Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.05 Sebuzín 14642 146421
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – Střekov.
   Místní část Sebuzín leží cca 8,0 km od centra města Ústí nad Labem směrem na Litoměřice, na pravém břehu řeky Labe. Území obce spadá do CHKO České středohoří, do ochraných pásem vodních zdrojů Sebuzín (prameniště, vrty) a Tlučeň. Nadmořská výška je 145 - 280 m n. m.  Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel.
   Recipientem v obci je řeka Labe a Tlučeňský potok.
   Zástavba je z části soustředěná, z části rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem a pracují v zemědělské výrobě – ovocnářství.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 366 366 364 477 459 447
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 366 366 364 477 459 447
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   355 355 355 438 438 438
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sebuzín je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SK-UL.031.2. Zdrojem vody jsou prameniště Sebuzín I, které je svedeno do VDJ Sebuzín I – 2 x 20 m3 (193,00 / 195,00 m n. m.) a prameniště Sebuzín II, III. a IV. které je svedeno do VDJ Sebuzín II – 1 x 60 m3 (193,50 / 196,00 m n. m.).  Z VDJ Sebuzín I a Sebuzín II je zásobována obec Sebuzín a z VDJ Sebuzín II je zásobována i obec Církvice. Lokalita Kolibov je zásobována z přívodního vod. řadu z prameniště Tlučeň.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Sebuzín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/1 CS.UL 031/1 Sebuzín V5 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/17 CS.UL 031/17 Sebuzín (ÚV) PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/16 VDJ.UL 031/16 Sebuzín 2 60 1x60 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/11 VDJ.UL 031/11 Sebuzín 1 40 1x40 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P3 ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P1b ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p3 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jedlina 2a ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jedlina 1 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jedlina 3 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P2 ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P4 ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P1a ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p2 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jedlina 4 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jedlina 6 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jedlina 7 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p3 p ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jedlina 8 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/8 CS.UL 031/8 Sebuzín V4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 040/4 Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 040/2 Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tlučeň PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tlučeň PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační systém nezakončený ČOV je tvořen 9-ti samostatnými jednotnými gravitačními stokami, které v současné době odvádějí odpadní vody a jsou vyústěny do vodoteče Labe a Tlučenského potoka. Jednotná gravitační síť je tvořena potrubím DN200-400 z PVC, betonu a kameniny celkové délky 2,3 km.

   Odpadní vody od 39 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 61 % bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče.

   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL038315 se navrhuje přepojení stávajících výustí na navrženou stokovou síť v kombinaci s čerpacími stanicemi a výtlačným potrubím, které zajistí odvedení odpadních vod ze Sebuzína na nově vybudovanou ČOV Sebuzín 1000EO, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.40 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.31 L PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.15 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín p1284/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.105 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín p967 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín p70/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.31 P PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.144 p70/1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  23 049,0 0,0 23 049,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014