Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.03 - stav 2008

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.03 Habrovice 03643 36439
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – město.
   Místní část Habrovice leží cca 5,0 km od centra města Ústí nad Labem severozápadním směrem. Nadmořská výška je 230 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 230 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
   Recipientem v obci je bezejmenný potok, na západ od obce protéká Bílý potok, na kterém je vybudován Habrovický rybník.
   Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 227 227 227 227 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 227 227 227 227 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   97 122 165 216 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Habrovice je zásobována ze skupinového vodovodu Velké Chvojno SK–UL.023 vodovodem SK–UL.023.22. Zdrojem vody je VDJ Strážky PK – 1 x 100 m3 (349,57 / 353,57 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 300 z VDJ Libouchec horní PK. Na vodovod je napojeno 43 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 227 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Habrovice má jednotnou kanalizační síť K-UL.018-J.C ukončenou ČOV Habrovice, která likviduje odpadní vody od 64 % trvale bydlících obyvatel, 30 % obyvatel předčišťuje odpadní vody v septicích s odtokem do vodoteče a 6 % v septicích se vsakováním.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 18.12.2003 pod č.j.: OŽP 4162/131/J-831/03/Mar
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   60
   -
   20
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2012

   Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV tvořenou sdruženým objektem mechanického předčištění VHS MČOV II/K, kalovým silem o objemu 30 m a 2 ks kontejnerových kalových polí. Způsob odvodnění kalu – odvoz na ČOV Neštěmice. Recipientem je Bílý potok.

   Projektované parametry:
   Počet EO = 329
   Q = 0,93 l/s
   Qroční = 29 200 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 250 mg/l = 7,3 t/rok
   NL = 375 mg/l = 10,96 t/rok

   Odtok:
   BSK5 = 25 mg/l = 0,73 t/rok
   NL = 35 mg/l = 01,02 t/rok

   Výkonové parametry:
   Počet EO = 148
   Qroční = 27 707 m3/r
   Qdenní = 75,89 m3/d
   Q = 0,88 l/s

   Přítok:
   BSK5 prům. = 925 mg/l
   BSK5 = 25,63 t/rok
   CHSK prům. = 1963 mg/l
   CHSK = 54,39 t/rok
   NL prům. = 975 mg/l
   NL = 27,01 t/rok
   N-NH4 = 24,5 mg/l = 0,679 t/rok
   P celk. = 14,38 mg/l
   P max.= 0,4 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 5 mg/l
   BSK5 = 0,14 t/rok
   CHSK prům. = 26 mg/l
   CHSK = 0,72 t/rok
   NL prům. = 4,9 mg/l
   NL = 0,14 t/rok

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající septiky budou do roku 2015 zrušeny a přepojeny na kanalizaci.
   Nové řešení spočívá ve zrušení ČOV Habrovice a převedení odpadních vod do kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Jedná se o vybudování gravitační stoky, čerpací stanice a výtlačného řadu, který bude zaústěn do kanalizace v části Všebořice se zakončením na centrální ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Technologie ČOV Habrovice je na hranici své životnosti.

   V aglomeraci Ústí nad Labem, která je na Konkrétním seznamu aglomerací v příloze Usnesení vlády České republiky o Aktualizaci strategie financování implementace Směrnice č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, je uváděn počet obyvatel aglomerace včetně obyvatel městské části Habrovice.
   Zahrnutí městských částí Habrovice a Strážky do aglomerace Ústí nad Labem vyhovuje Dodatku č. 1 č. j. 7 869/2004-7000 Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 10 534/2002-6000, který stanovil pravidla, podle nichž se postupuje při posuzování jednotlivých aglomerací.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Habrovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Habrovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa