Trmice - CZ042.3510.4214.0326.03 - stav 2004

 1. Obec

  Trmice

  Číslo obce PRVKUK 0326
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0326
  Kód obce 553697
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0326.03 Újezd 07103 71030
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Újezd leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 140 - 170 m n. m. Jedná se o obec s cca 90 trvale bydlícími obyvateli s 2 rekreačními objekty. Obcí protéká řeka Bílina a Újezdský potok, území náleží do povodí Labe. Území obce zasahuje do CHKO České středohoří a zasahuje do ochranného pásma prameniště Trmice a prameniště Milbohov. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 86 91 100 110 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 86 91 100 110 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 31 55 89 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Újezd je zásobena ze skupinového vodovodu Trmice OZ-SK.UL.028 vodovodem OZ-SKUL.028.2. Zdrojem vody je VDJ Trmice Horská – 2 x 160 m3 (186,80 / 190,00 m n. m.), který je zásoben z vodárenské soustavy Žernoseky. Do VDJ Trmice Horská přitéká zároveň voda z prameniště Milbohov a Trmice. Na vodovod je napojeno 21 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni individuálně. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 028/1 VDJ.UL 028/1 Trmice - Horská 2x160m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Újezd nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2,0 845,0 847,0

  Mapa