Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.05 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.05 Sebuzín 14642 146421
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – Střekov.
   Místní část Sebuzín leží cca 8,0 km od centra města Ústí nad Labem směrem na Litoměřice, na pravém břehu řeky Labe. Území obce spadá do CHKO České středohoří, do ochraných pásem vodních zdrojů Sebuzín (prameniště, vrty) a Tlučeň. Nadmořská výška je 145 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 370 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel.
   Recipientem v obci je řeka Labe a Tlučeňský potok.
   Zástavba je z části soustředěná, z části rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem a pracují v zemědělské výrobě – ovocnářství.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 366 366 366 366 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 366 366 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   355 355 355 355 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sebuzín je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SKUL.031.2. Zdrojem vody jsou prameniště Sebuzín I, které je svedeno do VDJ Sebuzín I – 2 x 20 m3 (193,00 / 195,00 m n. m.) a prameniště Sebuzín II, III. a IV. které je svedeno do VDJ Sebuzín II – 1 x 60 m3 (193,50 / 196,00 m n. m.). Do VDJ Sebuzín I je možné čerpat vodu z ČS Sebuzín. Z VDJ Sebuzín I a Sebuzín II je zásobována obec Sebuzín a z VDJ Sebuzín II je zásobována i obec Církvice. Lokalita Kolibov je zásobována z přívodního vod. řadu z prameniště Tlučeň.
   Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/1 CS.UL 031/1 Sebuzín V5 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/17 CS.UL 031/17 Sebuzín (ÚV) PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/16 VDJ.UL 031/16 Sebuzín 2 1x60m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 031/11 VDJ.UL 031/11 Sebuzín 1 1x40m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P3 ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P1b ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p3 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jedlina 2a ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jedlina 3 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P2 ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P4 ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín P1a ZD.UL 031/5 Sebuzín prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p2 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jedlina 4 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jedlina 6 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jedlina 7 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p3 p ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jedlina 8 ZD.UL 031/30 Jedlina PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/8 CS.UL 031/8 Sebuzín V4 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Sebuzín je jednotná kanalizace K-UL.020-J.N, K-UL.021-J.N, K-UL.022-J.N s vyústěním do vodoteče s předčištěním ve dvou septicích. Odpadní vody od 39 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 61 % bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče. Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 b navrhujeme vybudovat na kanalizaci vybudovat ČOV pro 350 EO a přepojit všechny objekty..

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Sebuzín PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Sebuzín PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Sebuzín PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Sebuzín PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.40 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.31 L PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.15 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín p1284/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.105 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín p967 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín p70/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.31 P PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sebuzín čp.144 p70/1 PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Sebuzín PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa