Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.04 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.04 Hostovice 04598 45985
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – město. Místní část Hostovice leží cca 4,0 km od centra města Ústí nad Labem, nad prudkým srázem jižně od města Trmice, v klínu mezi řekou Labem a Bílinou. Nadmořská výška je 240 - 280 m n. m. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Hostovice. Území obce spadá pod povodí Ohře. Jedná se o obec do 240 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Recipientem v obci je Hostovický potok. Zástavba je rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 233 233 233 233 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 233 233 233 233 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   170 181 199 221 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hostovice je zásobena z místního vodovodu Hostovice OZ-M.029. Zdrojem vody je VDJ Hostovice – 1 x 50 m3 (292,20 / 294,50 m n. m.), do kterého se čerpá ČS Hostovice přes obec Hostovice z rozvodné sítě Ústí n.L.. Horní část lokality Hostovice je zásobena dále z AT- stanice umístěné na rozvodné vod. síti . Dále je voda vedena přes Hostovice PK - 244,50 m n. m do dolní části obce. Do VDJ Hostovice je gravitačně svedena voda z prameniště Hostovice. V současné době se prameniště nevyužívá. do kterého se čerpá z VDJ Větruše. Obec je rozdělena na tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 73 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 029/1 ZD.UL 029/1 Hostovice (odstaveno) PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 029/1 CS.UL 029/1 Hostovice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 029/2 CS.UL 029/2 Hostovice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 029/1 VDJ.UL 029/1 Hostovice 1x50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hostovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v  bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Hostovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12,0 4 730,0 4 742,0

  Mapa