Tisá - CZ042.3510.4214.0325.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Tisá

  Číslo obce PRVKUK 0325
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0325
  Kód obce 568309
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0325.01 Tisá 16711 167118
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tisá leží severně od Libouchce v údolí říčky Tisá v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 340 - 580 m n. m. Svým územím spadá do CHKO Labské pískovce a ochranného pásma vodního zdroje Telnice II a III.
   Na území obce je koupaliště, rybník a požární nádrž.
   Zástavba je soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. V dlouhodobém horizontu, je dle územního plánu uvažováno až z 2-násobným navýšením počtu trvale žijících obyvatel po roce 2030. Pracovní příležitosti: firmy Burg-Schliessysteme s.r.o., KOH-I-NOR, H. Hanzlová a místní podnikatelé v pohostinství.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 674 676 857 659 685 704
   přechodně bydlící 0 0 665 700 700 700
   celkem 674 676 1 522 1 359 1 385 1 404
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   474 515 587 939 965 984
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tisá je zásobována skupinovým vodovodem Velké Chvojno SK-UL.023 vodovodem SK-UL.023.2. Zdrojem vody je ÚV Ostrov, kde je upravována voda z prameniště Ostrov. Z ÚV Ostrov je pomocí ČS Ostrov čerpána voda do VDJ Ostrov Vrcholový – 2 x 400 m3 (599,00 / 603,95 m n. m). Z VDJ Ostrov Vrcholový je odbočka do obce Tisá. Z VDJ Ostrov Vrcholový voda pokračuje do VDJ Tisá PK – 1 x 100 m3 (519,93 / 523,90 m n. m.). Do ÚV Ostrov může přitékat voda z VDJ Ostrov 1 x 20 m3 (472,20 / 473,30 m n. m.) s vlastním zdrojem, který je v současné době mimo provoz. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Tisá předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/4 CS.UL 023/4 Ostrov u Tisé PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.UL 023/1 UV.UL 023/1 Ostrov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/11 VDJ.UL 023/11 Ostrov 20 20 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/15 VDJ.UL 023/15 Tisá PK 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 023/12 VDJ.UL 023/12 Ostrov - Vrcholový 800 800 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P1-S6 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P1-S4 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P4 2-2 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P4 3-3 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P3 5-5 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P3-S1 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P1-S5 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P4 1-1 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P2 6-6 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov Tisá Sněžník ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P2-S3 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov P2 4-4 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov OS1 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ostrov OS2 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   384 386 634 514 618 635
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Stoková síť v obci Tisá je tvořena gravitační splaškovou kanalizační sítí a kanalizačním výtlakem a je zakončená na ČOV Tisá. Potrubí je převážně z kameniny a PVC v profilech DN90 až DN300 v celkové délce 8,2 km. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Tisá.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 78 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 12 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem a od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče nebo kanalizace.

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   ČOV Tisá prošla v roce 2017 kompletní rekonstrukcí. Jedná o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 81,6 m3/den. ČOV je navržena na 400 EO, BSK5 24 kg/den. Mechanické předčištění je tvořeno lapákem štěrku, žlabem se strojně stíranými česlemi s integrovaným lisem na shrabky ve venkovním provedení. V objektu je instalováno potrubí pro těžení usazeného písku. Do lapáku písku je dále zaústěn odtah kalové vody a přepad z kalojemu. Odpadní vody zbavené hrubých nečistot jsou z objektu vedeny do biologického stupně ČOV. Biologický stupeň sestává z aktivačních nádrží a dosazovací nádrže. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Zahuštěný a anaerobně stabilizovaný kal je dále likvidován odvozem v tekutém stavu k dalšímu řízenému zpracování na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Tisského potoka.


    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2020-2022 bude dobudována síť splaškové kanalizace v okolí rybníku Kačák obce Tisá, která bude svedena do stávající kanalizace. Stávající splašková kanalizace je zaústěna do stávající čistírny odpadních vod mechanicko-biologické kompaktní ČOV Tisá.

   Projektované kapacity: Stoka IO 02.1 - KT-DN300, dl. 160,5 m, Stoka IO 02.2 - KT-DN300, dl. 477,5 m, Stoka IO 02.3 - KT-DN300, dl. 130 m.

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod jímky. 

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Tisá. Navrhujeme intenzifikaci ČOV Tisá do r.2030.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Tisá PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav IK-UL.014 Tisá PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Tisá ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Tisá PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Tisá PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  24 510,0 14 562,0 39 072,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory