Trmice - CZ042.3510.4214.0326.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Trmice

  Číslo obce PRVKUK 0326
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0326
  Kód obce 553697
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0326.02 Koštov 07102 71021
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Koštov leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 145 - 170 m n. m. Zástavba je soustředěná okolo řeky Bíliny a hlavní silnice Teplice – Ústí nad Labem, území náleží do povodí Labe a částečně do CHKO České středohoří, zasahuje do ochranného pásma prameniště Trmice. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 306 316 360 346 333 324
   přechodně bydlící 0 0 57 67 67 67
   celkem 306 316 417 413 400 391
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   249 266 297 413 400 391
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Koštov je zásobena z místního vodovodu Koštov OZ-M-UL.027. Zdrojem vody je VDJ Koštov – 1 x 500 m3 (205,00 / 210,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 600 vodárenské soustavy Žernoseky. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL046015 - Trmice, Koštov - odstranění výustí UL105, UL106, UL107, UL109, UL110 a rekonstrukce vodovodů je navrhována v rámci odstranění výustí UL 109 a UL 110 v koncové třetině trasy rekonstrukce vodovodu v souběhu s plánovaným výtlačným kanalizačním řadem v délce cca 190 m novým vodovodním řadem z litiny DN 80, a v severní části Koštova se navrhuje rekonstrukce stávajícího vodovodu z oceli v souběhu s navrhovanou výstavbou gravitační kanalizace KTH 300 v délce cca 48 m novým vodovodním řadem z PE 90 RC+. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.


   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Koštov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 027/1 VDJ.UL 027/1 Koštov 500 1x500 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Milbohov 4b ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Milbohov 5a ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Milbohov 3 ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Milbohov 4a ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Milbohov 5b ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Jednotná kanalizační síť v obci Koštov tvoří 5 samostatných kanalizačních celků zakončených výústmi do řeky Bíliny. Odpadní vody jsou před vyústěním do řeky Bíliny částečně předčištěny v domovních septicích. Kanalizační systém je gravitační a je tvořen potrubím DN300-DN500 z betonu, kameniny a PVC. Jednotná gravitační síť je v celkové délce cca 1361 m.

   Odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL046015 - Trmice, Koštov - odstranění výustí UL105, UL106, UL107, UL109, UL110 a rekonstrukce vodovodů je navrhováno:

   Výusti UL 109 a UL 110 - Na stávající kanalizaci končící výustí UL 109 bude vybudována odlehčovací komora a spolu s ponechanou koncovou částí kanalizace zakončenou touto výustí bude odvádět odlehčené dešťové vody. Dále bude z odlehčovací komory kanalizace prodloužena kanalizací KTH 300 celk. délky cca 80 m na pozemek p. p. č  373/1 k. ú. Koštov ve vlastnictví Města Trmice, kde je navržena nová ČSOV (pro 120 EO). Na stávající kanalizaci končící výustí UL 110 bude vybudována též odlehčovací komora a spolu s ponechanou koncovou částí kanalizace zakončenou výustí UL 110 bude odvádět odlehčené dešťové vody. Do této výusti bude také vyústěn bezpečností přepad z navrhované nové ČSOV. Dále bude z odlehčovací komory kanalizace prodloužena kanalizací KTH 300 celk. délky cca 10 m do navrhované nové ČSOV (pro 120 EO). Z ČSOV se vybuduje nový výtlačný řad PE-HD DN 80 délky 630 m (z toho 265 m v intravilánu + 365 m v intravilánu typu extravilánu). Nový výtlačný řad bude zaústěn do stávající kanalizace z kameniny DN 400 do šachty č. 121898 u stavby čísla popisného 1.

   Výusť UL 107 (u kapličky) - Na stoce KA DN 400, která je zakončená výustí UL 107, bude v šachtě číslo 121904 vybudováno odbočení z KTH 300 celkové délky cca 200 m, které odvede odpadní vody až do nově navrhované centrální ČSOV Koštov. Ve stávající šachtě číslo 121904 je možno vybudovat odlehčovací "hranu" pro odlehčení odpadních vod v případě dešťů. Na koncové části stoky (BE 300 + KA DN 400), která je zakončená výustí UL 106, se vybuduje odlehčovací komora a nová ČSOV (pro 35 EO), odkud se vybuduje výtlačný řad PE-HD DN 80 délky cca 55 m, který se napojí do nové kanalizace KTH 300, která bude odvádět odpadní vody do nové centrální ČSOV Koštov (viz popis u výusti UL 107). Stávající koncová část výustě UL 106 může být ponechána pro odvedení odlehčených vod a pro bezpečností přepad z navrhované nové ČSOV. Na kanalizaci KA DN 400, nyní zakončenou výustí UL 105, se vybuduje pro odlehčení dešťových vod odlehčovací komora. Odpadní vody se odvedou poté společně s ostatními odpadními vodami podchycenými z výustí UL 106, UL 107, UL 109 a UL 110 do nové centrální ČSOV na pozemku parcelního čísla 1449/1 k. ú. Trmice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření: Státní pozemkový úřad. Výusť UL 105 spolu s koncovou částí stoky KTH DN 400 bude ponechána pro odvedení odlehčených dešťových vod a pro bezpečností přepad z navrhované nové centrální ČSOV Koštov. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Koštov p189/2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Koštov p178/2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Koštov p137/7 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Koštov p137/19 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Koštov p373/1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 858,0 0,0 7 858,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/214266/2019/KolS Technická a dopravní infrastruktura v lokalitách B1 Trmice a B5 Koštov
  11. 10. 2019