Trmice - CZ042.3510.4214.0326.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Trmice

  Číslo obce PRVKUK 0326
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0326
  Kód obce 553697
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0326.03 Újezd 07103 71030
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Újezd leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 140 - 170 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina a Újezdský potok, území náleží do povodí Labe. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a zasahuje do ochranného pásma prameniště Trmice a prameniště Milbohov. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 86 91 102 98 94 92
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 86 91 102 98 94 92
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 31 55 93 93 92
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Újezd je zásobena ze skupinového vodovodu Trmice OZ-SK.UL.028 vodovodem OZ-SKUL.028.2. Zdrojem vody je VDJ Trmice Horská – 2 x 160 m3 (186,80 / 190,00 m n. m.), který je zásoben z vodárenské soustavy Žernoseky. Do VDJ Trmice Horská přitéká zároveň voda z prameniště Milbohov a Trmice. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 028/1 VDJ.UL 028/1 Trmice - Horská 320 2x160 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Újezd nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková kanalizace pro odkanalizování obce Újezd napojená gravitační stokou v Horské ulici na stávající systém města Trmice, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/214266/2019/KolS Technická a dopravní infrastruktura v lokalitách B1 Trmice a B5 Koštov
  11. 10. 2019