Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.06 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.06 Střekov 40944 409448
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městská část Ústí nad Labem – Střekov leží na pravém břehu Labe v nadmořské výšce 145 - 300 m n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří. Jedná se o část krajského města s 10 894 trvale bydlícími obyvateli. Zástavba je soustředěná, městská část je zastavěna bytovými domy, obyvatelé pracují převážně v chemickém a strojírenském průmyslu. Na území městské části je závod Setuza a.s., který se zabývá potravinářskou výrobou a výrobou spotřební drogerie. Recipientem je řeka Labe. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 10 894 10 894 10 894 10 894 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 10 894 10 894 10 894 10 894 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 519 10 599 10 733 10 894 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městská část Ústí nad Labem – Střekov je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SK-UL.031.4. Městská část Ústí nad Labem – Střekov je rozdělena na tři tlaková pásma. Zdrojem vody jsou vrty Sebuzín, ze kterých se čerpá do VDJ Zlatá stezka nový – 2 x 1100 m3 (217,00 / 222,00 m n. m.) a do VDJ Zlatá stezka starý – 1 x 100 m3 (215,10 / 219,00 m n. m.). Dále do VDJ Zlatá stezka je svedena voda z prameniště Tlučeň a Jedlina. Z VDJ Zlatá stezka nový teče voda do VDJ Farská starý – 1 x 650 m3 (173,93 / 177,28 m n. m.). Z VDJ Zlatá stezka nový a VDJ Farská starý je zásobován Střekov I. tlakové pásmo. Střekov I. tlakové pásmo je možné zásobovat z VDJ Větruše - 2 x 1600 m3 (205,20/210,00 m n. m.). Z VDJ Farská starý se čerpá do VDJ Branka II - 2 x 250 m3 (258,11 / 262,61 m n. m.), který je dotován ze zdroje Kojetice (Sedlecký, Lesní I,II, Údolní, Na stráni, V sadech a Luční pramen). Z VDJ Branka II přitéká voda do VDJ Branka I – 2 x 1500 m3 (257,61 / 262,10 m n. m.). Z VDJ Branka I je zásobován Střekov II. tlakové pásmo. Z tlakového pásma Střekov II. je voda čerpána ČS Kojetická do VDJ Na svahu – 1 x 650 m3 (299,00 / 303,70 m n. m.), ze kterého je zásobován Střekov III. tlakové pásmo. Z VDJ Na svahu se čerpá ČS Na svahu do VDJ Nad svahem - 1 x 250 m3 (340,00/344,00 m n. m.), ze kterého je zásobována lokalita Nad svahem-okály. Do VDJ Nad svahem je dále sveden přepad z VDJ Nová Ves – město.
   Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/60 VDJ.UL 031/60 VDJ Střekov 2 - odstaven 300m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/8 VDJ.UL 031/8 Střekov - Farská starý - odstaven 650m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/16 CS.UL 031/16 Střekov - Kojetická PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/3 CS.UL 031/3 Střekov - Na Svahu PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/15 CS.UL 031/15 Střekov - Farská louka PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/3 VDJ.UL 031/3 Střekov - Na Svahu 650m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/4 VDJ.UL 031/4 Střekov - Nad Svahem 250m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/15 VDJ.UL 031/15 Ústí nad Labem - Branka 2 500m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/61 VDJ.UL 031/61 Ústí nad Labem - Jazýčky 30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/7 VDJ.UL 031/7 Nová Ves - obec 30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/9 VDJ.UL 031/9 Ústí nad Labem - Branka 1 3000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/62 VDJ.UL 031/62 Střekov PK 2m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/21 VDJ.UL 031/21 Nová Ves - město 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 031/1 ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Lesní 2 ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Luční pramen a ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Sedlecký pramen ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kojetice Luční pramen b ZD.UL 031/1 Kojetice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/63 VDJ.UL 031/63 Střekov - Farská nový 1300m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 941 2 941 2 941 10 894 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V městské části Střekov je jednotná kanalizační soustava K-UL.028.3-J.C. Na ČOV Střekov jsou čištěny odpadní vody od cca 1300 EO.
   Podchycení odpadních vod vznikajících na pravém břehu Labe v městské části Střekov bylo vyřešeno sběrači „X“, „X1“ propojujícími stávající výustě na kanalizační síti v prostoru nábřeží. Tyto gravitační a výtlačné sběrače jsou zaústěny do objektu horního zhlaví shybky – čerpací stanice ČS „X“ a převedeny podchodem (dvouramennou shybkou) pod Labem na levý břeh - do šachty stoky „Z“. Stokou „Z“ jsou odpadní vody odváděny do prostoru čerpací stanice (ČS Z) a po přečerpání do sběrače „Y“ gravitačně odváděny na čistírnu odpadních vod Ústí nad Labem. Realizace sběračů „X“, „X1“ včetně shybky a čerpacích stanic proběhla v roce 2000.

