Telnice - CZ042.3510.4214.0324.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Telnice

  Číslo obce PRVKUK 0324
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0324
  Kód obce 568295
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0324.01 Telnice 16572 165727
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Telnice leží severozápadně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 310 - 500 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se výstavba v osadě Zadní Telnice a v osadě Adolfov - výstavba apartmánového domu. Obcí protéká Telnický potok a jsou zde 2 požární nádrže. Zájmové území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Telnice. V obci je průmyslová výroba Alb Forming - zabývá se výrobou nádobí a technických výlisků - 13 zaměstnanců.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 190 195 241 694 904 1 054
   přechodně bydlící 139 139 262 275 280 285
   celkem 329 334 503 969 1 184 1 339
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   189 194 203 241 315 370
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Telnice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.2. Zdrojem vody je VDJ Telnice obec – 1 x 35 m3 (457,17 / 459,57 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Telnice II a III. Část obce je zásobována přes ATS Telnice z VDJ Telnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Telnice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 020/3 VDJ.UL 020/3 Telnice - obec 35 35 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 3a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 2 ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 1b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 2a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 3a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 3b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Stojův pramen ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Švermův pramen a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 1a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Fučíkův 2b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Nad zámečkem ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 3b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice Švermův pramen b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 3c ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Telnice 2a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 7 8 28 38 42
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Telnice má splaškovou kanalizaci K-UL.013-S.C pouze na části obce Zadní Telnice ukončenou na ČOV Zadní Telnice. Potrubí je trub PVC DN300 v celkové délce 0,6 km.

   Na kanalizaci a ČOV Zadní Telnice je napojeno 4 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 46 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod, od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

   ČOV Zadní Telnice je mechanicko – biologická. Jedná se o typovou VHS II MČOV se zahušťovací jímkou a kalovým silem, se sdruženým objektem mechanického předčištění. Kapacita ČOV je 57 m3/den. ČOV je navržena na 338 EO, BSK5 20 kg/den. ČOV je zatěžovaná především v zimě v době lyžařské sezóny, nárazové zatížení o víkendu.

   ČOV byla postavena v r.1991 až 1992, zkušební provoz ze dne 16.3.1994 č.j. RŽP 1057/235/J-196,I-222/94-Zr/ne povolen do 31.3.1995. V roce 1995 převzata do majetku SVS a.s. Dle rozhodnutí Q = 17 500 m3/rok, BSK5 = 25 mg/l, NL = 30 mg/l. V roce 1997 Q = 0,027 l/s, na odtoku CHSK = 197 mg/l, BSK5 = 99,4 mg/l a NL = 149 mg/l. V současnosti se vyváží na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. 

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec Telnice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UL 013/1/K Zadní Telnice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Zadní Telnice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 728,0 4 968,0 12 696,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/11730/2014/MartD/A-118 ŠP na Telnickém potoce
  27. 3. 2014