Telnice - CZ042.3510.4214.0324.01 - stav 2004

 1. Obec

  Telnice

  Číslo obce PRVKUK 0324
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0324
  Kód obce 568295
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0324.01 Telnice 16572 165727
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Telnice leží severozápadně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti, v nadmořské výšce 310 - 500 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 190 trvale bydlících obyvatel a je zde 39 rekreačních objektů.
   Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel do r. 2015 mírně vzroste. Obcí protéká Telnický potok a jsou zde 2 požární nádrže. Zájmové území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Telnice. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 190 195 204 214 - - -
   přechodně bydlící 139 139 139 139 - - -
   celkem 329 334 343 353 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   189 194 203 213 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Telnice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Telnice SK-UL.020 vodovodem SK-UL.020.2. Zdrojem vody je VDJ Telnice obec – 1 x 35 m3 (457,17 / 459,57 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Telnice II a III. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 020/3 VDJ.UL 020/3 Telnice - obec 35m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice 3a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice 2 ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice Stojův pramen ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice 3b ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice 3c ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Telnice 2a ZD.UL 020/3 Telnice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 7 8 8 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Telnice má splaškovou kanalizaci K-UL.013-S.C pouze na části obce Zadní Teplice ukončenou na ČOV Zadní Telnice, která likviduje odpadní vody od 3 % trvale bydlících obyvatel. Od 79 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody vypouštěny nečištěné přímo do vodoteče a od 18 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

   ČOV je mechanicko – biologická se sdruženým objektem mechanického předčištění, VHS II MČOV se zahušťovací jímkou a kalovým silem. ČOV je provozována jako septik a odpadní vody jsou odváženy na ČOV Chlumec nebo na ČOV Neštěmice. Odtok z ČOV je do Telnického potoka. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce ČOV, ale nevedla ke zlepšení stavu. Byla upravena vestavba a nové el. rozvody. ČOV je zatěžovaná především v zimě v době lyžařské sezóny. Nárazové zatížení ČOV je o víkendu, přes týden je zatěžovaná především balastními vodami.
   ČOV VHS kompletně zakrytá mimo hrubého předčištění. Příjezd v zimě je k ČOV dost komplikovaný vzhledem ke sklonu komunikace.
   ČOV nemá rozhodnutí o vypouštění odpadních vod, neboť je provozována jako septik.

   Projektované parametry
   Počet EO = 376
   Q = 3 l/s
   Qroční = 22 000 m3/rok
   BSK5 přítok = 60 mg/l
   BSK5 přítok = 5,2 t/rok
   NL přítok = 55 mg/l
   BSK5 odtok = 25 mg/l
   BSK5 odtok = 6 t/rok
   NL odtok = 30 mg/l
   NL odtok = 2,838 t/rok

   ČOV byla postavena v r.1991 až 1992, zkušební provoz ze dne 16.3.1994 č.j. RŽP 1057/235/J-196,I-222/94-Zr/ne povolen do 31.3.1995. V roce 1995 převzata do majetku SVS a.s. Dle rozhodnutí Q = 17 500 m3/rok, BSK5 = 25 mg/l, NL = 30 mg/l. V roce 1997 Q = 0,027 l/s, na odtoku CHSK = 197 mg/l, BSK5 = 99,4 mg/l a NL = 149 mg/l. V současnosti se vyváží.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec nevyhovující stav likvidace odpadních vod řeší domovními mikročistírnami pro každou nemovitost s realizací v roce 2003.
   Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody musí být do roku 2010 vybaveny MČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Zadní Telnice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Zadní Telnice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  21,0 1 284,0 1 305,0

  Mapa