Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.06 Střekov 40944 409448
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městská část Ústí nad Labem – Střekov leží na pravém břehu Labe v nadmořské výšce 145 - 300 m n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří. Zástavba je soustředěná, městská část je zastavěna bytovými domy, obyvatelé pracují převážně v chemickém a strojírenském průmyslu. Na území městské části je závod Setuza a.s., který se zabývá potravinářskou výrobou a výrobou spotřební drogerie. Recipientem je řeka Labe. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 10 894 10 894 10 790 10 193 9 822 9 558
   přechodně bydlící 0 0 691 727 727 727
   celkem 10 894 10 894 11 481 10 920 10 549 10 285
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   10 519 10 599 10 733 10 920 10 549 10 285
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městská část Ústí nad Labem – Střekov je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SK-UL.031.4. Městská část Ústí nad Labem – Střekov je rozdělena na tři tlaková pásma. Zdrojem vody jsou vrty Sebuzín, ze kterých se čerpá do VDJ Zlatá stezka nový – 2 x 1100 m3 (217,00 / 222,00 m n. m.) a do VDJ Zlatá stezka starý – 1 x 100 m3 (215,10 / 219,00 m n. m.). Dále do VDJ Zlatá stezka je svedena voda z prameniště Tlučeň a Jedlina. Z VDJ Zlatá stezka nový je zásobován Střekov I. tlakové pásmo. Střekov I. tlakové pásmo je možné zásobovat z VDJ Větruše - 2 x 1600 m3 (205,20/210,00 m n. m.). Z ČS Střekov - Farská louka se čerpá do VDJ Branka II - 2 x 250 m3 (258,11 / 262,61 m n. m.), který je dotován ze zdroje Kojetice (Sedlecký, Lesní I,II, Údolní, Na stráni, V sadech a Luční pramen). Z VDJ Branka II přitéká voda do VDJ Branka I – 2 x 1500 m3 (257,61 / 262,10 m n. m.). Z VDJ Branka I je zásobován Střekov II. tlakové pásmo. Z tlakového pásma Střekov II. je voda čerpána ČS Kojetická do VDJ Na svahu – 1 x 650 m3 (299,00 / 303,70 m n. m.), ze kterého je zásobován Střekov III. tlakové pásmo. Z VDJ Na svahu se čerpá ČS Na svahu do VDJ Nad svahem - 1 x 250 m3 (340,00/344,00 m n. m.), ze kterého je zásobována lokalita Nad svahem-okály. Do VDJ Nad svahem je dále sveden přepad z VDJ Nová Ves – město.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/60 VDJ.UL 031/60 VDJ Střekov 2 - odstaven 300 300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/8 VDJ.UL 031/8 Střekov - Farská starý - odstaven 650 650 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/16 CS.UL 031/16 Střekov - Kojetická PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/3 CS.UL 031/3 Střekov - Na Svahu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/15 CS.UL 031/15 Střekov - Farská louka PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/3 VDJ.UL 031/3 Střekov - Na Svahu 650 650 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/4 VDJ.UL 031/4 Střekov - Nad Svahem 250 250 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/15 VDJ.UL 031/15 Ústí nad Labem - Branka 2 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/61 VDJ.UL 031/61 Ústí nad Labem - Jazýčky 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/7 VDJ.UL 031/7 Nová Ves - obec 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/9 VDJ.UL 031/9 Ústí nad Labem - Branka 1 3000 3000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/62 VDJ.UL 031/62 Střekov PK 2 2 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/21 VDJ.UL 031/21 Nová Ves - město 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/63 VDJ.UL 031/63 Střekov - Farská nový 1300 1300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 941 2 941 2 941 10 155 9 810 9 565
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Střekov má gravitační jednotnou kanalizační soustavu K-UL.028.3-J.C zakončenou ČOV Střekov. Potrubí je z trub betonu, kameniny, sklolaminátu a PVC v profilech DN200 až DN1600 a vejčité profily až 900/1350, tlakové potrubí z PE DN80. Celková délka kanalizační sítě je 4,6 km. Část odpadních vod ze vzdálenější lokality (Brná) je přečerpávána pomocí ČSOV Střekov-koupaliště Brná (Q=3,8 l/s) s kanalizačním výtlakem PE DN80 o celkové délce 0,71 km se zaústěním do sběrače B před ČOV Střekov. Kanalizační sběrače A a B přivádí odpadní vody z části Střekova (lokalita za hradem Střekov). Součástí ČOV Střekov je ČSOV Střekov - Za hradem (Q=20 l/s).

   Na kanalizaci je napojeno 93 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 7 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV Střekov je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kapacita ČOV je 199,5 m3/den. ČOV je navržena na 1000 EO, BSK5 60 kg/den. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. V roce 2015 byla provedena její kompletní rekonstrukce.

   Hrubého předčištění je tvořeno strojně stíranými česlemi s obtokem ručních česlí a provzdušňovaným lapákem písku s těžením a se separátorem písku.

   Biologická část je tvořena nízko zatíženou aktivací s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, v rámci proběhlé rekonstrukce byla rekonstruována pouze 1 linka biologie pro 1000 EO - aktivace s denitrifikací a nitrifikací, dosazovací nádrží a kalojemem.  Z nitrifikační nádrže odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže a odkud je přebytečný kal odtahován do provzdušňovaného kalojemu a vyčištěné odpadní vody odtékají do Labe. Zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem k dalšímu zpracování na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Platné územní rozhodnutí na zrušení ČOV Brná a převedení odpadních vod na ČOV Střekov. Zároveň rekonstrukce ČSOV Střekov Brná - koupaliště, nyní příprava na stavební řízení. Místo ČOV Brná bude ČSOV. Případná realizace návrhu se předpokládá do roku 2030. Přes opakovanou urgenci nebyly poskytnuty příslušné podklady k zákresu řešení likvidace odpadních vod v obci. 

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.UL 023/1/K Střekov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/9 Střekov - Za Hradem PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/11 Střekov X1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/10 Střekov X PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Střekov - koupaliště Brná PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Střekov ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Střekov - Zdymadla PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Střekov PRVK\2021
  Čerpací stanice Rekonstrukce Střekov - koupaliště Brná PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 48 542,0 48 542,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014