Tašov - CZ042.3510.4214.0323.01 - stav 2012

 1. Obec

  Tašov

  Číslo obce PRVKUK 0323
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0323
  Kód obce 568287
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0323.01 Tašov 16516 165166
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tašov leží jihovýchodně od Ústí nad Labem v zemědělské oblasti a v nadmořské výšce 430 - 480 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 14 rekreačních objektů. Obcí protéká Proboštský potok a nacházejí se zde 2 požární nádrže.
   Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Území obce náleží do povodí Labe. Svým územím spadá do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje prameniště Tašov a vrtané studny TŠ3. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. Rozvoj obce se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 100 102 106 111 - - -
   přechodně bydlící 28 28 28 28 - - -
   celkem 128 130 134 139 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 102 106 111 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tašov je zásobována místním vodovodem Tašov M-UL.006. Zdrojem vody je VDJ Tašov – 1 x 50 m3 (484,47 / 486,73 m n. m.), který je zásobován vodou z vrtu se studnou a ČS Tašov a prameništěm se zářezem. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 006/1 VDJ.UL 006/1 Tašov 1x50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tašov prameniště a ZD.UL 006/2 Tašov prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tašov vrt ZD.UL 006/1 Tašov vrt PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 006/1 CS.UL 006/1 Tašov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Tašov nemá kanalizační systém. Odpadní vody jsou od 75 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na pole a od 25 % obyvatel jsou předčištěny v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.
   Pro obec Tašov se navrhuje odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí gravitační oddílnou splaškovou kanalizací. Dimenze stokové sítě je navržena v profilu DN 300, z materiálu PVC a PE o celkové délce 1800 m. Odpadní vody budou čištěny na centrální čistírně odpadních vod Tašov o kapacitě 210 EO. ČOV bude koncipována jako mechanicko    biologická, technologicky koncipována jako nízko až středně zatěžovaná aktivace. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Proboštovského potoka v ř. km cca 3,15.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Tašov PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Tašov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5,0 3 025,0 3 030,0

  Mapa