Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.12 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.12 Kojetice 09068 90689
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Ústí nad Labem – Kojetice leží západně od části Ústí nad Labem - Střekova v nadmořské výšce 320 - 340 m n. m. Jedná se o místní část se 110 trvale bydlícími obyvateli, bez rekreačních objektů. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Kojetický potok. Území náleží do povodí Labe, spadá do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Kojetice. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy. Nepředpokládá se rozvoj obce. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 105 105 105 105 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 105 105 105 105 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   90 90 90 90 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetice je zásobena z místního vodovodu Kojetice M-UL.042. Zdrojem vody je VDJ Kojetice – 1 x 15 m3 (353,46 / 355,46 m n. m.), do kterého voda přitéká z prameniště Kojetice. Dále do VDJ Kojetice je připouštěna voda ze svodného řadu z prameniště Pohoří. Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/17 VDJ.UL 031/17 Kojetice 1x15m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Údolní ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice V sadech ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Na stráni 1a ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Na stráni 1b ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Nový vodojem ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Na stráni 2 ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Kojetice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3,0 1 885,0 1 888,0

  Mapa