Trmice - CZ042.3510.4214.0326.01 - stav 2004

 1. Obec

  Trmice

  Číslo obce PRVKUK 0326
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0326
  Kód obce 553697
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0326.01 Trmice 17497 174971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Trmice leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 140 - 160 m n. m. Jedná se o obec do 2300 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem a ubytovacími zařízeními (200 lůžek). Zástavba městského charakteru je soustředěná okolo řeky Bíliny a jejího náhonu, území náleží do povodí Labe. Město spadá do ochranného pásma prameniště Trmice Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Na území obce je Teplárna Trmice. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na dostatek volných ploch pro rozvoj bydlení, výroby, podnikání i vybavenosti. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 2 299 2 576 3 038 3 500 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 2 299 2 576 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   2 245 2 528 3 007 3 500 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Trmice je zásobena částečně ze skupinového vodovodu Trmice OZ-SK.UL.028 vodovodem OZ-SK.UL.028.1. Zdrojem vody je VDJ Trmice Horská – 2 x 160 m3 (186,80 / 190,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 400 z AK Předlice vodárenské soustavy Žernoseky. Do VDJ Trmice Horská zároveň přitéká voda z pramenišť Trmice a Milbohov. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Trmice Kamel 1b ZD.UL 028/1 Trmice Újezd PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Trmice Kamel 1a ZD.UL 028/1 Trmice Újezd PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Trmice Kamel 2 ZD.UL 028/1 Trmice Újezd PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 3 500 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Trmice má jednotnou kanalizaci K-UL.028.2-J.C ukončenou ČOV Ústí nad Labem. Splaškové vody z pravého břehu řeky Bíliny jsou svedeny do ČSOV Trmice I a odtud čerpány výtlačným řadem V1 do kanalizačního systému města Ústí nad Labem a dále gravitačně na ČOV Ústí nad Labem. Na levém břehu jsou splaškové vody zaústěny přímo do Bíliny nebo jejího náhonu. V obci se nachází 11 kanalizačních výustí. Na kanalizaci je napojeno 81 % obyvatel, zbývajících 19 % obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem. Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají částečně rovnou do místních vodotečí, částečně do kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vybudování nového levobřežního kanalizačního sběrače „A“, který bude napojený na ČSOV Trmice I, vybudování ČSOV Trmice II, výtlačného řadu V2 a rekonstrukce gravitačních stok A-2, A-5, A-6.
   Vybudování nové ČSOV Za Humny, výtlačného řadu odpadních vod a dvou propojovacích stok, čímž dojde k odvedení odpadních vod na stávající sběrač B.

   Projektované kapacity:
   Výtlak PE DN 80 - 37 m, KT DN 700 – 701 m, KT DN 600 – 129 m, KT DN 500 – 269 m, KT DN 400 – 170 m, KT DN 300 – 169 m, KT DN 200 – 351 m, ČS Q = 2 l/s

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Trmice 2 - Tyršova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Trmice - Globus PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Trmice - Průmyslový Lihovar PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Trmice 1 - Žižkova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Trmice - Za Humny PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Trmice - Slepá PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Trmice - Slepá ulička p28 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa