Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.02 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.02 Církvice 14641 146412
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – Střekov.
   Místní část Církvice leží cca 10,0 km od centra města Ústí nad Labem směrem na Litoměřice, na pravém břehu řeky Labe. Nadmořská výška je 140 - 205 m n. m. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Sebuzín vrty. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
   Recipientem v obci je řeka Labe.
   Zástavba je rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 59 59 59 59 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 59 59 59 59 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   46 46 47 48 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Církvice je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SKUL.031.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Sebuzín zásobovaná z VDJ Sebuzín I – 2 x 20 m3 (193,00 / 195,00 m n. m.) a z VDJ Sebuzín II – 1 x 60 m3 (193,50 / 196,00 m n. m.). V obci je VDJ Církvice – 1 x 50 m3 (172,00 / 174,50 m n. m.), ale ten se nevyužívá a je předán zahrádkářům. Na vodovod je napojeno 78 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/7 CS.UL 031/7 Sebuzín V1 - odstaveno PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/4 CS.UL 031/4 Sebuzín V3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/2 CS.UL 031/2 Sebuzín - stará PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p5 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty S-1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p5 p1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p5 p2 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb1 p ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p1p ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/10 CS.UL 031/10 Sebuzín V2 PRVK/2020
  Vodojem Stav Církvice VDJ.UL 031/20 Církvice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť K-UL.019-J.N. Odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním. Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou odpadní vody přečerpávány. Projektované kapacity: 2 x ČS, DN 100 – 950 m. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Církvice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Církvice p647/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Církvice čp.E20 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Církvice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Církvice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Církvice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4,0 2 548,0 2 552,0

  Mapa