Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.10 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.10 Vaňov 17680 176800
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vaňov, část obce Ústí nad Labem se nachází na levém břehu Labe podél silnice I/30. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Nadmořská výška obce je mezi 140 – 200 m.n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří a do PHO Vaňov. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 729 729 725 717 690 672
   přechodně bydlící 0 0 64 75 75 75
   celkem 729 729 789 792 765 747
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   687 693 703 792 765 747
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vaňov je zásobována z místního vodovodu OZ-M-UL.030. Zdrojem vody VDJ Větruše – 2 x 1600 m3 (205,20 / 210,00 m n. m.) a VDJ Štěpánkův 2 x 1000 m3 (204,00 / 210,00 m n. m.), které jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Žernoseky. Vodojemy jsou mezi sebou propojeny. V obci je VDJ Vaňov – 1 x 110 m3 (209,50 / 212,50 m n. m.) , který je v současné době odstavený. Jedna lokalita městské části je dále zásobována přes ATS s akumulací. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vaňov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 030/1 CS.UL 030/1 Vaňov - Čajkovského PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 030/1 VDJ.UL 030/1 Vaňov - odstaven 110 1x110 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště - odstaveno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 030/2 CS.UL 030/2 Vaňov - Vrkoč PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 033/13 CS.UL 033/13 Labská V10 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   58 58 58 20 20 503
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vaňov je stoková síť . Potrubí je v profilech DN200 až DN600, vejce 500/750 z betonu, kameniny a litiny, novější stoky jsou z PVC a PP. 

   Část kanalizačního systému (Kruhová ulice) je svedena na ČOV Vaňov, která byla vybudována v souvislosti s plánovanou významnou výstavbou rodinných domů. Předčištěné odpadní vody jsou poté napojeny do stávajícího kanalizačního systému (ul. Vaňovská), který je zakončen kanalizační výustí UL25.

   Odpadní vody v povodí výusti UL27 jsou odvedeny do Podlešínského potoka těsně před jeho vyústěním do řeky Labe.

   Dále v současné době vlivem kolapsu systému Labské drenáže probíhá pro odvod vod ve Vaňově, přečerpávání naředěných odpadních vod provizorním bezpečnostním přepadem přímo z čerpací stanice do řeky Labe (výust UL111). Celková kapacita uvedené čerpací stanice je 40 l/s.

   Pro kanalizační systém zakončený volnou kanalizační výustí UL26 je recipientem bezejmenný tok, který po cca 20 m vtéká do řeky Labe. 

   Na kanalizaci a ČOV Vaňov je napojeno 8 % trvale bydlících obyvatel.
   Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 32 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do vodoteče.

   Vlastníkem části splaškové kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Větší část kanalizace s volnými výustmi má ve vlastnictví a provozování město Ústí nad Labem.

   ČOV Vaňov je mechanicko-biologická. Kapacita ČOV je 3 m3/den. ČOV je navržena na 30 EO, BSK5 1,8 kg/den. Je tvořena sdruženým objektem mechanického předčištění, VHS MČO 1/K, kalovým silem a provozní budovou.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Probíhá příprava PD k převedení odpadních vod z Vaňova na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice, oprava kanalizace Pražská ul., odstranění výustí. Případná realizace návrhu se předpokládá do roku 2030. Přes opakovanou urgenci nebyly poskytnuty příslušné podklady k zákresu řešení likvidace odpadních vod v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UL 025/1/K Vaňov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 026/1 Vaňov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vaňov - Pražská p529/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vaňov - Pražská p527 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Vaňov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vaňov - Olympijských vítězů p588 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Vaňov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vaňov - Pražská p546 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vaňov ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  31 167,0 0,0 31 167,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014