Malšovice - CZ042.3502.4202.0032.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malšovice

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0032
  Kód obce 562718
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0032.05 Javory 09133 91332
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malšovice – Javory leží jihozápadně od Děčína, v nadmořských výškách 426,00 – 490,00 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale žijících obyvatel a 5 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy je poměrně soustředěná podél místní komunikace. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 82 86 78 75 72 70
   přechodně bydlící 11 11 3 3 3 3
   celkem 93 97 81 78 75 73
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   82 86 93 78 75 73
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Javory jsou zásobeny z místního vodovodu Javory (M-DC.048). Voda ze dvou pramenních jímek západně od obce je svedena do VDJ Javory 75 m3 (468,21 m n.m.) a dále do spotřebiště. V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kvalita pitné vody je vyhovující, ale kapacita zdroje je na své hranici možností.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Malšovice- Javory předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Případnou novou výstavbu RD (plánovanou v prolukách stávající zástavby) by bylo možné napojit ze stávajících vodovodních řadů, ale pro další rozšíření výstavby v obci je nutné posílení vodního zdroje, které je navrženo po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Jvaroy VDJ Jvaroy PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Javory 1c ZD Javory 1c PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Javory 1a ZD Javory 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Javory 1d ZD Javory 1d PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Javory 1b ZD Javory 1b PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Javorech není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s přepadem do dešťové kanalizace ve správě obce – 85% obyvatel a 15% obyvatel má žumpy vyvážené na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu. Stávající dešťová kanalizace je stará ve špatném technickém bez technické dokumentace. Kanalizace je ve správě obce Malšovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající dešťová kanalizace bude rekonstruována a stávající likvidace splaškových vod se postupně nahradí systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 576,0 0,0 2 576,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory