Tašov - CZ042.3510.4214.0323.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Tašov

  Číslo obce PRVKUK 0323
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0323
  Kód obce 568287
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0323.01 Tašov 16516 165166
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tašov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti a v nadmořské výšce 430 - 480 m n. m. Obcí protéká Proboštský potok a nacházejí se zde 2 požární nádrže.
   Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Svým územím spadá do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje prameniště Tašov a vrtané studny TŠ3. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 100 102 158 123 118 115
   přechodně bydlící 28 28 60 70 70 70
   celkem 128 130 218 193 188 185
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 102 106 149 144 141
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tašov je zásobována místním vodovodem Tašov M-UL.006. Zdrojem vody je VDJ Tašov – 1 x 50 m3 (484,47 / 486,73 m n. m.), který je zásobován vodou z vrtu se studnou a ČS Tašov a prameništěm se zářezem. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Tašov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 006/1 VDJ.UL 006/1 Tašov 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tašov prameniště a ZD.UL 006/2 Tašov prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tašov vrt ZD.UL 006/1 Tašov vrt PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 006/1 CS.UL 006/1 Tašov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 146 142 139
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Tašov je oddílný splaškový gravitační stokový systém z PVC DN300, celkové délky 1581,9 m. V jihovýchodním okraji obce je stoka tlakové kanalizace z PE d63, délky 97,9 m pro 3 nemovitosti.

   ČOV Tašov je mechanicko-biologická s kapacitou 200 EO, Vyčištěné odpadní vody jsou potrubím z PVC DN300, délky 47,8 m vyústěny do Proboštovského potoka.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 90% trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 10% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

   Provozovatelem kanalizace a ČOV je DN-SERVIS, s.r.o. a majitelem kanalizace a ČOV je obec Tašov.
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Tašov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Tašov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 576,0 0,0 2 576,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory