Telnice - CZ042.3510.4214.0324.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Telnice

  Číslo obce PRVKUK 0324
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0324
  Kód obce 568295
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0324.03 Varvažov 16573 165735
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Varvažov leží severozápadně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 275 - 300 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se výstavba 100 rodinných domů. Obcí protéká Telnický potok a je zde vodní nádrž. Svým územím spadá do ochranného pásma vodního zdroje Telnice. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 344 393 436 419 403 393
   přechodně bydlící 72 72 8 8 8 8
   celkem 416 465 444 427 411 401
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   334 382 465 427 411 401
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Varvažov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.3. Zdrojem vody je VDJ Telnice – 1 x 35 m3 (303,95 / 305,55 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Telnice a přebytky vody z VDJ Telnice obec. Z VDJ Telnice je přes ATS Varvažov  zásobována obec Varvažov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 020/2 CS.UL 020/2 Varvažov ATS PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.UL 020/1 UV.UL 020/1 TELNICE PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 1b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Královský pramen ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 4 ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 1a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 1c ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice studna ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 020/1 CS.UL 020/1 Telnice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/6 VDJ.UL 020/6 Telnice 35 35 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Varvažov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 97 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 3 % obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková kanalizace a ČOV, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Varvažov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/11730/2014/MartD/A-118 ŠP na Telnickém potoce
  27. 3. 2014