Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.10 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.10 Vaňov 17680 176800
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vaňov, část obce Ústí nad Labem se nachází na levém břehu Labe podél silnice I/30. Obec má 729 trvale bydlících obyvatel převážně v rodinných domcích. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Nadmořská výška obce je mezi 140 – 200 m.n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří a do PHO Vaňov. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 729 729 729 729 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 729 729 729 729 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   687 693 703 714 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vaňov je zásobována z místního vodovodu OZ-M-UL.030. Zdrojem vody VDJ Větruše – 2 x 1600 m3 (205,20 / 210,00 m n. m.) a VDJ Štěpánkův 2 x 1000 m3 (204,00 / 210,00 m n. m.), které jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Žernoseky. Vodojemy jsou mezi sebou propojeny. V obci je VDJ Vaňov – 1 x 125 m3 (209,50 / 212,50 m n. m.) , který je v současné době odstavený. Dvě lokality městské části jsou dále zásobováni přes AT- stanice s akumulací. Na vodovod je napojeno 94 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Přívodní řad v ul. Čajkovského pro Vaňov je ve špatném technickém stavu a poruchy vedou k přerušení dodávky pitné vody. Je navržena rekonstrukce 3 úseků potrubí:

   1. HDPE 160 x 14,6 v délce 105 m
   2. HDPE 160 x 14,6 v délce 227 m
   3. HDPE 160 x 14,6 v délce 470 m

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 030/1 CS.UL 030/1 Vaňov - Čajkovského PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 030/1 VDJ.UL 030/1 Vaňov - odstaven 1x110m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 030/3 ZD.UL 030/3 Vaňov prameniště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 030/2 CS.UL 030/2 Vaňov - Vrkoč PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   58 58 58 729 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Část obce Vaňov 1 má oddílnou kanalizační síť K-UL.025-S.C ukončenou ČOV Vaňov. Odpadní vody od 8 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV.
   Část obce Vaňov 2 má jednotnou kanalizační síť K-UL.026-J.N, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 22 % v septicích s odtokem do vodoteče.

   Platné povolení ke zkušebnímu provozu bylo vydáno 10/1999.
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   110
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Dne 12.12.2001 bylo vydáno rozhodnutí č.j. RŽP 4608/235/J-267/01/Rc, které nepovoluje prodloužení zkušebního provozu.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2007 se budou odpadní vody z Vaňova přečerpávat do kanalizačního systému města Ústí nad Labem a stávající ČOV bude zrušena. Projektované kapacity: 6 x ČS, DN 100 – 1510 m, DN 400 – 350 m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Vaňov PRVK/2020
  ČOV Stav Vaňov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vaňov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vaňov - Pražská p529/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vaňov - Pražská p527 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vaňov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vaňov - Olympijských vítězů p588 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vaňov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vaňov - Pražská p546 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vaňov ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Vaňov PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Vaňov PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Vaňov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa