Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.02 Církvice 14641 146412
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – Střekov.
   Místní část Církvice leží cca 10,0 km od centra města Ústí nad Labem směrem na Litoměřice, na pravém břehu řeky Labe. Nadmořská výška je 140 - 205 m n. m. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje Sebuzín vrty. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
   Recipientem v obci je řeka Labe.
   Zástavba je rozptýlená, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé dojíždějí za prací do Ústí nad Labem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 59 59 59 137 131 128
   přechodně bydlící 0 0 41 48 48 48
   celkem 59 59 100 185 179 176
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   46 46 47 185 179 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Církvice je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SK-UL.031.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Sebuzín zásobovaná z VDJ Sebuzín I – 2 x 20 m3 (193,00 / 195,00 m n. m.) a z VDJ Sebuzín II – 1 x 60 m3 (193,50 / 196,00 m n. m.). V obci je VDJ Církvice – 1 x 50 m3 (172,00 / 174,50 m n. m.), ale ten se nevyužívá a je předán zahrádkářům. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/7 CS.UL 031/7 Sebuzín V1 - odstaveno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/4 CS.UL 031/4 Sebuzín V3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/2 CS.UL 031/2 Sebuzín - stará PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p5 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-p1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty Sb-1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín vrty S-1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p5 p1 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p5 p2 ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb1 p ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sebuzín Sb p1p ZD.UL 031/6 Sebuzín vrty PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/10 CS.UL 031/10 Sebuzín V2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Církvice VDJ.UL 031/20 Církvice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť K-UL.019-J.N. Kanalizační systém nezakončený ČOV je tvořen dvěma samostatnými jednotnými gravitačními stokami, které v současné době odvádějí odpadní vody z Církvic a jsou zaústěny do vodoteče Labe a Tlučenského potoka. Jednotná gravitační síť je tvořena potrubím DN200 - DN400 z PVC, kameniny a betonu, celkové délky 491 m.

   Odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním.

   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL038315 se navrhuje přepojení stávajících výustí na navrženou stokovou síť v kombinaci s čerpacími stanicemi a výtlačným potrubím, které zajistí odvedení odpadních vod z oblasti Církvic na nově vybudovanou ČOV Sebuzín 1000 EO, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.   Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Církvice p647/1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Církvice čp.E20 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 486,0 0,0 1 486,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/34493/2017/ŠumoV/H-910 OPEL Předlice, p. p. č. 443/7, k. ú. Ústí nad Labem – vodohospodářská část
  26. 5. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu
  20. 2. 2015
  Ústecký kraj KUUK/53589/2019/ZPZ jezero Děloušakumulace, jiné nakládání, chov ryb
  23. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/197964/2019/LípJ Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín
  20. 12. 2019
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  24. 4. 2020
  Ústecký kraj 1441/ZPZ/2015/DC- OSEZ Spolchemie sanační čerpání
  20. 4. 2015
  Ústecký kraj 2146/ZPZ/2010/A-001 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  1. 9. 2010
  Ústecký kraj 2147/ZPZ/2010/A-001 Stavební povolení - přípravné práce pro přístaviště na jezeře Milada
  27. 8. 2010
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72 Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem
  24. 7. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/40662/2014/D-388 Olešnický potok - stavba retenční přehrážky
  4. 8. 2014
  Ústecký kraj 466/ZPZ/2016/A-001.21 schválení MŘ jezera Chabařovice (Milada) pro trvalý provoz
  22. 6. 2016
  Ústecký kraj 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2 SP-úprava výtokového objektu z JCH
  10. 10. 2014
  Ústí nad Labem MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25 Přístaviště Brná
  6. 2. 2019
  Ústecký kraj KUUK/36211/2019/ZPZ OSEZ Spolek
  14. 3. 2019
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15 Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu - změnu stavby před jejím dokončením
  8. 8. 2016
  Ústecký kraj KUUK/56563/2019/ZPZ opravné rozhodnutí jezero Dělouš
  29. 4. 2019
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/98974/2020/JirJ/C-26 Modernizace stávající přístavní hráze v centrálním přístavu navýšením – veřejný přístav Ústí n. L.
  15. 5. 2020
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/991/2014/ReK/H-561 „Plavecký areál Klíše – Aquapark“- stavební povolení a nakládání s podzemními vodami
  7. 2. 2014
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/130940/2013/ReK/G-702,I-546 „Infrastruktura lokality RD Ústí nad Labem – Habrovice, vodovod a kanalizace"
  24. 1. 2014