 110 133 128 125
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   90 90 90 133 128 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetice je zásobena z místního vodovodu Kojetice M-UL.042. Zdrojem vody je VDJ Kojetice – 1 x 15 m3 (353,46 / 355,46 m n. m.), do kterého voda přitéká z prameniště Kojetice. Dále do VDJ Kojetice je připouštěna voda ze svodného řadu z prameniště Pohoří. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kojetice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/17 VDJ.UL 031/17 Kojetice 15 1x15 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 031/1 ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Údolní ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice V sadech ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Na stráni 1a ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Na stráni 1b ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Lesní 2 ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Luční pramen a ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Sedlecký pramen ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Luční pramen b ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Nový vodojem ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kojetice Na stráni 2 ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je navržena výstavba větevného systému kanalizace zakončeného na navržené ČOV Kojetice 50 EO s vyústěním do Kojetického potoka, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Kojetice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 927,0 0,0 3 927,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014