Telnice - CZ042.3510.4214.0324.02 - stav 2004

 1. Obec

  Telnice

  Číslo obce PRVKUK 0324
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0324
  Kód obce 568295
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0324.02 Liboňov 16571 165719
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liboňov leží severozápadně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 420 - 500 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 43 trvale bydlících obyvatel, 167 chatařů a chalupářů, je zde 15 trvale obytných domů a 55 chat a chalup. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel zůstane do r. 2015 na stejné úrovni. V obci není vodoteč, nejbližší mimo obec je 0,5 km vzdálený Telnický potok. Svým územím spadá do CHKO České středohoří. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 43 42 42 42 - - -
   přechodně bydlící 167 167 167 167 - - -
   celkem 210 209 209 209 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 30 32 34 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liboňov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.1. Zdrojem vody je rozvodná síť obce TeLnice zásobovaná z VDJ Telnice obec – 1 x 35 m3 (457,17 / 459,57 m n. m.) a dále VDJ Liboňov – 1 x 30 m3 (436,90 / 440,30 m n. m.), do kterého přitéká voda z rozvodné sítě obce Telnice. Na vodovod je napojeno 70 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 020/2 ZD.UL 020/2 Liboňov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 020/2 ZD.UL 020/2 Liboňov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 020/4 VDJ.UL 020/4 Liboňov 30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Královský pramen ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Liboňov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4,0 1 376,0 1 380,0

  Mapa