Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.08 - stav 2008

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.08 Strážky 03644 36447
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Strážky leží u silnice II/528 v nadmořské výšce 310 – 320 m n. m. Vzdálenost od centra Ústí nad Labem je 6,0 km, leží na sever od města.
   V obci Strážky je 127 trvale bydlících obyvatel v rodinných domcích. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Recipientem v obci je Klíšský potok. Území obce spadá do CHKO České středohoří.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 127 127 127 127 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 127 127 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   40 53 76 103 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Strážky je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.21. Zdrojem vody je VDJ Strážky PK – 1 x 100 m3 (349,57 / 353,57 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 300 z VDJ Libouchec horní PK. Na vodovod je napojeno 31 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s napojením dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/50 VDJ.UL 023/50 Strážky - odstaven 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/1 VDJ.UL 023/1 Strážky - PK 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Strážky nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním a od 50 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V plánu pro rok 2005 města Ústí n/L je realizace odkanalizování obce Strážky na ČOV Habrovice DN 300 v délce 2193m, DN 80 v délce 366m a 2x ČS Q=0,5 l/s s odvedením odpadních vod na ČOV Habrovice.

   Řešení v obci Strážky se nemění, ale bez realizace v části Habrovice je toto řešení nemožné vzhledem ke stavu ČOV Habrovice.

   V aglomeraci Ústí nad Labem, která je na Konkrétním seznamu aglomerací v příloze Usnesení vlády České republiky o Aktualizaci strategie financování implementace Směrnice č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, je uváděn počet obyvatel aglomerace včetně obyvatel městské částí Strážky.
   Zahrnutí městských částí Habrovice a Strážky do aglomerace Ústí nad Labem vyhovuje Dodatku č. 1 č. j. 7 869/2004-7000 Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 10 534/2002-6000, který stanovil pravidla, podle nichž se postupuje při posuzování jednotlivých aglomerací.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Strážky PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh Strážky PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa