Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.11 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.11 Brná 00990 9903
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městská část Ústí nad Labem – Brná leží na pravém břehu Labe v nadmořské výšce 140 - 240 m n. m. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma.vodního zdroje Jedlina. Jedná se o část krajského města s 965 trvale bydlícími obyvateli. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy. Zvláštností je termální koupaliště v místě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 965 965 965 965 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 965 965 965 965 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   846 867 903 946 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brná je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SKUL.031.3. Zdrojem vody je VDJ Brná železňák – 1 x 130 m3 (276,00 / 280,00 m n. m.) a VDJ Brná 2.TP – 1 x 50 m3 (276,80 / 280,00 m n. m.). Do VDJ Brná Železňák a VDJ Brná 2.TP se voda čerpá z VDJ Zlatá stezka starý, zásobovaného z prameniště Jedlina a ze zdroje Sebuzín vrty. Část obce je zásobována z VDJ Zlatá stezka starý – 1 x 100 m3 (215,10 / 219,00 m n. m.). Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 88 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/11 CS.UL 031/11 Brná - Zlatá Stezka PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/1 VDJ.UL 031/1 Brná - Zlatá Stezka Nový 1x2200m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/6 VDJ.UL 031/6 Brná - Železňák 1x130m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/13 VDJ.UL 031/13 Brná - Zlatá Stezka starý - odstaven 1x100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/5 VDJ.UL 031/5 Brná - Plech 2.TP 1x50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   145 145 145 145 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Brná má jednotnou kanalizační síť K-UL.027-J.C ukončenou ČOV Brná. Odpadní vody od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV, od 25 % obyvatelstva jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem a od 60 % jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče.

   ČOV Brná je mechanicko- biologickou ČOV opatřená ručně stíranými česlemi na přítoku, štěrbinovou nádrží, která slouží jako sedimentační nádrž a kalojem. Dále jdou odpadní vody do jímky a odtud jsou přečerpávány na biofiltr. Odtok z ČOV je potrubím, do kterého je zároveň napojeno odvodnění parkoviště u lázní a je zaústěno do řeky Labe. Je zde částečná anaerobní stabilizace kalu. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Ústí nad Labem. ČOV má problém s hydraulickým přetěžováním při deštích.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 24.10.2002 pod č.j.: RŽP 3359/235/J-777/02/Ši
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   -
   40
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 6/2012

   Projektované parametry:
   Počet EO = 180
   Q = 0,35 l/s
   Qroční = 10 950 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 359,82 mg/l = 3,94 t/rok
   NL = 600 mg/l = 6,57 t/rok

   Odtok:
   BSK5 = 29,56 mg/l = 0,33 t/rok
   NL = 49,26 mg/l = 0,54 t/rok

   Výkonové parametry:
   Počet EO = 200,81
   Qroční = 8 220 m3/r    
   Qdenní = 22,52 m3/d
   Q = 0,26 l/s

   Přítok:
   BSK5 prům. = 535 mg/l
   BSK5 = 4,4 t/rok
   CHSK prům. = 2 380 mg/l
   CHSK = 19,56 t/rok
   NL prům. = 845 mg/l
   NL = 6,95 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 41 mg/l
   BSK5 = 0,34 t/rok
   CHSK prům. = 145 mg/l
   CHSK = 1,20 t/rok
   NL prům. = 40,4 mg/l
   NL = 0,33 t/rok

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2010 navrhujeme zrekonstruovat stávající ČOV a po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Brná PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Brná nad Labem - U Lesíka PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Brná nad Labem - Sebuzínská PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Brná ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  116,0 5 325,0 5 441,0

  Mapa