Trmice - CZ042.3510.4214.0326.02 - stav 2004

 1. Obec

  Trmice

  Číslo obce PRVKUK 0326
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0326
  Kód obce 553697
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0326.02 Koštov 07102 71021
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Koštov leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 145 - 170 m n. m. Jedná se o obec s cca 310 trvale bydlícími obyvateli a se 33 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná okolo řeky Bíliny a hlavní silnice Teplice – Ústí nad Labem, území náleží do povodí Labe a částečně do CHKO České středohoří, zasahuje do ochranného pásma prameniště Trmice. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 306 316 333 350 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 306 316 333 350 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   249 266 297 333 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Koštov je zásobena z místního vodovodu Koštov OZ-M-UL.027. Zdrojem vody je VDJ Koštov – 1 x 500 m3 (205,00 / 210,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Žernoseky. Na vodovod je napojeno 81 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 027/1 VDJ.UL 027/1 Koštov 1x500m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Milbohov 4b ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Milbohov 5a ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Milbohov 3 ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Milbohov 4a ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Milbohov 5b ZD.UL 004/1 Milbohov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 350 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Koštov nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel se akumulují v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2014 se odpadní vody z obce budou přečerpávat do kanalizačního systému obce Trmice.
   Projektované kapacity: ČS, DN 300 – 2550 m, DN 150 – 560 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS 2 Koštov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Koštov p189/2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Koštov p178/2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Koštov p137/7 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Koštov p137/19 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Koštov p373/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 1 Koštov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  20,0 0,0 20,0

  Mapa