Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.11 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.11 Brná 00990 9903
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městská část Ústí nad Labem – Brná leží na pravém břehu Labe v nadmořské výšce 140 - 240 m n. m. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Jedlina.  Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy. Na území obce se nachází rozsáhlý komplex Termálních lázní Brná. V obci není průmyslová výroba.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 965 965 960 1 207 1 163 1 132
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 965 965 960 1 207 1 163 1 132
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   846 867 903 1 180 1 163 1 132
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brná je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SK-UL.031.3. Zdrojem vody je VDJ Brná železňák – 1 x 130 m3 (276,00 / 280,00 m n. m.) a VDJ Brná 2.TP – 1 x 50 m3 (276,80 / 280,00 m n. m.). VDJ Brná Železňák a VDJ Brná 2.TP je zásobován z prameniště Jedlina. Ze zdroje Sebuzín vrty a prameniště Tlučeň se čerpá do VDJ Zlatá stezka nový – 1 x 2200 m3 (217,00 / 222,00 m n. m.). Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Brná předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/11 CS.UL 031/11 Brná - Zlatá Stezka PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/1 VDJ.UL 031/1 Brná - Zlatá Stezka Nový 2200 1x2200 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/6 VDJ.UL 031/6 Brná - Železňák 130 1x130 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/13 VDJ.UL 031/13 Brná - Zlatá Stezka starý - odstaven 100 1x100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/5 VDJ.UL 031/5 Brná - Plech 2.TP 50 1x50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   145 145 145 1 123 1 083 1 053
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Stávající kanalizační stoková síť v obci je tvořena v převážné většině gravitační kanalizací ukončenou ČOV Brná. Z důvodu nevyhovujících výškových poměrů byla v blízkosti křižovatky ulic Mečíková a Sebuzínská vybudována čerpací stanice odpadních vod Brná nad Labem-Sebuzínská (Q=2 l/s) a odtud jsou odpadní vody přečerpány výtlačným potrubím PVC DN160 v délce 0,5 km, které je zaústěno do gravitační stoky dál v ul. Sebuzínská a čerpací stanice odpadních vod Brná nad Labem-Šeříkova (Q=0,3 l/s) odvádějící odpadní vody ze zástavby RD při ulici Šeříkova. Část odpadních vod ze vzdálenější lokality (Brná) je přečerpávána pomocí ČSOV Střekov-koupaliště Brná (Q=3,8 l/s) s kanalizačním výtlakem PE DN80 o celkové délce 0,71 km se zaústěním do sběrače B před ČOV Střekov. Potrubí gravitačních stok je v profilech DN200-500, PVC a kamenina v délce 3,5 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 93 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 7 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   ČOV Brná je mechanicko- biologická s částečnou anaerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 30 m3/den. ČOV je navržena na 200 EO, BSK5 10,8 kg/den. ČOV je opatřená ručně stíranými česlemi na přítoku, štěrbinovou nádrží, která slouží jako sedimentační nádrž a kalojemem. Dále jdou odpadní vody do jímky a odtud jsou přečerpávány na biofiltr. Odtok z ČOV je potrubím, do kterého je zároveň napojeno odvodnění parkoviště u lázní a je zaústěno do řeky Labe. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Ústí nad Labem. ČOV má problém s hydraulickým přetěžováním při deštích.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Platné územní rozhodnutí na zrušení ČOV Brná a převedení odpadních vod na ČOV Střekov. Místo ČOV Brná bude ČSOV. Případná realizace návrhu se předpokládá do roku 2030. Přes opakovanou urgenci nebyly  poskytnuty příslušné podklady k zakreslení řešení likvidace odpadních vod v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.UL 027/1/K Brná PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 027/2 Brná nad Labem - Šeříkova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 027/1 Brná nad Labem - Sebuzínská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Brná ČOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Brná PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  77 920,0 440,0 78 360,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014