Malšovice - CZ042.3502.4202.0032.04 - stav 2004

 1. Obec

  Malšovice

  Číslo obce PRVKUK 0032
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0032
  Kód obce 562718
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0032.04 Choratice 09132 91324
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malšovice – Choratice leží na jih od Děčína, v nadmořských výškách 130,00 – 155,00 m n. m. Jedná se o obec do 140 trvale žijících obyvatel se 6 rekreačními objekty a jedním ubytovacím zařízením (4 lůžka). Zástavba rodinnými domy je ve středu obce poměrně soustředěná a podél řeky Labe rozptýlená. Obcí protékají dva místní potoky, které se vlévají do Labe. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.
   Do r. 2015 se předpokládá mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 133 141 155 170 - - -
   přechodně bydlící 17 17 17 17 - - -
   celkem 150 158 172 187 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   133 141 155 170 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Choratice jsou zásobeny z místního vodovodu Choratice (M-DC.047). Stávající vodovod je rozdělen do dvou tlakových pásem. Voda ze dvou pramenišť je svedena do VDJ Horní pásmo 40 m3 (179,90/177,00 m n.m.) a dále do výše položených částí obce. Voda z dalšího prameniště je svedena do VDJ Dolní pásmo 20 m3 (156,20 m n.m.) a dále do zástavby v úzkém pruhu mezi tratí a silnicí. V současné době je zásobováno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby. Rozvodné sítě z oceli a azbestocementu bude nutné rekonstruovat v celé délce, to je cca 700 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 047/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Choratice NP ZD.DC 047/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Choraticích není vybudována kanalizační síť. 100% obyvatel má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu. Stávající dešťová kanalizace je stará ve špatném technickém stavu. Potrubí DN 400 v délce 600 m se zaústěním do Labe. Kanalizace je ve správě obce Malšovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající dešťová kanalizace bude rekonstruována a stávající likvidace splaškových vod se postupně nahradí systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. V současné době probíhá výstavba mikročistírny odpadních vod pro nemovitost č.p. 44, DČOV 25EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 586,0 1 586,0

  Mapa