Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.07 Svádov 15983 159832
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Část obce Svádov přísluší k městské části Ústí nad Labem – Střekov. Svádov leží na pravém břehu Labe podél silnice II/261 v nadmořské výšce 145 - 180 m n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Svádov. Zástavba je soustředěná podél silnice, městská část je zastavěna převážně rodinnými domky. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 047 1 047 1 041 1 104 1 063 1 035
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 047 1 047 1 041 1 104 1 063 1 035
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   991 999 1 011 1 097 1 063 1 035
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Svádov je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SK-UL.031.8. Zdrojem vody je VDJ Svádov – 1 x 100 m3 (220,33 / 222,88 m n. m.) do kterého se čerpá z ČS Svádov z přívodního potrubí z VDJ Větruše - 2 x 1600 m3 (205,20 / 210,00 m n. m.) a VDJ Zlatá stezka. Do VDJ Svádov zároveň přitéká prameniště Svádov a odkud se voda dostává zpět i do lokality části Olšinky. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Svádov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/12 VDJ.UL 031/12 Olšinky 50 50 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/14 CS.UL 031/14 Svádov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/19 Svádov 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svádov 2 ZD.UL 031/8 Svádov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Svádov 1 ZD.UL 031/7 Svádov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 729 701 683
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Svádov je z větší části odkanalizován jednotnou kanalizací s přečerpáváním na městskou ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Gravitační sběrač je zaústěn do ČSOV Svádov-Labská, která dvouramenným výtlakem čerpá splaškové vody pod řekou Labe do sběrače kanalizační sítě Ústí nad Labem. Gravitační potrubí je z trub betonu, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN600 a sklolaminátu DN800, tlakové potrubí je z PE DN160. Kanalizační systém nezakončený ČOV je tvořen dvěma samostatnými jednotnými gravitačními stokami, které v současné době odvádějí odpadní vody z jednotlivých horních částí Svádova a jsou vyústěny do vodního toku Bahniště. Na kanalizačních systémech jsou umístěny septiky pro předčištění vypouštěných odpadních vod. Jednotný kanalizační systém je zakončen dvěmi volnými kanalizačními výustmi označenými jako: 

   UL61 - Svádov- ul. Svatojakubská,p.p.č.849 (SV7)   

   UL62 - Svádov - ul.Jana Želivského,p.p.č.983(SV8)    

   Odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, od 30 % v septicích s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním. 

   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se navrhuje dostavba kanalizace v místech nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Olšinky - Děčínská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Olšinky - Vítězná PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Svádov - Labská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Střekov - Děčínská p1127/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - Děčínská p1118/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - Svatojakubská p849 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - Olšinky p354 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - 28. října p85/3 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - Děčínská p1122/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - U Stodol p85/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - Olšinky čp.507 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - U Labe p1127/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - Jana Želivského p983 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Svádov - Mezistanice p1127/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Svádov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  42 504,0 0,0 42 504,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014