Telnice - CZ042.3510.4214.0324.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Telnice

  Číslo obce PRVKUK 0324
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0324
  Kód obce 568295
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0324.02 Liboňov 16571 165719
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liboňov leží severozápadně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 420 - 500 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. V obci není vodoteč, nejbližší mimo obec je 0,5 km vzdálený Telnický potok. Svým územím spadá do CHKO České středohoří. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 43 42 55 53 51 50
   přechodně bydlící 167 167 0 0 0 0
   celkem 210 209 55 53 51 50
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   30 30 32 52 51 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liboňov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Telnice zásobovaná z VDJ Telnice obec – 1 x 35 m3 (457,17 / 459,57 m n. m.) a dále VDJ Liboňov – 1 x 30 m3 (436,90 / 440,30 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Telnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Liboňov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 020/2 ZD.UL 020/2 Liboňov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 020/2 ZD.UL 020/2 Liboňov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/4 VDJ.UL 020/4 Liboňov 30 30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Liboňov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

    

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 864,0 0,0 3 864,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/11730/2014/MartD/A-118 ŠP na Telnickém potoce
  27. 3. 2014