Tisá - CZ042.3510.4214.0325.01 - stav 2004

 1. Obec

  Tisá

  Číslo obce PRVKUK 0325
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0325
  Kód obce 568309
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0325.01 Tisá 16711 167118
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tisá leží severně od Libouchce v údolí říčky Tisá v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 340 - 580 m n. m. Svým územím spadá do CHKO Labské pískovce a ochranného pásma vodního zdrojeTelnice II a III.
   Jedná se o obec, kde žije do 674 trvale bydlících obyvatel a je zde 199 rekreačních objektů. Na území obce je koupaliště, rybník a požární nádrž.
   Zástavba je soustředěná kolem místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 674 676 681 686 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 674 676 681 686 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   474 515 587 672 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tisá je zásobována skupinovým vodovodem Velké Chvojno SK-UL.023 vodovodem SK-UL.023.2. Zdrojem vody je ÚV Ostrov, kde je upravována voda z prameniště Ostrov. Z ÚV Ostrov je pomocí ČS Ostrov čerpána voda do VDJ Ostrov Vrcholový – 2 x 400 m3 (599,00 / 603,95 m n. m). Z VDJ Ostrov Vrcholový je odbočka do obce Tisá. Z VDJ Ostrov Vrcholový voda pokračuje do VDJ Tisá PK – 1 x 100 m3 (519,93 / 523.90 m n. m.). Do ÚV Ostrov může přitékat voda z VDJ Ostrov 1 x 20 m3 (472,20 / 473,30 m n. m.) s vlastním zdrojem, který je v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 70 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.
   V části obce v okolí rybníku Kačák je voda odebírána z řadu ve vlastnictví obce Tisá a z místních studní, jejichž ochrana proti kontaminaci je problematická. Do roku 2005 bude vybudován v této části obce vodovod s napojením na rozvod v majetku SVS a.s. Navrhovaný vodovodní řad DN 80 v délce 1742,5 m, DN 50 v délce 39 m a přípojky DN 25 v délce 80 m s napojením na stávající vodovod LT DN 80 u domova důchodců č.p. 411.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 001/2 CS.UL 001/2 Rájec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 001/2 ZD.UL 001/2 Rájec Hraniční PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 023/4 CS.UL 023/4 Ostrov u Tisé PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.UL 023/1 UV.UL 023/1 Ostrov PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.UL 001/1 UV.UL 001/1 Rájec PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/11 VDJ.UL 023/11 Ostrov 20m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/15 VDJ.UL 023/15 Tisá PK 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P1-S6 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P1-S4 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P4 2-2 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P4 3-3 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P1-S5 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P2 6-6 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov Tisá Sněžník ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P2-S3 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P2 4-4 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   384 386 634 639 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Tisá má jednotnou kanalizaci K-UL.014-J.C ukončenou ČOV Tisá a K-UL.015-J.C ukončenou ČOV Tisá PF, na kterých jsou likvidovány odpadní vody od 57 % trvale bydlících obyvatel, od 15 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem, od 20 % předčištěny v septicích se vsakováním, od 1 % předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 7 % v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče nebo kanalizace.
   Kanalizace se zaústěním na ČOV Tisá je ve velmi špatném stavu, velké množství balastních vod, přičemž se jedná o odpadní vody od rodinných domů.

   V obci Tisá jsou dvě čistírny odpadních vod. Jedna ČOV je typu VHS a druhá je septik s půdním filtrem.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 13.4.2004 pod č.j.: OŽP 3888,1663/100,130,131/J-827/03,04/Ši
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m

   80
   -
   15
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2012

   Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV tvořenou sdruženým objektem mechanického předčištění VHS MČOV III/K a kalovým silem o objemu 100 m3. Recipientem je Tisský potok. Odvoz kalu k dalšímu zpracování je na ČOV Ústí nad Labem. ČOV je hydraulicky přetížená. Za deště není možné měřit průtok, kapacita stávajícího měrného objektu nestačí.

   Projektované parametry
   Počet EO = 400
   Q = 0,90 l/s
   Qroční = 28 382 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 294 mg/l = 8,34 t/rok
   NL = 441,18 mg/l = 13,14 t/rok

   Odtok:
   BSK5 = 22,02 mg/l = 0,66 t/rok
   NL = 27,70 mg/l = 0,83 t/rok

   Výkonové parametry:
   Počet EO = 828,14
   Qroční = 79 198 m3/r
   Qdenní = 216,98 m3/d
   Q = 2,51 l/s

   Přítok:
   BSK5 prům. = 229 mg/l
   BSK5 = 18,14 t/rok
   CHSK prům. = 722 mg/l
   CHSK = 57,18 t/rok
   NL prům. = 727 mg/l
   NL = 57,58 t/rok
   N-NH4 = 11,22 mg/l = 0,889 t/rok
   P celk. = 4,43 mg/l
   P max. = 0,35 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 10 mg/l
   BSK5 = 0,79 t/rok
   CHSK prům. = 46 mg/l
   CHSK = 3,64 t/rok
   NL prům. = 19 mg/l
   NL = 1,50 t/rok
   N-NH4 = 0,92mg/l = 0,07 t/r
   P celk. = 2,35 mg/l
   P max. = 0,19 t/rok

   Druhá ČOV je tvořená septikem a půdním filtrem.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 7.7.1997 pod č.j.: RŽP1940/235/G-265,I-233,J-227/97-Zr
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   20
   30
   20
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Septik je tvořen 6 komorami – 3 jsou přepadem vrchem. Velmi obtížné vzorkovat odtok z ČOV, neboť odtokové potrubí drénuje okolí louky. Nutno zajistit správnou obsluhu lapačů tuků u penzionů.

   Projektované parametry:
   Q = 0,16 l/s
   Qroční = 4 928 m3/rok

   Odtok:
   BSK5 = 42 mg/l = 0,20 t/rok
   NL = 27,0 mg/l = 0,13 t/rok

   Výkonové parametry:
   Počet EO = 19,65
   Qroční = 2 130 m3/r    
   Qdenní = 5,83 m3/d
   Q = 0,07 l/s

   Přítok:
   BSK5 prům. = 202 mg/l    37,5mg/l
   BSK5 = 0,43 t/rok    0,08t/rok
   CHSK prům. = 403 mg/l    97mg/l
   CHSK = 0,86 t/rok    0,21t/rok
   NL prům. = 126 mg/l    25,5mg/l
   NL = 0,27 t/rok    0,05t/rok
   N-NH4 = 32,6 mg/l
   N-NH4 = 0,069 t/rok
   P celk. = 4,12 mg/l
   P max. = 0,009 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 37,5 mg/l
   BSK5 = 0,08 t/rok
   CHSK prům. = 97 mg/l
   CHSK = 0,21 t/rok
   NL prům. = 25,5 mg/l
   NL = 0,05 t/rok

   Recipientem je meliorační příkop.

   Vlastníkem obou ČOV a kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výstavbou penzionů je stávající ČOV Tisá – septik s půdním filtrem kapacitně nedostačující. Nutná rekonstrukce ČOV, jsou požadavky na další připojení.
   Zrekonstruovat kanalizaci a odstranit balastní vody.

   Nová ČOV pro 350 EO je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s  částečnou aerobní stabilizací kalu. Návrh technologie je souladu s ČSN 75 6401 a 75 6402. Koncepce kontejnerových stavebnicových čistíren (např. FORTEX AGS) využívá dlouhodobě ověřených prvků technologie nízkozatěžovaných aktivačních čistíren s nitrifikací a denitrifikací. Pro terciální dočištění odpadních vod bude použit mikrosítový bubnový filtr, v provedení do betonové šachty. Na odtoku z ČOV je místo pro odběr vzorků a měření průtoků. Kal bude odvážen a likvidován např. na ČOV Ústí nad Labem.
   Čistírna odpadních vod je dispozičně zabudována v přízemním objektu. Aktivační nádrže (denitrifikace + nitrifikace) tvoří spolu s dosazovací nádrží a uskladňovací nádrží kalu kompaktní stavební monoblok. Monoblok nádrží je rozšířen o vstupní čerpací jímku, vírový lapák písku a šachtu pro bubnový filtr.
   Základem čistírenské jednotky je dvojice nádrží z vodostavebního betonu o rozměrech 2,4 x 7,4 x 3,08 m. V těchto nádržích je umístěna celá technologie aktivační části čistírny. K uskladňování kalu bude použita kalová jímka o užitném objemu 32 m3 (o rozměrech 3,8 x 2,4 x 3,08 m). Nádrž bude navazovat na blok aktivačních a dosazovacích nádrží. Půdorysné rozměry ČOV jsou 12,5 x 6 m. Vzhledem k umístění čistírny v blízkosti zástavby je navrženo uzavřené provedení čistírny, která bude umístěna v jednoduchém přízemním objektu, který nenaruší ráz okolní zástavby. V nádržích kontejnerové ČOV (např. AČB 350 – B, FORTEX AGS) je umístěna celá technologie aktivační části čistírny, tj. aktivační systém s nitrifikací a denitrifikací, odplyněním kalu, zdroje vzduchu a dosazovací nádrž.
   Je použit systém s predenitrifikací. V současnosti se jedná o nejprogresivnější systém řešení nitrifikace a denitrifikace, zvláště u malých ČOV. K  zabezpečení účinné denitrifikace pak plně postačuje recirkulace kalu 60 % Qd a 60 % interní recirkulace. Odpadní voda natéká do rozdělovací komory, která zabezpečuje pravidelný nátok do obou aktivačních nádrží. Denitrifikační prostory jsou míchány středobublinnou aerací, nitrifikační prostory jsou provzdušňovány celoplošně rozmístěnými membránovými elementy. Na odtoku z aktivačních nádrží jsou umístěny odplyňovací komory, ze kterých aktivační směs samovolně odtéká do středových válců dosazovacích nádrží. Vertikální dosazovací nádrž je vybavena odtokovým žlábkem s  nornými stěnami a zařízením pro odtahování vyflotovaného kalu z hladiny dosazovací nádrže zpět do aktivační nádrže. Usazený aktivovaný kal je z vertikální dosazovací nádrže odtahován do denitrifikace nebo jako kal přebytečný do kalové jímky. Na zabezpečení dodávky vzduchu jsou použita dmychadla ( např. LUTOS v uspořádání 2 +1 ks). Dmychadla jsou umístěna v dmychárně a zásobují vzduchem jak nitrifikační a denitrifikační sekce, tak i vzduchová čerpadla a kalovou jímku. Pro terciální dočištění odpadních vod bude použit mikrosítový bubnový filtr, v provedení do betonové šachty.
   Projektované kapacity: ČOV 350 EO, ČS, výtlak DN 80 – 139 m, DN 300 – 1586 m, přípojky DN 150 – 90 m

   Do roku 2005 bude dobudovaná větevná síť splaškové kanalizace v okolí rybníku Kačák obce Tisá, která bude svedena do stávající kanalizace. Současná splašková kanalizace je zaústěna do stávající čistírny odpadních vod typu VHS III ve východní části obce. Stavba bude probíhat s rekonstrukcí vodovodu.

   Projektované kapacity: DN 300 – 1186 m, DN 150 – 60 m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Tisá PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Tisá PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Tisá ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Tisá PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  41,0 0,0 41,0

  Mapa