   Střekov - Kamenný vrch - sídliště Kamenný vrch je odkanalizováno jednotnou kanalizací, ve spodní části, překonávající velký výškový rozdíl, je kanalizace provedena hornickým způsobem - štolou. Tato kanalizace je přepojena do sběrače „X1“. Odvádí městské odpadní vody za sídliště Kamenný vrch, průmyslové znečištění je bezvýznamné, na veřejnou kanalizaci je napojeno Krematorium a benzinová stanice, která vypouští předčištěné odpadní vody.

   Střekov - Rýžovna - Hlavní kostru tvoří sběrač procházející ulicí Žukovovou, směřující na Střekovské nábřeží, po kterém vede dále, podchází tř. Národního odboje a směřuje po nábřeží. Na tento sběrač jsou napojeny jednotlivé uliční stoky. Tato kanalizace byla podchycena sběračem „X1“.
   Na veřejnou kanalizaci jsou napojeny městské čtvrti a ulice Střekovské nábřeží (mezi mostem E. Beneše a mostem železničním), Reisova, Kozinova, Žukovova, Purkyňova, Máchova a oblast Novosedlického náměstí s přilehlými ulicemi. Z průmyslových vod větší část odpadních vod SETUZY a.s. a veškeré odpadní vody Strojobalu.

   Střekov - Tomáše ze Štítného - Další samostatnou část kanalizační sítě tvoří stoky v prostoru pod tratí ČD a mezi železničním mostem a viaduktem pod železnicí vedoucí v ulicích Na pile, Třebízského, Tomáše ze Štítného, Sukova, U stanice a Železničářská. Tyto jsou svedeny do nejnižšího místa v prostoru křižovatky Střekovské nábřeží, Tomáše ze Štítného. Zde je vybudována čerpací stanice, z které je výtlačné potrubí vedeno po nábřeží do prostoru železničního mostu přes Labe. Výtlak je zde napojen na gravitační nově vybudovaný sběrač „X“.

   Střekov - U viaduktu - Jižní část Střekova je odvodněna stokami v ulicích Karla IV., Dobrovského, Riegrova, část Purkyňova, Šafaříkovo náměstí, Tolstého atd. Dříve byly tyto odpadní vody čištěny ve staré mechanické čistírně Střekov I., v současné době jsou zaústěny na gravitační část sběrače „X“.

   Střekov - U zdymadel (cca 181 EO) - Několik drobných stok pod hradem Střekov je zaústěno jednou výustí přímo do Labe těsně pod zdymadlem. Jedná se o městské odpadní vody bez průmyslového znečištění od obyvatel převážně z ulice Litoměřická.

   Popsaná část Střekova je odváděna na ČOV Ústí nad Labem a část je čištěna na ČOV Střekov. ČOV Ústí nad Labem je podrobně popsána v kartě 327.01 Ústí nad Labem.

   Vlastníkem ČOV Střekov je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 7.12.2000 pod č.j.: RŽP 5389/235/J-659/00/Rc
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   40
   60
   15
   30
   30
   70
   3
   5
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2005

   ČOV je mechanicko - biologická, typu Kombiblok, s dlouhou dobou zdržení s částečnou aerobní stabilizací kalu. Realizována je dvoulinka se 4 ks vertikálních DN, přičemž je provozována pouze jedna linka. Aktivační nádrž je provzdušňovaná turbínou Sigma Gigant, 2 x vertikální dosazovací nádrž, 2 kalojemy. Recipientem je Labe. Způsob odvodnění kalu – odvoz na ČOV Ústí nad Labem.

   Projektované parametry:
   Počet EO = 2500
   Q = 11,10 l/s
   Qroční = 350 000 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 170 mg/l = 59,50 t/rok
   NL = 240 mg/l = 84 t/rok

   Odtok:
   BSK5 = 20 mg/l = 7 t/rok
   NL = 20 mg/l = 7 t/rok

   Výkonové parametry:
   Počet EO = 480,36
   Qroční = 66 582m3/r
   Qdenní = 182,41 m3/d
   Q = 2,11 l/s

   Přítok:
   BSK5 prům. = 158 mg/l
   BSK5 = 10,52 t/rok
   CHSK prům. = 280 mg/l
   CHSK = 18,64 t/rok
   NL prům. = 184 mg/l
   NL = 12,25 t/rok
   N-NH4 = 12,19 mg/l = 0,812 t/rok
   P celk. = 4,27 mg/l
   P max. = 0,28 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 3,17 mg/l
   BSK5 = 0,21 t/rok
   CHSK prům. = 17,1 mg/l
   CHSK = 1,14 t/rok
   NL prům. = 5,6 mg/l
   NL = 0,37 t/rok
   N-NH4 = 0,52mg/l = 0,03 t/r
   P celk. = 3,12 mg/l
   P max. = 0,21 t/rok

   Na ČOV se provedla v roce 2000 sanace stávajících betonových konstrukcí v jedné lince a provozuje se pouze jedna linka. V DN byla upravena technologie. V roce 2003 byly instalovány do DN norné stěny. V zimním období ČOV nenitrifikuje z důvodů nízkých teplot. Nádrže zamrzají.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.

   Předmětem projektu je rekonstrukce stávající kanalizační stoky v ulici Žukovova na pravém břehu Labe – na Střekově. Rekonstrukci si vyžádal havarijní stav stoky – od napojení na Střekovském nábřeží po křižovatku Žukovova – Děčínská (pod přejezdem ČD). V tomto úseku délky 316,0 m dojde k výstavbě nové stoky o profilu DN 1000 ve stávající trase.
   Dále v prostoru Žukovovy ulice až po křižovatku s ulicí Karla IV. jsou ve špatném technickém stavu kanalizační šachty. Jedná se o práce navazující na vybudování kanalizačních sběračů „X“, „X1“ odvádějících odpadní vody ze Střekova shybkou pod Labem na levý břeh, kde jsou po napojení na stoku „Z“ přečerpány čerpací stanicí ČS „Z“ do sběrače „Y“ a dále odváděny na ČOV Ústí nad Labem.
   Je navrhována rekonstrukce ČOV Střekov zvýšením kapacity na 12 000 EO nebo jako variantní řešení zrušení ĆOV Střekov a čerpání odpadních vod do kanalizačního systému Ústí nad Labem s likvidací odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem.
   Do roku 2015 septiky přepojit na čištěnou kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Střekov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Střekov - Za Hradem PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Střekov X1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Střekov X PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Olšinky - Děčínská PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Střekov - koupaliště Brná PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Střekov - Děčínská p1127/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Střekov ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Střekov - Zdymadla PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 181,0 181,0

  Mapa