Trmice - CZ042.3510.4214.0326.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Trmice

  Číslo obce PRVKUK 0326
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0326
  Kód obce 553697
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0326.01 Trmice 17497 174971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Trmice leží jihozápadně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 140 - 160 m n. m. Zástavba městského charakteru je soustředěná okolo řeky Bíliny a jejího náhonu, území náleží do povodí Labe. Město spadá do ochranného pásma prameniště Trmice. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Na území obce je Teplárna Trmice. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na dostatek volných ploch pro rozvoj bydlení, výroby, podnikání i vybavenosti (rok 2021 - 18 rodinných domů, rok 2030 - 25 rodinných domů). V obci jsou pracovní příležitosti. V obci jsou firmy KS Kolbenschmidt a.s., ČEZ a.s., Black and Decker a.s., SITA a.s., Jotun Povder Coatings a.s., a další (celkem 3300 zaměstnanců).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 299 2 576 2 703 2 595 3 050 3 376
   přechodně bydlící 0 0 217 228 228 228
   celkem 2 299 2 576 2 920 2 823 3 278 3 604
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 245 2 528 3 007 2 823 3 278 3 604
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Trmice je zásobena částečně ze skupinového vodovodu Trmice OZ-SK.UL.028 vodovodem OZ-SK.UL.028.1. Zdrojem vody je VDJ Trmice Horská – 2 x 160 m3 (186,80 / 190,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 400 z AK Předlice vodárenské soustavy Žernoseky. Do VDJ Trmice Horská zároveň přitéká voda z pramenišť Trmice a Milbohov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. je v rámci stavby č. UL046035 - Trmice, Koštov navrhována i rekonstrukce vodovodního přivaděče TLT DN500 v délce 346 m, více v bodě D.3 „Kanalizace – popis návrhového stavu“ viz níže. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Trmice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje - Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Trmice Kamel 1b ZD.UL 028/1 Trmice Újezd PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Trmice Kamel 1a ZD.UL 028/1 Trmice Újezd PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Trmice Kamel 2 ZD.UL 028/1 Trmice Újezd PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 1 779 2 064 2 270
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Splaškové odpadní vody jsou na území města svedeny do hlavní čerpací stanice odpadních vod ČSOV Trmice 1 - Žižkova a odtud přečerpány výtlačným řadem do kanalizačního systému města Ústí nad Labem a dále gravitačně na centrální čistírnu odpadních vod ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. Gravitační potrubí je z betonu, železobetonu, sklolaminátu, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN700, vejce 400/600, 600/900, 500/750, 700/1050  v celkové délce 12,8 km. Součástí jednotné kanalizační sítě je šest čerpacích stanic. Tlakové potrubí je z PE DN90 až DN200.

   Odpadní vody z průmyslového lihovaru Trmice jsou řešeny samostatně, mimo síť odpadních vod města. Z areálu je vybudována tlaková kanalizace, zaústěná do hlavní ČSOV Trmice - Žižkova 1.

   Splaškové vody z areálu firmy Scania jsou čištěny v lokální čistírně odpadních vod (ČOV Scania) s následným zasakováním drenážním potrubím na pozemku firmy.

   Na kanalizaci je napojeno 63 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody  od 37 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody odtékají částečně rovnou do místních vodotečí, částečně do kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době probíhá rekonstrukce kanalizace v ulici Vančurova. Stávající betonová kanalizace bude nahrazena za kameninu DN400 v celkové délce 371,30 m. Rekonstrukce se předpokládá do roku 2021.

   Dle územního plánu odkanalizování navržených zastavitelných ploch bude řešeno oddílnou kanalizací s převedením splaškových vod na kanalizační systém města se zaústěním na centrální ČSOV Trmice 1 - Žižkova, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL046015 - Trmice, Koštov - odstranění výustí UL105, UL106, UL107, UL109, UL110 a rekonstrukce vodovodů je navrhováno:

   Výusti UL 109 a UL 110 - Na stávající kanalizaci končící výustí UL 109 bude vybudována odlehčovací komora a spolu s ponechanou koncovou částí kanalizace zakončenou touto výustí bude odvádět odlehčené dešťové vody. Dále bude z odlehčovací komory kanalizace prodloužena kanalizací KTH 300 celk. délky cca 80 m na pozemek p. p. č  373/1 k. ú. Koštov ve vlastnictví Města Trmice, kde je navržena nová ČSOV (pro 120 EO). Na stávající kanalizaci končící výustí UL 110 bude vybudována též odlehčovací komora a spolu s ponechanou koncovou částí kanalizace zakončenou výustí UL 110 bude odvádět odlehčené dešťové vody. Do této výusti bude také vyústěn bezpečností přepad z navrhované nové ČSOV. Dále bude z odlehčovací komory kanalizace prodloužena kanalizací KTH 300 celk. délky cca 10 m do navrhované nové ČSOV (pro 120 EO). Z ČSOV se vybuduje nový výtlačný řad PE-HD DN 80 délky 630 m (z toho 265 m v intravilánu + 365 m v intravilánu typu extravilánu). Nový výtlačný řad bude zaústěn do stávající kanalizace z kameniny DN 400 do šachty č. 121898 u stavby čísla popisného 1.

   Výusť UL 107 (u kapličky) - Na stoce KA DN 400, která je zakončená výustí UL 107, bude v šachtě číslo 121904 vybudováno odbočení z KTH 300 celkové délky cca 200 m, které odvede odpadní vody až do nově navrhované centrální ČSOV Koštov. Ve stávající šachtě číslo 121904 je možno vybudovat odlehčovací "hranu" pro odlehčení odpadních vod v případě dešťů. Na koncové části stoky (BE 300 + KA DN 400), která je zakončená výustí UL 106, se vybuduje odlehčovací komora a nová ČSOV (pro 35 EO), odkud se vybuduje výtlačný řad PE-HD DN 80 délky cca 55 m, který se napojí do nové kanalizace KTH 300, která bude odvádět odpadní vody do nové centrální ČSOV Koštov (viz popis u výusti UL 107). Stávající koncová část výustě UL 106 může být ponechána pro odvedení odlehčených vod a pro bezpečností přepad z navrhované nové ČSOV. Na kanalizaci KA DN 400, nyní zakončenou výustí UL 105, se vybuduje pro odlehčení dešťových vod odlehčovací komora. Odpadní vody se odvedou poté společně s ostatními odpadními vodami podchycenými z výustí UL 106, UL 107, UL 109 a UL 110 do nové centrální ČSOV na pozemku parcelního čísla 1449/1 k. ú. Trmice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření: Státní pozemkový úřad. Výusť UL 105 spolu s koncovou částí stoky KTH DN 400 bude ponechána pro odvedení odlehčených dešťových vod a pro bezpečností přepad z navrhované nové centrální ČSOV Koštov. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/2 Trmice 2 - Tyršova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/3 Trmice - Globus PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/5 Trmice - Průmyslový Lihovar PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/1 Trmice 1 - Žižkova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/4 Trmice - Za Humny PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 028/6 Trmice - Slepá PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Trmice - Slepá ulička p28 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Trmice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  67 372,0 30 286,0 97 658,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/214266/2019/KolS Technická a dopravní infrastruktura v lokalitách B1 Trmice a B5 Koštov
  11. 10. 2019