Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.07 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.07 Svádov 15983 159832
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Část obce Svádov přísluší k městské části Ústí nad Labem – Střekov. Svádov leží na pravém břehu Labe podél silnice II/261 v nadmořské výšce 145 - 180 m n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Svádov. Jedná se o část krajského města s 1047 trvale bydlícími obyvateli. Zástavba je soustředěná podél silnice, městská část je zastavěna převážně rodinnými domky. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 047 1 047 1 047 1 047 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 1 047 1 047 1 047 1 047 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   991 999 1 011 1 026 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Svádov je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SKUL.031.8. Zdrojem vody je VDJ Svádov – 1 x 100 m3 (220,33 / 222,88 m n. m.) a VDJ Olšinky – 1 x 50 m3 (250,00 m n. m.), do kterých se voda čerpá z přívodního řadu DN 150 VDJ Farská starý – VDJ Valtířov a zároveň do VDJ Svádov přitéká prameniště Svádov a odkud se voda dostává zpět i do lokality části Olšinky. Část Svádova je zásobováno přes posilovací čerpací stanici. Celý vodovodní systém je možné zásobovat z VDJ Větruše - 2 x 1600 m3 (205,20/210,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/12 VDJ.UL 031/12 Olšinky 50m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/14 CS.UL 031/14 Svádov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/19 VDJ.UL 031/19 100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 1 047 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Svádov má jednotnou kanalizační síť K-UL.024-J.N. Odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, od 30 % v septicích s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2014 budou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Projektované kapacity: 14 x ČS, DN 100 – 4500 m, DN 300 – 500 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Olšinky - Vítězná PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Svádov - Labská PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - Děčínská p1118/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - Svatojakubská p849 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - Olšinky p354 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - 28. října p85/3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - Děčínská p1122/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - U Stodol p85/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - Olšinky čp.507 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - Jana Želivského p983 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Svádov - Mezistanice p1127/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Svádov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa